DOEN we NIET: Handelingskader vluchtelingen- en migratievraagstuk

DOEN we NIET: Handelingskader vluchtelingen- en migratievraagstuk

Het vluchtelingen- en migratievraagstuk blijft deels onvoorspelbaar. Dit voorstel van het College is een basis hoe we als gemeente daarin kunnen handelen. Het College wil verantwoordelijkheid nemen voor het opvangen van mensen die past bij Hardenberg. Ook wil ze meer regie krijgen op het vraagstuk, waarbij de impact op onze inwoners en onderwerpen waar de gemeente verantwoordelijk voor is wordt meegewogen.

DOEN’22: Tegen

Het besluit dat voorlag was:

Het handelingskader vast te stellen voor het vluchtelingen- en migratievraagstuk: ‘Vanuit basis in Hardenberg richting een bestendig bestaan’.

50PLUS1 zetelOppositieVoor
CDA9 zetelsCoalitieVoor
ChristenUnie7 zetelsCoalitieVoor
D’661 zetelOppositieVoor
Groen Links1 zetelOppositieVoor
OpKoers.nu7 zetelsCoalitieVoor
PvdA2 zetelsOppositieVoor
VVD3 zetelsCoalitieVoor
DOEN’222 zetelsOppositieTegen
Voor: 29 zetels. Tegen: 1 zetels. Afwezig: 3 zetels, waaronder onze collega Erik Volkers. Voorstel aangenomen

Motivatie

De gemeente Hardenberg heeft haar verantwoordelijkheid genomen voor de opvang van vluchtelingen. Meer dan een derde van de vluchtelingen uit de regio Ijsselland wordt in onze gemeente opgevangen. Dat vraagt te veel van de samenleving. Wij willen dus niet meer doen dan strikt noodzakelijk, omdat we de afgelopen jaren onze verantwoordelijkheid al enorm genomen hebben. Tevens vinden wij dat het AZC in Hardenberg na 2026 dicht moet en het terrein economisch kan worden ontwikkeld. Dit is zo ook afgesproken met de omgeving. Wij willen ons aan die afspraak houden.

Bijdrage van fractievoorzitter Piet-Cees van der Wel:

Voorzitter dank u wel. Ik begin mijn bijdrage gelijk met het indienen van een motie. Deze motie dienen wij in samen met 50 plus en heeft als dictum:
We dragen het college op om:
• Als uitgangspunt van vluchtelingenbeleid uit te gaan van: Voldoen aan de wettelijke vluchtelingenopgave en niet meer dan dat.
• Het COA schriftelijk en aangetekend mede te delen dat het terrein van het AZC aan de Jachthuisweg in Heemserveen na maart 2026 economisch zal worden ontwikkeld en niet meer beschikbaar is voor de opvang van vluchtelingen.
• De opvang in Loozen volgens afspraak niet voort te zetten.
• Dit ook mede te delen aan de gemeenten in samenwerkingsverbanden, zodat zij de kans krijgen om verantwoordelijkheid te nemen.

Voorzitter, in deze motie hebben we ook een bijlage geplaatst. U ziet een landkaartje met daarin de gemeenten getekend die wel en geen opvang bieden. Dit kaartje is van december 2023 en daarmee de meest actuele kaart die we konden vinden. 185 gemeenten vangen geen asielzoekers op. 185. Van de 342. Meer dan de helft. En wat doen wij in Hardenberg? 700 asielzoekers in het azc aan de Jachthuisweg. 100 asielzoekers in de noodopvang in Loozen. 500 Oekraïners. En we gaan ook nog experimenteren. Want het college heeft ook nog eens ingestemd met het initiatief van de woningcorporatie Vechtdal Wonen om de huurwoning Roeterskamp 36 beschikbaar te stellen voor het huisvesten van vijf Alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Dit onder de voorwaarde dat hierover door de betrokken partijen (Vechtdal Wonen, Nidos/You Care en de gemeente) gecommuniceerd wordt met de buurt. Als je mededelen communiceren noemt dan kun je zeggen dat er is gecommuniceerd inderdaad. Maar dit lijkt natuurlijk nergens op. De bewoners hebben ons een zienswijze gestuurd en ik heb vandaag nog eens contact met ze gehad. Ze hebben ook andere partijen aangesproken, maar uiteindelijk alleen van ons een terugkoppeling gehad. Ook niet van het college. En dat zegt wel iets over de houding van dit college. We laten het ons allemaal gebeuren. We laten het ons allemaal overkomen. Terwijl de onvrede bij de omwonenden aan de Roeterskamp groeit en de zorgen toenemen. Logisch, want je hoeft maar te googelen opvang alleenstaande minderjarige vluchtelingen en je komt gelijk een horrorverhaal tegen uit één van onze buurgemeente. Maar wij zeggen er gewoon ja tegen.
Dit is maar een klein voorbeeld van hoe de onvrede en onrust toenemen in een kleine gemeenschap,  maar tegelijkertijd wel heel veelzeggend. Het vertrouwen in ons bestuur neemt zo in sneltreinvaart af. En dat was al niet groot in Schuinesloot, dat was al niet groot in Loozen en dan hebben we het nog niet eens over Hardenberg. In een unaniem aangenomen amendement op 26 januari 2021, nota bene in overleg met het COA, gaven wij de opdracht de overlast terug te dringen. In 2021 waren er 293 incidenten op het AZC. Dan denk je van we hebben een afspraak gemaakt met het COA, dat zal dan wel verbeteren, maar wat blijkt in 2022? 408 incidenten. 115 incidenten meer. Een toename van 40 procent. Dan heb ik het nog niet eens over winkeldiefstallen, straatintimidatie en dergelijke, maar puur incidenten op het terrein zelf. Dat belooft wat voor 2023, die cijfers komen pas in juni. Je zou dan van het College verwachten dat het hier op wil ingrijpen. Maar in plaats daarvan wil het de deur nog verder open zetten. Onvoorstelbaar. Voorzitter. Het moge duidelijk zijn hoe wij hier instaan. Het roer moet echt om. Dit kan zo niet langer. Wij zullen dit voorstel niet steunen en hopen dat de rest dat ook niet doet.

DOEN we NIET: Centrumvisie Dedemsvaart

DOEN we NIET: Centrumvisie Dedemsvaart

Het centrum van Dedemsvaart is de tweede belangrijke hoofdkern in de gemeente. En heeft een regionale en bovenlokale functie met bijbehorende voorzieningen. Hoe het centrum van Dedemsvaart er in de toekomst uit moet zien, staat in deze centrumvisie. Ondernemers, inwoners, DMC en andere betrokkenen uit Dedemsvaart hebben meegedacht. En er is gekeken naar trends en ontwikkelingen. In het centrum moet een goede balans zijn tussen winkelaanbod, wonen, verkeer en ruimte voor groen en ontspanning. Zo blijft Dedemsvaart belangrijk in de regio, nu en in de toekomst. De visie is opgedeeld in gebieden. Per gebied beschrijven we de ontwikkelkansen. 
De centrumvisie heeft ter inzage gelegen. Er zijn verschillende zienswijzen ingediend. Deze hebben geleid tot een beperkte aanpassing van de visie. De gemeenteraad kan de visie gewijzigd vaststellen. 
Voor het uitvoeren van de visie is een bedrag van € 650.000,- per jaar beschikbaar gesteld in de begroting van 2023 tot en met 2025.

DOEN’22: Tegen

Het besluit dat voorlag was:

1. In te stemmen met de reactie op de zienswijzen over de centrumvisie Dedemsvaart 2023 volgens bijgaande verslag.
2. De centrumvisie Dedemsvaart 2023 gewijzigd vast te stellen.
3. Dat deze centrumvisie tevens wordt vastgesteld als onderdeel van de Omgevingsvisie Landstad Hardenberg, vastgesteld op 6 juli 2021.

50PLUS1 zetelOppositieVoor
CDA9 zetelsCoalitieVoor
ChristenUnie7 zetelsCoalitieVoor
D’661 zetelOppositieVoor
Groen Links1 zetelOppositieVoor
OpKoers.nu7 zetelsCoalitieVoor
PvdA2 zetelsOppositieVoor
VVD3 zetelsCoalitieVoor
DOEN’222 zetelsOppositieTegen
Voor: 29 zetels. Tegen: 2 zetels. Afwezig: 2 zetels. Voorstel aangenomen

Motivatie

We vinden deze visie onvoldoende ambitieus en onvoldoende integraal bekeken. Dedemsvaart verdient meer.

DOEN we NIET: Perspectiefnota 2024

DOEN we NIET: Perspectiefnota 2024

Elk voorjaar kijken we vooruit naar het volgende begrotingsjaar. Met de Perspectiefnota (voorheen Kadernota) geven we als raad richting aan de begroting. We kijken niet alleen naar 2024 maar ook naar de jaren daarna.

Het doel van de Perspectiefnota is om:

 • de gemeenteraad te ondersteunen om zijn 3 taken uit te voeren (kaderstellende, controlerende en vertegenwoordigende rol);
 • het perspectief te schetsen voor de gemeente Hardenberg voor de komende jaren;
 • de raad uit te nodigen tot het geven van algemene beschouwingen op de Perspectiefnota 2024 en daarmee input te geven voor de begroting 2024-2027. Waar moet het meer of waar kan het minder?
 • de (financiële) uitgangspunten voor de begroting 2024-2027 vast te stellen.

DOEN’22: Tegen

Het besluit dat voorlag was:

1. Kennis te nemen van de Perspectiefnota 2024
2. De (financiële) uitgangspunten voor de begroting 2024-2027 vast te stellen.

50PLUS1 zetelOppositieVoor
CDA9 zetelsCoalitieVoor
ChristenUnie7 zetelsCoalitieVoor
D’661 zetelOppositieVoor
Groen Links1 zetelOppositieVoor
OpKoers.nu7 zetelsCoalitieVoor
PvdA2 zetelsOppositieVoor
VVD3 zetelsCoalitieVoor
DOEN’222 zetelsOppositieTegen
Voor: 29 zetels. Tegen: 2 zetels. Afwezig: 2 zetels. Voorstel aangenomen

Motivatie

Weekblad de Toren interviewde ons over de tegenstem.

“Perspectiefnota (te) weinig concreet”
Een inhoudelijk mager stuk, nergens concreet. Dat zegt Piet-Cees van der Wel van de fractie DOEN’22 over de perspectiefnota, die dinsdagavond 20 juni door een meerderheid van de gemeenteraad is vastgesteld met 29 stemmen voor en twee tegen.

“Wij hadden er meer van verwacht. De nota is feitelijk een herhaling van zetten met het oog op het coalitieakkoord en biedt ons insziens geen verre blik naar voren,” aldus van der Wel. Zijn fractie (2 leden) stemde als enige tegen de nota, waar toch ook verschillende andere politieke partijen veel kanttekeningen bij plaatsten.

‘Juweel in het Vechtdal’
De verre blik in de toekomst toonde de fractievoorzitter van DOEN’22 persoonlijk wel in zijn Algemene Beschouwingen. Van der Wel liet daarin zijn blik schijnen over Hardenberg in 2043. “Een juweel in het hart van het Vechtdal. Een gemeente die inmiddels heringedeeld is met de gemeenten Ommen en Dalfsen en financieel gezien op rozen zit. Een gemeente met waterwegen die door het hele winkelcentrum vloeien en ook wel het ‘Venetië van het Vechtdal wordt genoemd. Een geweldloze gemeente met een betrouwbare lokale overheid, kunststad Gramsbergen en nog veel meer.

Minder intimidatie en meer veiligheid
“Aan zo’n gemeente zouden wij willen werken en daar gaan we heel erg ons best voor doen. “We beseffen ook dat dat met kleine stapjes gaat. Daarom zijn wij blij dat we met Simone Hof van de ChristenUnie gaan kijken of we tot een mooi preventieplan kunnen komen op het gebied van intimidatie en met de portefeuillehouder veiligheid naar de uitwerking van een meldpunt straatintimidatie. Zodat we stap voor stap onze gemeente mooier kleuren.”

Voorafgaand aan de stemming over de perspectiefnota werden dinsdagavond de jaarrekening 2022 en de Bestuursrapportage 2023 met algemene stemmen aangenomen.

Lees meer over de raadsvergadering van 20 juni op www.hardenberg.raadsinformatie.nl

DOEN we NIET: Bestemmingsplan ‘Balkbrug, herontwikkeling Coevorderweg 2-4’ (realisatie 16 woonzorgappartementen en 12 reguliere appartementen)

DOEN we NIET: Bestemmingsplan ‘Balkbrug, herontwikkeling Coevorderweg 2-4’ (realisatie 16 woonzorgappartementen en 12 reguliere appartementen)

Op de locatie Coevorderweg 2-4 wil de aanvrager 16 woonzorgappartementen en 12 gewone appartementen bouwen. Dit bestemmingsplan maakt de bouw mogelijk. Op deze locatie zat eerder Paddy’s Pub. Het pand staat al jaren leeg. Het bouwplan past bij de visie Dorpshart 2020. Daarin staat dat voor deze locatie ontwikkeling van woningen mogelijk is voor zorgbehoevenden, starters of ouderen.
Het ontwerp bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Er is 1 zienswijze ontvangen. De reactie op de zienswijze staat in de notitie over de zienswijzen. De gemeenteraad kan het bestemmingsplan ongewijzigd vaststellen.

DOEN’22: Tegen

Het besluit dat voorlag was:

1. In te stemmen met de ‘Notitie over de zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan ‘Balkbrug, herontwikkeling Coevorderweg 2-4’.
2. Het bestemmingsplan ‘Balkbrug, herontwikkeling Coevorderweg 2-4’ ongewijzigd vast te stellen, een en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende verbeelding, regels en toelichting en overeenkomstig de elektronische versie (NL.IMRO.0160.0000BP00402-VG01).
3. Geen exploitatieplan vast te stellen omdat het verhaal van de kosten over de in het plan begrepen gronden anderszins is verzekerd

50PLUS1 zetelOppositieTegen
CDA9 zetelsCoalitieVoor
ChristenUnie7 zetelsCoalitieVoor
D’661 zetelOppositieVoor
Groen Links1 zetelOppositieVoor
OpKoers.nu7 zetelsCoalitieVoor
PvdA2 zetelsOppositieVoor
VVD3 zetelsCoalitieVoor
DOEN’222 zetelsOppositieTegen
Voor: 28 zetels. Tegen: 3 zetels. Afwezig: 2 zetels. Voorstel aangenomen

Motivatie

Het behoeft geen betoog dat de ontwikkeling van woningen een belangrijke taak is van deze raad, een taak die wij uiterst serieus nemen. Daarom moeten wij ook zorgvuldig kijken naar de zorgen die geuit zijn door plaatselijk belang Balkbrug.

De Plaatselijk Belang Balkbrug heeft ernstige zorgen geuit over de geplande bouw van 16 woonzorgappartementen en 12 gewone appartementen op deze locatie. Het is hun standpunt, en één die wij serieus willen nemen, dat er mogelijk betere en veiligere locaties zijn binnen Balkbrug voor de realisatie van dergelijke woningen, specifiek voor mensen met dementie.

Er is bovendien geopperd dat het huidige plan geen ruimte biedt voor ontmoeting en reuring in het dorpshart, en ook niet voor andere soorten zorg en 24-uurszorg, die zo hard nodig zijn. Dit zijn kwesties die onze aandacht verdienen.

Het is onze taak als raadsleden om ervoor te zorgen dat onze beslissingen de belangen van alle betrokken partijen zo goed mogelijk weerspiegelen. In dit geval betekent dit dat we serieus rekening moeten houden met de opmerkingen en zorgen die zijn geuit door de Plaatselijk Belang Balkbrug.

Bovendien moeten we niet vergeten dat de sterkte van onze democratie schuilt in dialoog en in het vermogen om met elkaar in gesprek te gaan, om elkaar te horen en om elkaar serieus te nemen. Het is daarom onze stellige overtuiging dat een gesprek tussen het college en de Plaatselijk Belang Balkbrug kan bijdragen aan een oplossing die mogelijk voor alle partijen acceptabel is.

Daarom stellen wij voor om de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Balkbrug, herontwikkeling Coevorderweg 2-4’ uit te stellen, zodat het college de kans krijgt om het contact met Plaatselijk Belang Balkbrug te herstellen. Dit geeft de gelegenheid om de zorgen die geuit zijn serieus te nemen en te onderzoeken of er alternatieve locaties of bouwplannen mogelijk zijn. Wij denken dat dit vervolgplannen ook zal helpen.

Wij vinden dan ook dat er een ander aspect dat onze aandacht verdient, een dieper liggend probleem wat ons betreft, dat we hier willen aansnijden.

Onze fractie heeft de afgelopen tijd met toenemende zorg opgemerkt dat burgerparticipatie, een van de fundamenten van ons democratisch bestel, soms in de verdrukking komt in onze gemeente. Te vaak horen we mensen zeggen dat ze zich niet gehoord voelen. Wij hebben het gevoel dat burgerparticipatie, ondanks alle goede intenties, soms meer een formaliteit is dan een werkelijk participatief proces. Dit is voor ons een punt van grote zorg.

Plaatselijk Belang Balkbrug is een betrokken en actieve groep die we vaak geroemd hebben om hun participatie. Het feit dat juist zij zich niet gehoord voelen is voor ons dan ook een duidelijk signaal dat er iets niet goed gaat.

Participatie moet meer zijn dan een afvinklijstje. Het is niet iets dat je doet omdat het moet, het is iets dat je doet omdat het goed is voor onze gemeente en haar bewoners. Het is een proces waarbij burgers actief betrokken worden bij het nemen van beslissingen, niet alleen om hun mening te geven, maar om daadwerkelijk deel te nemen aan het besluitvormingsproces.

Daarom roepen wij op tot een herbezinning op het proces van burgerparticipatie binnen onze gemeente. De werkgroep bestuurlijke vernieuwing is hier al goed mee bezig en wij hopen dat dit echt gaat leiden tot verbetering. We zouden moeten streven naar een cultuur waarin participatie wordt gezien als een waardevol proces, waarbij alle betrokkenen de kans krijgen om hun standpunt te delen en te beïnvloeden hoe beslissingen worden genomen.

Dit brengt ons terug bij het bestemmingsplan. We roepen dus op tot uitstel van de beslissing, niet alleen om de redenen die ik eerder heb genoemd, maar ook om te zorgen dat er een werkelijk participatief proces kan plaatsvinden, waarbij de stem van Plaatselijk Belang Balkbrug, en van de inwoners die zij vertegenwoordigen, serieus wordt genomen.

We moeten ervoor zorgen dat we deze beslissing niet overhaast nemen, maar dat we de tijd nemen die nodig is om tot een weloverwogen oordeel te komen, zodat straks hopelijk iedereen blij is. In ieder geval ook plaatselijk belang Balkbrug.

Uiteindelijk pakte het college deze handschoen niet op en konden wij helaas niet anders dan tegen stemmen.

DOEN we NIET: Strategiebrief energietransitie en -innovatie vast stellen

DOEN we NIET: Strategiebrief energietransitie en -innovatie vast stellen

De gemeente wil het beleid voor energie vernieuwen. Op dit moment geldt nog het Meerjarenprogramma Duurzaam Hardenberg 2020-2024. Vanaf 2024 gaat er een nieuw uitvoeringsplan in. In de strategiebrief staan de richting en kaders hiervoor.

De brief gaat over de volgende onderwerpen:
a. De energie en warmtetransitie in de gebouwde omgeving.
b. Opwek van duurzame energie (stroom en gas)
c. Energie-innovaties
d. Onze eigen gebouwen en activiteiten.
Ook ‘verkeer en vervoer’ zijn een onderdeel. 

DOEN’22: Tegen

Het besluit dat voorlag was:

1. De strategiebrief energietransitie en -innovatie vast te stellen.
2. Een raadsinformatiebijeenkomst met de netwerkbedrijven en het bedrijfsleven te beleggen over netcongestie en energieschaarste.

50PLUS1 zetelOppositieVoor
CDA9 zetelsCoalitieVoor
ChristenUnie7 zetelsCoalitieVoor
D’661 zetelOppositieVoor
Groen Links1 zetelOppositieVoor
OpKoers.nu7 zetelsCoalitieVoor
PvdA2 zetelsOppositieVoor
VVD3 zetelsCoalitieVoor
DOEN’222 zetelsOppositieTegen
Voor: 28 zetels. Tegen: 2 zetels. Afwezig: 3 zetels. Voorstel aangenomen

Motivatie

Het was ons onvoldoende duidelijk waar wij voor zouden stemmen. De bijeenkomst over netcongestie vinden wij heel belangrijk. Dat had het college al toegezegd en daar was ook geen raadsbesluit voor nodig. Het vasttellen van de energiebrief lag anders. In de energiebrief staan een heleboel goede dingen. Het is een visiedocument van het college over energie. Datzelfde college gaf als antwoord op vragen van ons aan dat als wij het document vast zouden stellen, dat wij het helemaal eens zouden zijn met de inhoud. Dat geldt ook zeker voor een groot gedeelte, maar niet met alles. Omdat we onze handen vrij willen houden om alle voorstellen één voor één te behandelen en te beoordelen, hebben we tegen gestemd. Het kan dus goed zijn dat we toekomstige deelvoorstellen n.a.v. deze brief wél positief beoordelen in de raad.

DOEN we NIET: Verklaring van geen bedenkingen grindwasserij Sibculo

DOEN we NIET: Verklaring van geen bedenkingen grindwasserij Sibculo

Ontwerp verklaring van geen bedenkingen in het kader van de aanvraag
omgevingsvergunning voor het ruimtelijk mogelijk maken van een inrichting voor het wassen van
grind, de opslag hiervan en het verhandelen van zand en grind afkomstig van elders en het
(om)bouwen van de installatie en voorzieningen die hiervoor nodig zijn op het perceel plaatselijk
bekend Gemeente Hardenberg, kadastraal bekend Ambt-Hardenberg, sectie G, nummer 2962

DOEN’22: Tegen

Het besluit dat voorlag was:

 1. Te verklaren geen bedenkingen te hebben in het kader van de aanvraag om omgevingsvergunning
  voor het ruimtelijk mogelijk maken van een inrichting voor het wassen van grind, de opslag hiervan
  en het verhandelen van zand en grind afkomstig van elders en het (om)bouwen van de installatie en
  voorzieningen die hiervoor nodig zijn op het perceel plaatselijk bekend Gemeente Hardenberg,
  kadastraal bekend Ambt-Hardenberg, sectie G, nummer 2962 (op het perceel Sibculoseweg
  tegenover villapark de Vlegge in Sibculo).
 2. De ontwerpverklaring van geen bedenkingen te ondertekenen en deze te verzenden naar het college
  van burgemeester en wethouders.
50PLUS1 zetelOppositieTegen
CDA9 zetelsCoalitieVoor
ChristenUnie7 zetelsCoalitieVoor
D’661 zetelOppositieTegen
Groen Links1 zetelOppositieTegen
OpKoers.nu7 zetelsCoalitieVoor
PvdA2 zetelsOppositieTegen
VVD3 zetelsCoalitieVoor
DOEN’222 zetelsOppositieTegen
Voor: 23 zetels. Tegen: 7 zetels. Afwezig: 3 zetels. Voorstel aangenomen

Motivatie

Een gemeente moet een betrouwbare partner zijn. Hoewel wij vinden dat deze plek een prima plek is voor een grindwasserij, voldoet de bedrijfsactiviteit niet aan het bestemmingsplan. De procedure rond de grindwasserij van Slaat verdient bepaald geen schoonheidsprijs. Vorig jaar nog stelde het Hardenbergse college de raad juist voor om een ‘verklaring van geen bedenkingen’ te weigeren. Toen Slaat de raad op de valreep mailde dat hij zijn installatie wilde aanpassen om aan de milieuregels te kunnen voldoen, besloot de gemeenteraad unaniem om dit agendapunt niet in stemming te brengen en te bekijken of het bedrijf toch behouden kon blijven. Dat vinden wij ook zeer zeker belangrijk. Tegelijkertijd vinden wij het niet reeël om een “verklaring van geen bedenkingen” af te geven bij een proces waar genoeg op aan te merken is. Bovendien heeft de gemeente Hardenberg eerder geprobeerd om een grindwasserij te legaliseren die niet aan het bestemmingsplan voldeed. Dat was in Balkbrug. Uiteindelijk leidde dit tot een rechtzaak die de gemeente Hardenberg verloor. Vandaar dat DOEN’22 de handen ineen sloeg met de oppositie en samen met hen tegen dit voorstel stemde.