Balkbrug: Erik en Piet-Cees naar het Heuveltjesbosbad voor NL Doet. (VIDEO)

Balkbrug: Erik en Piet-Cees naar het Heuveltjesbosbad voor NL Doet. (VIDEO)

Als je partij DOEN’22 heet, dan moet je natuurlijk in ieder geval meedoen met NL Doet. NL Doet is een initatief van het Oranje Fonds. We brachten een bezoek aan Balkbrug en hielpen de trotse vrijwilligers van het Heuveltjesbosbad. Het mooiste openluchtbad van Nederland. Erik en Piet-Cees waren erg onder de indruk van de slagkracht van de vrijwilligers en de mensen in het dorp.

Het videoverslag van ons bezoek aan het Heuveltjesbosbad.
DOEN’22 komt samen met VVD op voor behoud van hertenpark Heemsermars

DOEN’22 komt samen met VVD op voor behoud van hertenpark Heemsermars

Mede naar aanleiding van het hoge water in de Vecht met bijbehorende overstroming en natte voeten van de herten, heeft de situatie rond het dierenpark Heemsermars in Hardenberg niet alleen onze aandacht maar ook die van vele inwoners getrokken. De evacuatie van de herten en andere dieren uit het park vanwege het hoge water in december heeft niet alleen zorg gewekt over het welzijn van deze dieren, maar ook een gevoel van verlies binnen de gemeenschap veroorzaakt. Het park, dat lange tijd een bron van vreugde en een ontmoetingsplek voor jong en oud is geweest, mist nu zijn kenmerkende bewoners. Dit heeft geleid tot een breed gedragen wens onder de buurtbewoners om het park weer te bevolken met de dieren die er ooit leefden, in het bijzonder de herten.

Als politieke partijen DOEN’22 en de VVD waarderen wij de betrokkenheid van deze inwoners van Hardenberg. Daarom stellen wij onderstaande schriftelijke vragen aan het college van B&W, met als doel de mogelijkheden te onderzoeken voor een duurzame toekomst van park Heemsermars, waarin mogelijk zowel de dieren als de gemeenschap kunnen floreren. We zouden ons ook kunnen voorstellen dat er mogelijk samengewerkt kan worden met de organisatie van de kinderboerderij in Baalder.

Hertenkamp Heemsermars

Vandaar dat we met de VVD de volgende vragen hebben gesteld:

Terugkeer van de Herten:
“Kan de gemeente Hardenberg onderzoeken of en onder welke voorwaarden de herten veilig kunnen terugkeren naar park Heemsermars, gezien de sterke betrokkenheid en wens van de buurtbewoners om deze dieren weer in hun vertrouwde omgeving te zien?”

Toekomstige veiligheid en welzijn van de dieren:
“Is het mogelijk om maatregelen te treffen die de veiligheid en het welzijn van de herten en andere dieren in park Heemsermars verbeteren, zodat ze beschermd zijn tegen hoogwater en mogelijk andere gevaren?

Ontwikkeling van het Park:
“In het licht van de eerdere voorstellen tijdens de behandeling van de perspectiefnota van 2023, horen wij graag wat de plannen van de gemeente zijn voor een mooie ontwikkeling van park Heemsermars? En als die er nog niet zijn, bent u dan bereid te onderzoeken wat er mogelijk is in dit gebied en zou u daarbij ook kunnen denken aan speelmogelijkheden voor kleine kinderen, ruimte voor sportbeoefening en/of een belevenis/pluk tuin?

Betrokkenheid van de gemeenschap bij Besluitvorming:
“Zo ja: Hoe gaat de gemeente Hardenberg inwoners betrekken bij de toekomstige planning en besluitvorming over park Heemsermars, en op welke manier kunnen hun ideeën en voorstellen het best worden ingebracht?”

DOEN we NIET: Uitbreiding Plukon

DOEN we NIET: Uitbreiding Plukon

Op 23 maart 2021 heeft de Raad het bestemmingsplan vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt het voor Plukon mogelijk om de productiecapaciteit te vergroten en nieuwe gebouwen te realiseren. Er is beroep ingediend tegen dit bestemmingsplan. De Raad van State heeft met een tussenuitspraak op 15 november 2023 gevraagd om een aantal punten in het bestemmingsplan nader te onderbouwen. Dat gaat over de normen voor geur en geluid in de planregels. En om het inzichtelijk maken van de effecten van cumulatie van geur. De Raad van State heeft een herstelopdracht aan de gemeente gegeven voor deze punten. Met het herstelbesluit wordt hieraan voldaan en het bestemmingsplan gerepareerd.

DOEN’22: Tegen

Het besluit dat voorlag was:

  1. Overeenkomstig de tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van
    15 november 2023 een herstelbesluit te nemen zoals verwoord in bijgevoegd Herstelbesluit.
  2. Het bestemmingsplan Rollepaal, Langewijk 135 Dedemsvaart gewijzigd vast te stellen, een en ander
    overeenkomstig de bij dit besluit behorende verbeelding, regels en toelichting en overeenkomstig
    de elektronische versie (NL.IMRO.0160.0000BP00267-VG02).
50PLUS1 zetelOppositieVoor
CDA9 zetelsCoalitieVoor
ChristenUnie7 zetelsCoalitieVoor
D’661 zetelOppositieVoor
Groen Links1 zetelOppositieTegen
OpKoers.nu7 zetelsCoalitieVoor
PvdA2 zetelsOppositieVoor
VVD3 zetelsCoalitieVoor
DOEN’222 zetelsOppositieTegen
Voor: 28 zetels. Tegen: 3 zetels. Afwezig: 2 zetels. Voorstel aangenomen

Motivatie

Wij vinden het belangrijk dat er voldoende agrarische ontwikkeling mogelijk is in de gemeente Hardenberg. Echter willen we dat wel op de juiste plek. Wij vinden het centrum van Dedemsvaart geen goede plek voor een bedrijf van deze omvang. Er worden nu 225.000 kippen per dag geslacht op deze locatie. Straks 360.000. Wij vinden dit geen goede ontwikkeling die gericht is op de toekomst. We leven immers in een tijd waar juist gesproken wordt over het houden van mínder dieren. Ook de toenemende werkgelegenheid vinden wij geen goed argument. Deze uitbreiding betekent hoogstwaarschijnlijk ook een extra vraag naar arbeidsmigranten en doet weinig voor de werkgelegenheid van de inwoners van Dedemsvaart. Zij hebben er vooral last van en weinig baat bij in onze ogen. Vandaar dat we tegen hebben gestemd.

DOEN’22 in de bres voor nieuwbouw Pro Hardenberg

DOEN’22 in de bres voor nieuwbouw Pro Hardenberg

Erik Volkers heeft schriftelijke vragen gesteld over de nieuwbouw van Pro Hardenberg. Op dinsdag 10 november 2020 stelde de raad de eerste begrotingswijziging 2021 vast. Het voorstel werd met 28 stemmen voor en 3 stemmen van de VVD tegen aangenomen. Daarbij maakte de VVD wel een nadrukkelijke kanttekening. Zij vonden de nieuwbouw van Pro Hardenberg belangrijk, maar omdat de toenmalige begroting volgens hen een structureel meerjarig tekort liet zien, stemden zij tegen. Ook zij waren dus heel erg voor nieuwbouw.

Schoolgebouw voldoet niet meer

In het stuk over de begroting stond onder andere de volgende zin opgenomen:
De praktijkschool Pro Hardenberg is gehuisvest aan de Verlengde Korte Steeg. Het bestuur van de school heeft een aanvraag ingediend voor bekostiging van vervangende nieuwbouw. In onze meerjarenbegroting is geen rekening gehouden met een dergelijke investering. Het huidige schoolgebouw voldoet zowel kwalitatief als kwantitatief niet meer. Omdat de leerlingen van Pro Hardenberg een kwetsbare doelgroep vormen en juist voor deze leerlingen een goede huisvesting van belang is, stellen wij uw raad voor om in te stemmen met nieuwe huisvesting van de praktijkschool.”
Tekst loopt verder onder de foto.

Pro Hardenberg
Pro Hardenberg

Ruim 5,8 miljoen begroot voor nieuwbouw

In de bijlage die bij het voorstel was gevoegd was voor de nieuwbouw ruim 5,8 miljoen euro begroot. Inmiddels zijn we bijna 4 jaar verder en zien wij nog geen tekenen van nieuwbouw van de school. Helaas zitten de leerlingen al die jaren in een gedateerd gebouw dat absoluut niet voldoet aan de eisen voor een gebouw voor praktijkonderwijs anno 2024. Omdat de school steeds nieuwbouw in het vooruitzicht is gesteld, is er ook amper onderhoud aan het gebouw gedaan. Wij vinden dit een zorgelijke situatie, temeer omdat er steeds meer vraag is naar praktijkgeschoolde mensen. Echte Doeners! Wij hebben hierover met de toenmalige bestuurder van Pro Hardenberg eind mei 2023 contact gehad. Toen werd aangegeven dat er bestuurlijk overleg zou worden opgestart. Helaas hebben wij sindsdien niets meer vernomen. Vandaar dat Erik Volkers het college een aantal vragen heeft gesteld:

Schriftelijke vragen

-Wanneer denkt u dat de nieuwbouw voor PRO Hardenberg gerealiseerd zal worden?
-Wat is de reden dat de nieuwbouw nog niet is gerealiseerd?
-Denkt u dat nog steeds met hetzelfde budget te kunnen realiseren na de gestegen bouwkosten en de inflatie?
-Heeft u al een geschikte locatie op het oog?
-Bent u het met onze fractie eens dat het goed zou zijn dat de nieuwbouw gerealiseerd zou moeten worden in de buurt van de andere VO-scholen?
-Zou de locatie van de kringloopwinkel hiervoor ook geschikt kunnen zijn, zodat er wellicht een onderwijsboulevard ontstaat?

Pro Hardenberg
Pro Hardenberg

We hopen dat de nieuwbouw snel gerealiseerd kan worden.

In gesprek met leerlingen Vechtdal College

In gesprek met leerlingen Vechtdal College

Thomas Oldenhuis en Steven Waterink zijn studenten op het Vechtdal College. Zij benaderden ons naar aanleiding van de raadsvergadering over het vluchtelingenvraagstuk. Voor Maatschappijleer moesten zij een raadslid interviewen over een onderwerp dat hen interesseerde. Piet-Cees werd een uur lang geïnterviewd over de raadsvergadering, maar ook over het ontstaan van DOEN’22 en allerlei andere onderwerpen.

“Ik was erg onder de indruk van hoe goed de leerlingen zich hadden voorbereid. Mooie open vragen over ingewikkelde onderwerpen. Dit is de generatie waar we het voor doen. Dat dreigen we wel eens te vergeten in de waan van de dag. Ik heb zelf op het Vechtdal College gezeten en het voelt wel eens alsof dat gisteren was, maar inmiddels ben ik ouder dan Thomas en Steven bij elkaar. Het is zo leuk en belangrijk om te horen wat er zich in de wereld van deze generatie afspeelt.”

Piet-Cees was even weer terug op zijn oude school
Piet-Cees was even weer terug op zijn oude school

De leerlingen maken een verslag van het interview. “De komende periode gaan we aan de slag met het maken van een lange termijn visie voor de gemeente Hardenberg. Daarom is het zo belangrijk om met deze generatie in gesprek te gaan om samen met hen na te denken over hoe de gemeente eruit moet komen te zien over pakweg dertig-veertig jaar”, vertelt Piet-Cees. “Ik wil Thomas en Steven dan ook hartelijk bedanken voor de uitnodiging”.

Piet-Cees met leerlingen Thomas Oldenhuis en Steven Waterink
Piet-Cees met leerlingen Thomas Oldenhuis en Steven Waterink
Videoverslag: Coalitie houdt optie open over AZC Hardenberg… DOEN’22:”Hou je aan de afspraak en sluit het AZC in 2026!

Videoverslag: Coalitie houdt optie open over AZC Hardenberg… DOEN’22:”Hou je aan de afspraak en sluit het AZC in 2026!

De huidige locatie van het asielzoekerscentrum (azc) in Hardenberg blijft na maart 2026 in beeld voor de opvang van vluchtelingen. Eerder werd gezegd dat het niet langer dan tien jaar zou duren, maar die periode kan toch langer worden. Daar zijn wij verbolgen over. ,,Het was een keiharde belofte.” De gemeente Hardenberg heeft haar verantwoordelijkheid de afgelopen jaren ruimschoots genomen voor de opvang van vluchtelingen. Meer dan een derde van de vluchtelingen uit de regio Ijsselland wordt in onze gemeente opgevangen. Dat vraagt te veel van de samenleving. Wij willen dus de komende jaren niet meer doen dan strikt noodzakelijk, omdat we de afgelopen jaren onze verantwoordelijkheid al enorm genomen hebben en we zien dat andere gemeenten dat niet doen. Tevens vinden wij dat het AZC in Hardenberg na 2026 dicht moet en het terrein economisch kan worden ontwikkeld. Dit is zo ook afgesproken met de omgeving. Wij willen ons aan die afspraak houden.

Videoverslag

Het videoverslag van de raadsvergadering van dinsdag 16 januari 2024.

Wij zullen de komende periode af en toe videoverslagen maken van de raadsvergaderingen. Het is belangrijk om daarbij te zeggen dat dat een verslag is door onze bril. Er is dus in de vergadering geknipt. Uiteraard proberen wij de context van wat iedereen zegt zo goed mogelijk in stand te houden, maar in een samenvatting laat je uiteraard ook fragmenten weg. Wel plaatsen we ook een link naar de video van de gehele vergadering, zodat mensen die alles willen zien dat via die link ook kunnen. De link naar de vergadering van deze keer vind je HIER.

Goede voornemens

Goede voornemens

Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar. Het politieke jaar 2023 begon met het bespreken van een aantal plannen rondom de Vecht in Gramsbergen. Het eindigde met spanning of de Vecht niet zou overstromen. Wat dat betreft is de cirkel rond. Complimenten voor de professionals en vrijwilligers die er voor gezorgd hebben dat de meeste mensen droge voeten hebben gehouden.
Voor DOEN’22 was 2023 ook een bijzonder jaar. We zijn opgericht als partij en de eerste leden hebben zich aangemeld. In november hadden we onze eerste partijbijeenkomst. Gaaf om te merken dat mensen een steentje willen bijdragen om het ook echt anders te gaan doen!

3 Kernwaardes

We hebben 3 kernwaardes bij DOEN’22. De eerste is: ‘wat je belooft moet je DOEN!’. Mensen hebben behoefte aan een betrouwbaar ‘ja’ en een rechtvaardig en eerlijk ‘nee’. In de laatste raadsvergadering ontstond bijvoorbeeld discussie rondom het verlengen van het AZC. Afgesproken is dat dat in 2026 verdwijnt. We vinden het op z’n zachtst gezegd bijzonder dat er ook partijen zijn die het wel normaal vinden om die belofte eventueel te verbreken. Het is dus een optie om je aan een afspraak te houden. Daar gaan wij echt niet in mee!

Het AZC in Hardenberg
AZC Hardenberg

Verbetering

De tweede kernwaarde is dat we ten allen tijde verbetering willen. Dat klinkt misschien als een open deur, maar helaas is dat niet zo. De Haardijk in Hardenberg lag er dit jaar weken uit, maar is er daadwerkelijk iets veiliger of beter geworden? Plannen moeten beter doordacht worden en in verbinding met elkaar staan. Bijvoorbeeld de centrumvisie van Dedemsvaart. Daar zou je niet alleen moeten kijken naar het winkelcentrum, maar ook naar wat de plannen van een nieuw sportpark, meer woningbouw en nieuwe bedrijvigheid doet met de behoefte van de mensen. We moeten groter durven te denken.

Het centrum van Dedemsvaart
Het centrum van Dedemsvaart

Niemand laten vallen

De laatste kernwaarde is dat we iedereen met goede ideeën de ruimte willen geven, maar niemand laten vallen. Deze kernwaarde kon de komende jaren wel eens heel belangrijk gaan worden, want de financiële vooruitzichten zijn niet gunstig. Helaas is dat het gevolg van de vele bestuurlijke wisselingen van de afgelopen jaren. Beleid is hierdoor steeds vooruit geschoven. Op de valreep van 2023 kondigde opnieuw een wethouder zijn vertrek aan. Wij feliciteren Martijn Breukelman met zijn nieuwe uitdaging in de gemeente Hoogeveen. Tegelijkertijd hopen we wel dat dit de laatste wissel zal zijn in het college tot aan de verkiezingen in 2026. Want wij willen een stabieler bestuur. Dat is hard nodig.

Onze goede voornemens voor 2024? We komen met nog meer goede ideeën en zien toe op goed en betrouwbaar gemeentebestuur. Ook bouwen we onze partij verder uit. Wil je ook meedoen? Klik dan hier

DOEN we WEL: Begroting 2024

DOEN we WEL: Begroting 2024

De begroting gaat over de plannen en ambities voor 2024. De begroting voor 2024 is in evenwicht. Er is voldoende geld om de plannen, projecten en het uitvoeren van taken te betalen. In 2024 verwacht de gemeente nog geld over te houden: bijna 8 miljoen euro. De gemeente wil dit geld eenmalig uitgeven. In de jaren daarna ontvangt de gemeente steeds minder geld. De spaarpot van de gemeente (algemene reserve) komt uit op 85 miljoen euro. In 2027 verwacht de gemeente precies genoeg geld te hebben om alle vaste kosten te kunnen betalen. Dat komt doordat de gemeente steeds minder geld krijgt van het Rijk voor het uitvoeren van alle taken.

DOEN’22: Voor

50PLUS1 zetelOppositieVoor
CDA9 zetelsCoalitieVoor
ChristenUnie7 zetelsCoalitieVoor
D’661 zetelOppositieVoor
Groen Links1 zetelOppositieVoor
OpKoers.nu7 zetelsCoalitieVoor
PvdA2 zetelsOppositieVoor
VVD3 zetelsCoalitieVoor
DOEN’222 zetelsOppositieVoor
Voor: 32 zetels. Tegen: 0 zetels. Onthouden: 0 Afwezig: 1 zetel. Voorstel aangenomen

Motivatie

Natuurlijk zijn wij niet van alles wat in de begroting staat voorstander. Als je echter tegen een begroting stemt, dan betekent dat eigenlijk dat je je overgeeft aan de provincie Overijssel. Je komt dan onder curatele te staan en hebt geen regie meer. Dat moet je niet willen. We hebben wel tegen een aantal specifieke voorstellen gestemd. We zijn kritisch op de invoering van de cultuurmakelaar, het Pak je Kans fonds en ook een motie van 50 Plus over een toilet vonden wij na toezegging van de wethouder overbodig. We zijn wel heel blij dat we SV Gramsbergen van nieuwe kleedkamers gaan voorzien. Een motie die de VVD daarvoor indiende kreeg onze steun.

Mobiliteit, infrastructuur en bereikbaarheid

Mobiliteit, infrastructuur en bereikbaarheid

De mobiliteit van onze inwoners en de bereikbaarheid van onze gemeente zijn essentiële elementen voor een bloeiend Hardenberg. Een goed ontwikkelde infrastructuur zorgt voor economische groei, versterkt sociale banden en verhoogt de leefbaarheid. Voor DOEN’22 staan deze thema’s hoog op de agenda.

Standpunten en Voorstellen
Upgraden van de N36: De transformatie van de N36 naar snelweg A36 legt de basis voor de toekomstige A-Drenthe-Twente verbinding. Dit verbetert de bereikbaarheid en stimuleert de regionale economie.

Nedersaksenlijn:
Een actieve samenwerking aangaan met relevante partners om de Nedersaksenlijn te realiseren, waardoor Hardenberg dé schakel wordt tussen Groningen, Twente en de regio Zwolle.

Budget voor Nedersaksenlijn:
Reserveer alvast 1 miljoen euro als teken van onze toewijding aan dit project en herinrichting stationsomgeving.

Extra Treinstop Bergentheim:
Hierdoor wordt de bereikbaarheid van deze kern verbeterd en wordt het openbaar vervoer aantrekkelijker voor een groter publiek.

Station Hardenberg:
De stationsomgeving vernieuwen om reizen aangenamer te maken en de uitstraling van dit belangrijke knooppunt te verbeteren.

Fietsinfrastructuur:
Investeer in veilige en efficiënte fietsroutes tussen de kernen, inclusief snelfietsverbindingen.

Digitale Connectiviteit:
Zorg voor uitstekende glasvezelverbindingen en optimale mobiele bereikbaarheid in heel Hardenberg.

Busvervoer:
Voer een sterke lobby bij de provincie voor verbeterde busverbindingen en ondersteun buurtbussen actief.

Elektrische Voertuigen:
Investeer in oplaadpunten voor elektrische voertuigen en bevorder elektrisch varen.

Fietsinfrastructuur:
Implementeer een specifiek plan voor de aanleg van snelfietsverbindingen tussen kernen.

Oplaadpunten:
Bepaal strategische locaties in de hele gemeente voor de installatie van oplaadpunten voor elektrische voertuigen.

Promotie van Elektrisch Varen:
Zet een campagne op om de voordelen van elektrisch varen te benadrukken en de overgang hierheen te versnellen.

Bekendheid en Kwaliteit:
Start initiatieven om bewustzijn en kwaliteit van onze mobiliteits- en infrastructuurprojecten te vergroten onder de inwoners.

Geslaagde eerste partijbijeenkomst

Geslaagde eerste partijbijeenkomst

De eerste partijbijeenkomst van DOEN’22 was zeer geslaagd. In Grandcafé Den Herdenbergher kwamen leden van DOEN’22, maar ook veel andere geïnteresseerden op de avond af. Voorzitter Antoine Wildenberg trapte de interactieve bijeenkomst af, waarna fractievoorzitter Piet-Cees van der Wel het overnam.

Bestuur

Wildenberg legde uit dat DOEN’22 uit twee gedeeltes bestaat. De vereniging waar iedereen lid van kan worden en de fractie, die verantwoordelijk is voor het politieke gedeelte. Het bestuur van DOEN’22 bestaat op dit moment uit drie mensen en een adviseur. De ambitie is om Erik Volkers (tijdelijk secretaris) en Piet-Cees van der Wel (tijdelijk penningsmeester) zo snel als mogelijk te vervangen in het bestuur. Wildenberg vertelde over de stappen die het bestuur tot nu toe heeft gezet om te bouwen aan de vereniging.

Voorzitter Antoine Wildenberg (foto: Demi Volkers)

Voorzitter Antoine Wildenberg

Politiek

Daarna was het de beurt aan Piet-Cees van der Wel. Hij vertelde over de politieke actualiteit, waarna de mensen vragen konden stellen. Daarnaast vertelde hij over de onderwerpen waar DOEN’22 zich tot nu toe voor heeft ingezet. Bijvoorbeeld: De aanpak van netcongestie, het verbeteren van het winkelcentrum van Hardenberg, de ontwikkelingen van het sportpark in Dedemsvaart, de vluchtelingenproblematiek, de uitvoering van de dorpsvisie van Slagharen, de slachtoffers van het kanaaldrama Almelo de Haandrik etc. Ook vertelde hij over de drie kernwaarden van DOEN’22. De belangrijkste is dat afspraak ook afspraak moet zijn. Te vaak worden beloftes niet nagekomen. We streven naar een overheid waar je op kunt vertrouwen. Daarnaast vinden we dat alles wat de gemeente doet gericht moet zijn op verbetering. Te vaak worden er dure pleisters geplakt. En tot slot vinden we dat we iedereen met goede ideeën de ruimte moeten geven, maar mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen niet moeten laten vallen.

Fractievoorzitter Piet-Cees van der Wel

Interactie

De rest van de avond was interactief. Het leverde een hele mooie brainstorm op over de toekomst van de gemeente Hardenberg. Dat gebeurde aan de hand van een aantal open vragen. Wat gaat er goed in Hardenberg? Wat niet? Waar moet de gemeente Hardenberg in investeren? Waar moeten we minder of geen geld in steken? En wat zouden belangrijke speerpunten moeten zijn voor DOEN’22? Het leverde een hele mooie constructieve discussie op.

Smaakt naar meer

De avond smaakt naar meer. De komende tijd gaat DOEN’22 vaker dit soort avonden organiseren. Soms thematisch van aard, soms gebiedsgericht en ook zullen er nieuwe algemene bijeenkomsten komen. Wil je lid worden van DOEN’22? Klik dan hier.