DOEN’22 in de bres voor nieuwbouw Pro Hardenberg

DOEN’22 in de bres voor nieuwbouw Pro Hardenberg

Erik Volkers heeft schriftelijke vragen gesteld over de nieuwbouw van Pro Hardenberg. Op dinsdag 10 november 2020 stelde de raad de eerste begrotingswijziging 2021 vast. Het voorstel werd met 28 stemmen voor en 3 stemmen van de VVD tegen aangenomen. Daarbij maakte de VVD wel een nadrukkelijke kanttekening. Zij vonden de nieuwbouw van Pro Hardenberg belangrijk, maar omdat de toenmalige begroting volgens hen een structureel meerjarig tekort liet zien, stemden zij tegen. Ook zij waren dus heel erg voor nieuwbouw.

Schoolgebouw voldoet niet meer

In het stuk over de begroting stond onder andere de volgende zin opgenomen:
De praktijkschool Pro Hardenberg is gehuisvest aan de Verlengde Korte Steeg. Het bestuur van de school heeft een aanvraag ingediend voor bekostiging van vervangende nieuwbouw. In onze meerjarenbegroting is geen rekening gehouden met een dergelijke investering. Het huidige schoolgebouw voldoet zowel kwalitatief als kwantitatief niet meer. Omdat de leerlingen van Pro Hardenberg een kwetsbare doelgroep vormen en juist voor deze leerlingen een goede huisvesting van belang is, stellen wij uw raad voor om in te stemmen met nieuwe huisvesting van de praktijkschool.”
Tekst loopt verder onder de foto.

Pro Hardenberg
Pro Hardenberg

Ruim 5,8 miljoen begroot voor nieuwbouw

In de bijlage die bij het voorstel was gevoegd was voor de nieuwbouw ruim 5,8 miljoen euro begroot. Inmiddels zijn we bijna 4 jaar verder en zien wij nog geen tekenen van nieuwbouw van de school. Helaas zitten de leerlingen al die jaren in een gedateerd gebouw dat absoluut niet voldoet aan de eisen voor een gebouw voor praktijkonderwijs anno 2024. Omdat de school steeds nieuwbouw in het vooruitzicht is gesteld, is er ook amper onderhoud aan het gebouw gedaan. Wij vinden dit een zorgelijke situatie, temeer omdat er steeds meer vraag is naar praktijkgeschoolde mensen. Echte Doeners! Wij hebben hierover met de toenmalige bestuurder van Pro Hardenberg eind mei 2023 contact gehad. Toen werd aangegeven dat er bestuurlijk overleg zou worden opgestart. Helaas hebben wij sindsdien niets meer vernomen. Vandaar dat Erik Volkers het college een aantal vragen heeft gesteld:

Schriftelijke vragen

-Wanneer denkt u dat de nieuwbouw voor PRO Hardenberg gerealiseerd zal worden?
-Wat is de reden dat de nieuwbouw nog niet is gerealiseerd?
-Denkt u dat nog steeds met hetzelfde budget te kunnen realiseren na de gestegen bouwkosten en de inflatie?
-Heeft u al een geschikte locatie op het oog?
-Bent u het met onze fractie eens dat het goed zou zijn dat de nieuwbouw gerealiseerd zou moeten worden in de buurt van de andere VO-scholen?
-Zou de locatie van de kringloopwinkel hiervoor ook geschikt kunnen zijn, zodat er wellicht een onderwijsboulevard ontstaat?

Pro Hardenberg
Pro Hardenberg

We hopen dat de nieuwbouw snel gerealiseerd kan worden.

In gesprek met leerlingen Vechtdal College

In gesprek met leerlingen Vechtdal College

Thomas Oldenhuis en Steven Waterink zijn studenten op het Vechtdal College. Zij benaderden ons naar aanleiding van de raadsvergadering over het vluchtelingenvraagstuk. Voor Maatschappijleer moesten zij een raadslid interviewen over een onderwerp dat hen interesseerde. Piet-Cees werd een uur lang geïnterviewd over de raadsvergadering, maar ook over het ontstaan van DOEN’22 en allerlei andere onderwerpen.

“Ik was erg onder de indruk van hoe goed de leerlingen zich hadden voorbereid. Mooie open vragen over ingewikkelde onderwerpen. Dit is de generatie waar we het voor doen. Dat dreigen we wel eens te vergeten in de waan van de dag. Ik heb zelf op het Vechtdal College gezeten en het voelt wel eens alsof dat gisteren was, maar inmiddels ben ik ouder dan Thomas en Steven bij elkaar. Het is zo leuk en belangrijk om te horen wat er zich in de wereld van deze generatie afspeelt.”

Piet-Cees was even weer terug op zijn oude school
Piet-Cees was even weer terug op zijn oude school

De leerlingen maken een verslag van het interview. “De komende periode gaan we aan de slag met het maken van een lange termijn visie voor de gemeente Hardenberg. Daarom is het zo belangrijk om met deze generatie in gesprek te gaan om samen met hen na te denken over hoe de gemeente eruit moet komen te zien over pakweg dertig-veertig jaar”, vertelt Piet-Cees. “Ik wil Thomas en Steven dan ook hartelijk bedanken voor de uitnodiging”.

Piet-Cees met leerlingen Thomas Oldenhuis en Steven Waterink
Piet-Cees met leerlingen Thomas Oldenhuis en Steven Waterink
Videoverslag: Coalitie houdt optie open over AZC Hardenberg… DOEN’22:”Hou je aan de afspraak en sluit het AZC in 2026!

Videoverslag: Coalitie houdt optie open over AZC Hardenberg… DOEN’22:”Hou je aan de afspraak en sluit het AZC in 2026!

De huidige locatie van het asielzoekerscentrum (azc) in Hardenberg blijft na maart 2026 in beeld voor de opvang van vluchtelingen. Eerder werd gezegd dat het niet langer dan tien jaar zou duren, maar die periode kan toch langer worden. Daar zijn wij verbolgen over. ,,Het was een keiharde belofte.” De gemeente Hardenberg heeft haar verantwoordelijkheid de afgelopen jaren ruimschoots genomen voor de opvang van vluchtelingen. Meer dan een derde van de vluchtelingen uit de regio Ijsselland wordt in onze gemeente opgevangen. Dat vraagt te veel van de samenleving. Wij willen dus de komende jaren niet meer doen dan strikt noodzakelijk, omdat we de afgelopen jaren onze verantwoordelijkheid al enorm genomen hebben en we zien dat andere gemeenten dat niet doen. Tevens vinden wij dat het AZC in Hardenberg na 2026 dicht moet en het terrein economisch kan worden ontwikkeld. Dit is zo ook afgesproken met de omgeving. Wij willen ons aan die afspraak houden.

Videoverslag

Het videoverslag van de raadsvergadering van dinsdag 16 januari 2024.

Wij zullen de komende periode af en toe videoverslagen maken van de raadsvergaderingen. Het is belangrijk om daarbij te zeggen dat dat een verslag is door onze bril. Er is dus in de vergadering geknipt. Uiteraard proberen wij de context van wat iedereen zegt zo goed mogelijk in stand te houden, maar in een samenvatting laat je uiteraard ook fragmenten weg. Wel plaatsen we ook een link naar de video van de gehele vergadering, zodat mensen die alles willen zien dat via die link ook kunnen. De link naar de vergadering van deze keer vind je HIER.

DOEN we NIET: Handelingskader vluchtelingen- en migratievraagstuk

DOEN we NIET: Handelingskader vluchtelingen- en migratievraagstuk

Het vluchtelingen- en migratievraagstuk blijft deels onvoorspelbaar. Dit voorstel van het College is een basis hoe we als gemeente daarin kunnen handelen. Het College wil verantwoordelijkheid nemen voor het opvangen van mensen die past bij Hardenberg. Ook wil ze meer regie krijgen op het vraagstuk, waarbij de impact op onze inwoners en onderwerpen waar de gemeente verantwoordelijk voor is wordt meegewogen.

DOEN’22: Tegen

Het besluit dat voorlag was:

Het handelingskader vast te stellen voor het vluchtelingen- en migratievraagstuk: ‘Vanuit basis in Hardenberg richting een bestendig bestaan’.

50PLUS1 zetelOppositieVoor
CDA9 zetelsCoalitieVoor
ChristenUnie7 zetelsCoalitieVoor
D’661 zetelOppositieVoor
Groen Links1 zetelOppositieVoor
OpKoers.nu7 zetelsCoalitieVoor
PvdA2 zetelsOppositieVoor
VVD3 zetelsCoalitieVoor
DOEN’222 zetelsOppositieTegen
Voor: 29 zetels. Tegen: 1 zetels. Afwezig: 3 zetels, waaronder onze collega Erik Volkers. Voorstel aangenomen

Motivatie

De gemeente Hardenberg heeft haar verantwoordelijkheid genomen voor de opvang van vluchtelingen. Meer dan een derde van de vluchtelingen uit de regio Ijsselland wordt in onze gemeente opgevangen. Dat vraagt te veel van de samenleving. Wij willen dus niet meer doen dan strikt noodzakelijk, omdat we de afgelopen jaren onze verantwoordelijkheid al enorm genomen hebben. Tevens vinden wij dat het AZC in Hardenberg na 2026 dicht moet en het terrein economisch kan worden ontwikkeld. Dit is zo ook afgesproken met de omgeving. Wij willen ons aan die afspraak houden.

Bijdrage van fractievoorzitter Piet-Cees van der Wel:

Voorzitter dank u wel. Ik begin mijn bijdrage gelijk met het indienen van een motie. Deze motie dienen wij in samen met 50 plus en heeft als dictum:
We dragen het college op om:
• Als uitgangspunt van vluchtelingenbeleid uit te gaan van: Voldoen aan de wettelijke vluchtelingenopgave en niet meer dan dat.
• Het COA schriftelijk en aangetekend mede te delen dat het terrein van het AZC aan de Jachthuisweg in Heemserveen na maart 2026 economisch zal worden ontwikkeld en niet meer beschikbaar is voor de opvang van vluchtelingen.
• De opvang in Loozen volgens afspraak niet voort te zetten.
• Dit ook mede te delen aan de gemeenten in samenwerkingsverbanden, zodat zij de kans krijgen om verantwoordelijkheid te nemen.

Voorzitter, in deze motie hebben we ook een bijlage geplaatst. U ziet een landkaartje met daarin de gemeenten getekend die wel en geen opvang bieden. Dit kaartje is van december 2023 en daarmee de meest actuele kaart die we konden vinden. 185 gemeenten vangen geen asielzoekers op. 185. Van de 342. Meer dan de helft. En wat doen wij in Hardenberg? 700 asielzoekers in het azc aan de Jachthuisweg. 100 asielzoekers in de noodopvang in Loozen. 500 Oekraïners. En we gaan ook nog experimenteren. Want het college heeft ook nog eens ingestemd met het initiatief van de woningcorporatie Vechtdal Wonen om de huurwoning Roeterskamp 36 beschikbaar te stellen voor het huisvesten van vijf Alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Dit onder de voorwaarde dat hierover door de betrokken partijen (Vechtdal Wonen, Nidos/You Care en de gemeente) gecommuniceerd wordt met de buurt. Als je mededelen communiceren noemt dan kun je zeggen dat er is gecommuniceerd inderdaad. Maar dit lijkt natuurlijk nergens op. De bewoners hebben ons een zienswijze gestuurd en ik heb vandaag nog eens contact met ze gehad. Ze hebben ook andere partijen aangesproken, maar uiteindelijk alleen van ons een terugkoppeling gehad. Ook niet van het college. En dat zegt wel iets over de houding van dit college. We laten het ons allemaal gebeuren. We laten het ons allemaal overkomen. Terwijl de onvrede bij de omwonenden aan de Roeterskamp groeit en de zorgen toenemen. Logisch, want je hoeft maar te googelen opvang alleenstaande minderjarige vluchtelingen en je komt gelijk een horrorverhaal tegen uit één van onze buurgemeente. Maar wij zeggen er gewoon ja tegen.
Dit is maar een klein voorbeeld van hoe de onvrede en onrust toenemen in een kleine gemeenschap,  maar tegelijkertijd wel heel veelzeggend. Het vertrouwen in ons bestuur neemt zo in sneltreinvaart af. En dat was al niet groot in Schuinesloot, dat was al niet groot in Loozen en dan hebben we het nog niet eens over Hardenberg. In een unaniem aangenomen amendement op 26 januari 2021, nota bene in overleg met het COA, gaven wij de opdracht de overlast terug te dringen. In 2021 waren er 293 incidenten op het AZC. Dan denk je van we hebben een afspraak gemaakt met het COA, dat zal dan wel verbeteren, maar wat blijkt in 2022? 408 incidenten. 115 incidenten meer. Een toename van 40 procent. Dan heb ik het nog niet eens over winkeldiefstallen, straatintimidatie en dergelijke, maar puur incidenten op het terrein zelf. Dat belooft wat voor 2023, die cijfers komen pas in juni. Je zou dan van het College verwachten dat het hier op wil ingrijpen. Maar in plaats daarvan wil het de deur nog verder open zetten. Onvoorstelbaar. Voorzitter. Het moge duidelijk zijn hoe wij hier instaan. Het roer moet echt om. Dit kan zo niet langer. Wij zullen dit voorstel niet steunen en hopen dat de rest dat ook niet doet.

Goede voornemens

Goede voornemens

Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar. Het politieke jaar 2023 begon met het bespreken van een aantal plannen rondom de Vecht in Gramsbergen. Het eindigde met spanning of de Vecht niet zou overstromen. Wat dat betreft is de cirkel rond. Complimenten voor de professionals en vrijwilligers die er voor gezorgd hebben dat de meeste mensen droge voeten hebben gehouden.
Voor DOEN’22 was 2023 ook een bijzonder jaar. We zijn opgericht als partij en de eerste leden hebben zich aangemeld. In november hadden we onze eerste partijbijeenkomst. Gaaf om te merken dat mensen een steentje willen bijdragen om het ook echt anders te gaan doen!

3 Kernwaardes

We hebben 3 kernwaardes bij DOEN’22. De eerste is: ‘wat je belooft moet je DOEN!’. Mensen hebben behoefte aan een betrouwbaar ‘ja’ en een rechtvaardig en eerlijk ‘nee’. In de laatste raadsvergadering ontstond bijvoorbeeld discussie rondom het verlengen van het AZC. Afgesproken is dat dat in 2026 verdwijnt. We vinden het op z’n zachtst gezegd bijzonder dat er ook partijen zijn die het wel normaal vinden om die belofte eventueel te verbreken. Het is dus een optie om je aan een afspraak te houden. Daar gaan wij echt niet in mee!

Het AZC in Hardenberg
AZC Hardenberg

Verbetering

De tweede kernwaarde is dat we ten allen tijde verbetering willen. Dat klinkt misschien als een open deur, maar helaas is dat niet zo. De Haardijk in Hardenberg lag er dit jaar weken uit, maar is er daadwerkelijk iets veiliger of beter geworden? Plannen moeten beter doordacht worden en in verbinding met elkaar staan. Bijvoorbeeld de centrumvisie van Dedemsvaart. Daar zou je niet alleen moeten kijken naar het winkelcentrum, maar ook naar wat de plannen van een nieuw sportpark, meer woningbouw en nieuwe bedrijvigheid doet met de behoefte van de mensen. We moeten groter durven te denken.

Het centrum van Dedemsvaart
Het centrum van Dedemsvaart

Niemand laten vallen

De laatste kernwaarde is dat we iedereen met goede ideeën de ruimte willen geven, maar niemand laten vallen. Deze kernwaarde kon de komende jaren wel eens heel belangrijk gaan worden, want de financiële vooruitzichten zijn niet gunstig. Helaas is dat het gevolg van de vele bestuurlijke wisselingen van de afgelopen jaren. Beleid is hierdoor steeds vooruit geschoven. Op de valreep van 2023 kondigde opnieuw een wethouder zijn vertrek aan. Wij feliciteren Martijn Breukelman met zijn nieuwe uitdaging in de gemeente Hoogeveen. Tegelijkertijd hopen we wel dat dit de laatste wissel zal zijn in het college tot aan de verkiezingen in 2026. Want wij willen een stabieler bestuur. Dat is hard nodig.

Onze goede voornemens voor 2024? We komen met nog meer goede ideeën en zien toe op goed en betrouwbaar gemeentebestuur. Ook bouwen we onze partij verder uit. Wil je ook meedoen? Klik dan hier

DOEN we NIET: Centrumvisie Dedemsvaart

DOEN we NIET: Centrumvisie Dedemsvaart

Het centrum van Dedemsvaart is de tweede belangrijke hoofdkern in de gemeente. En heeft een regionale en bovenlokale functie met bijbehorende voorzieningen. Hoe het centrum van Dedemsvaart er in de toekomst uit moet zien, staat in deze centrumvisie. Ondernemers, inwoners, DMC en andere betrokkenen uit Dedemsvaart hebben meegedacht. En er is gekeken naar trends en ontwikkelingen. In het centrum moet een goede balans zijn tussen winkelaanbod, wonen, verkeer en ruimte voor groen en ontspanning. Zo blijft Dedemsvaart belangrijk in de regio, nu en in de toekomst. De visie is opgedeeld in gebieden. Per gebied beschrijven we de ontwikkelkansen. 
De centrumvisie heeft ter inzage gelegen. Er zijn verschillende zienswijzen ingediend. Deze hebben geleid tot een beperkte aanpassing van de visie. De gemeenteraad kan de visie gewijzigd vaststellen. 
Voor het uitvoeren van de visie is een bedrag van € 650.000,- per jaar beschikbaar gesteld in de begroting van 2023 tot en met 2025.

DOEN’22: Tegen

Het besluit dat voorlag was:

1. In te stemmen met de reactie op de zienswijzen over de centrumvisie Dedemsvaart 2023 volgens bijgaande verslag.
2. De centrumvisie Dedemsvaart 2023 gewijzigd vast te stellen.
3. Dat deze centrumvisie tevens wordt vastgesteld als onderdeel van de Omgevingsvisie Landstad Hardenberg, vastgesteld op 6 juli 2021.

50PLUS1 zetelOppositieVoor
CDA9 zetelsCoalitieVoor
ChristenUnie7 zetelsCoalitieVoor
D’661 zetelOppositieVoor
Groen Links1 zetelOppositieVoor
OpKoers.nu7 zetelsCoalitieVoor
PvdA2 zetelsOppositieVoor
VVD3 zetelsCoalitieVoor
DOEN’222 zetelsOppositieTegen
Voor: 29 zetels. Tegen: 2 zetels. Afwezig: 2 zetels. Voorstel aangenomen

Motivatie

We vinden deze visie onvoldoende ambitieus en onvoldoende integraal bekeken. Dedemsvaart verdient meer.

DOEN we WEL: De culturele blik op Hardenberg 2024-2027

DOEN we WEL: De culturele blik op Hardenberg 2024-2027

Kunst en cultuur spelen een belangrijke rol in onze samenleving en het versterken daarvan. Hoe we daar komende jaren mee willen omgaan staat in dit visiedocument. Het gaat over 3 programmalijnen:

a. Kunst en cultuur krijgen een podium in de samenleving.
b. Kunst en cultuur als motor voor talentontwikkeling.
c. Kunst en cultuur zorgen voor identiteit en vertellen wie we zijn.

Voor het opstellen van de nieuwe visie hebben verschillende partijen meegedacht en zijn 3 onderzoeken gedaan: naar het culturele verenigingsleven, naar de wensen en behoeften van jongeren in de gemeente en naar de verbinding tussen cultuuronderwijs binnen en buiten scholen.

DOEN’22: Voor

50PLUS1 zetelOppositieVoor
CDA9 zetelsCoalitieVoor
ChristenUnie7 zetelsCoalitieVoor
D’661 zetelOppositieVoor
Groen Links1 zetelOppositieVoor
OpKoers.nu7 zetelsCoalitieVoor
PvdA2 zetelsOppositieVoor
VVD3 zetelsCoalitieVoor
DOEN’222 zetelsOppositieVoor
Voor: 31 zetels. Tegen: 0 zetels. Onthouden: 0 Afwezig: 2 zetels. Voorstel aangenomen

Motivatie

Deze visie heeft veel te lang op zich laten wachten. Gelukkig is ze er nu en kunnen we ermee aan de slag. De komende tijd werken we aan een nog ambitieuzere visie.

DOEN we WEL: Begroting 2024

DOEN we WEL: Begroting 2024

De begroting gaat over de plannen en ambities voor 2024. De begroting voor 2024 is in evenwicht. Er is voldoende geld om de plannen, projecten en het uitvoeren van taken te betalen. In 2024 verwacht de gemeente nog geld over te houden: bijna 8 miljoen euro. De gemeente wil dit geld eenmalig uitgeven. In de jaren daarna ontvangt de gemeente steeds minder geld. De spaarpot van de gemeente (algemene reserve) komt uit op 85 miljoen euro. In 2027 verwacht de gemeente precies genoeg geld te hebben om alle vaste kosten te kunnen betalen. Dat komt doordat de gemeente steeds minder geld krijgt van het Rijk voor het uitvoeren van alle taken.

DOEN’22: Voor

50PLUS1 zetelOppositieVoor
CDA9 zetelsCoalitieVoor
ChristenUnie7 zetelsCoalitieVoor
D’661 zetelOppositieVoor
Groen Links1 zetelOppositieVoor
OpKoers.nu7 zetelsCoalitieVoor
PvdA2 zetelsOppositieVoor
VVD3 zetelsCoalitieVoor
DOEN’222 zetelsOppositieVoor
Voor: 32 zetels. Tegen: 0 zetels. Onthouden: 0 Afwezig: 1 zetel. Voorstel aangenomen

Motivatie

Natuurlijk zijn wij niet van alles wat in de begroting staat voorstander. Als je echter tegen een begroting stemt, dan betekent dat eigenlijk dat je je overgeeft aan de provincie Overijssel. Je komt dan onder curatele te staan en hebt geen regie meer. Dat moet je niet willen. We hebben wel tegen een aantal specifieke voorstellen gestemd. We zijn kritisch op de invoering van de cultuurmakelaar, het Pak je Kans fonds en ook een motie van 50 Plus over een toilet vonden wij na toezegging van de wethouder overbodig. We zijn wel heel blij dat we SV Gramsbergen van nieuwe kleedkamers gaan voorzien. Een motie die de VVD daarvoor indiende kreeg onze steun.

DOEN we WEL: Verordening Stimuleringslening verduurzamen maatschappelijk vastgoed

DOEN we WEL: Verordening Stimuleringslening verduurzamen maatschappelijk vastgoed

De gemeenteraad stelde eind 2022 ¬ 5 miljoen beschikbaar voor een lokale aanpak van de energiecrisis. Uit eigen onderzoek blijkt, dat maatschappelijke organisaties behoefte hebben aan ondersteuning. Zodat zij met een subsidie of lening kunnen investeren in duurzaamheidsmaatregelen. Dit is uitgewerkt in deze stimuleringsregeling. De regeling is ook aangekondigd in de raadsbrief van 30 mei 2023. Het bedrag dat voor de regeling nodig is uit de ¬ 5 miljoen is ¬ 2,7 miljoen.

Overeenkomstig het voorstel van het college besluit de raad:
1. De verordening “Stimuleringslening verduurzamen maatschappelijke vastgoed” vast te stellen overeenkomstig bijgevoegd besluit.
2. Kennis te nemen van “Subsidieregeling verduurzamen maatschappelijk vastgoed” die door het college op 27 juni 2023 is vastgesteld.
3. Kennis te nemen van het besluit van het college om in totaal € 2,7 miljoen in te zetten voor de stimuleringslening en subsidieregeling ten behoeve van het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed.

DOEN’22: Voor

50PLUS1 zetelOppositieVoor
CDA9 zetelsCoalitieVoor
ChristenUnie7 zetelsCoalitieVoor
D’661 zetelOppositieVoor
Groen Links1 zetelOppositieVoor
OpKoers.nu7 zetelsCoalitieVoor
PvdA2 zetelsOppositieVoor
VVD3 zetelsCoalitieVoor
DOEN’222 zetelsOppositieVoor
Voor: 32 zetels. Tegen: 0 zetels. Onthouden: 0 Afwezig: 1 zetel. Voorstel aangenomen

Motivatie

Zowel uit een eigen inventarisatie eerder dit jaar als uit onze contacten met maatschappelijke organisaties is gebleken dat er behoefte is aan financiële ondersteuning om het gebouw en/of de installaties energiezuinig te maken of te kunnen investeren in duurzame energietechnieken zoals zonnepanelen. Een lening in combinatie met een subsidie aanvullend en stapelbaar op bestaande regelingen van Rijk en provincie helpt om de financiering sluitend te krijgen.
Om te voorkomen dat maatschappelijke organisaties in de toekomst worden bedreigd in het voortbestaan vanwege hoge energiekosten is het van belang dat het energieverbruik zoveel mogelijk wordt beperkt of gebruik wordt gemaakt van energie die zelf wordt opgewekt. Investeren in energiebesparing en duurzame energie helpt om de energiekosten beheersbaar te houden.

Zorg

Zorg

Jongeren
In de gemeente Hardenberg geloven we in het potentieel van onze jeugd, want zij zijn de toekomst van onze samenleving. Om onze jongeren in staat te stellen zich te ontwikkelen tot verantwoordelijke, zelfbewuste en gelukkige burgers, zetten we in op diverse initiatieven die hun welzijn en ontwikkelingskansen verbeteren.

Standpunten en Voorstellen
Wonen: We streven naar voldoende starterswoningen in alle kernen van de gemeente om ervoor te zorgen dat onze jongeren hier hun leven kunnen beginnen en bijdragen aan de lokale gemeenschap.

Educatie & Werk: Samenwerking met partnerorganisaties om meer HBO-opleidingen in onze gemeente te realiseren en te zorgen dat het onderwijs beter aansluit op de praktijk in het bedrijfsleven. We zullen jongeren tot 30 jaar stimuleren om te werken of te leren binnen hun eigen mogelijkheden.

Inspraak & Betrokkenheid: Oprichting van een Jongerenraad en benoeming van een kinderburgemeester om de stem en visie van onze jeugd een plaats te geven in het beleid van de gemeente.

Welzijn & Veiligheid: Investering in initiatieven die jongeren weerbaarder maken, zowel online als offline. (Digitaal) pesten wordt actief voorkomen en aangepakt, waarbij we focussen op voorlichting en preventie.

Sport & Gezondheid: We investeren fors in sport en gezondheid, erkennend dat een actieve levensstijl bijdraagt aan zowel fysieke als mentale welzijn.

Maatschappelijke Inclusie: Inzet om te voorkomen dat jongeren vanwege geldgebrek worden uitgesloten van deelname aan het sociale leven en maatschappelijke activiteiten.

Zorg: Overwegen om consultatiebureaus in meer kernen op te zetten. De kwaliteit van de jeugdzorg staat voorop, waarbij we streven naar maatwerk om aan de unieke behoeften van elke jongere te voldoen.

Vrije Tijd: Uitbreiding van ontspanningsplekken voor jongeren en ondersteuning van de jeugd bij het organiseren van eigen activiteiten.

Jongerenwerkers: We erkennen het belang van een directe aanpak op straat, daarom zullen we het aantal jongerenwerkers uitbreiden en hen voorzien van de middelen die ze nodig hebben om effectief te zijn.

Budget Allocatie: Reserveren van budget specifiek voor evenementen en activiteiten die door jongeren worden georganiseerd, in samenwerking met lokale horeca, sportverenigingen en maatschappelijke organisaties.

Digitale Initiële Connectie: Gratis wifi in centrale punten in de gemeente, wat niet alleen connectiviteit bevordert, maar ook ontmoetingsplaatsen voor jongeren creëert.

Jongereninitiatieven: Voortzetten en ondersteunen van succesvolle projecten zoals het Jongerencentrum Next Level Hardenberg en Chill-Out in Dedemsvaart, terwijl we zoeken naar nieuwe initiatieven die inspelen op de behoeften van de jeugd.

Ouderen
De vergrijzing in Hardenberg neemt toe en daarmee ook de behoefte aan beleid dat zich specifiek richt op de ouderen in onze gemeenschap. Lokale Partij DOEN’22 erkent de unieke uitdagingen en kansen die deze demografische verandering met zich meebrengt. Onze visie is erop gericht om een Hardenberg te creëren waar senioren een volwaardige en actieve rol spelen, ondersteund door beleid dat zorgt voor hun welzijn, gezondheid, en integratie.

Standpunten en Voorstellen
Werk en 45-plussersActieve bemiddeling: Werk samen met lokale bedrijven en uitzendbureaus om werkzoekende 45-plussers actief te bemiddelen naar banen die aansluiten bij hun ervaring en vaardigheden.

Training en bijscholing: Bied training en bijscholing aan voor 45-plussers om hun vaardigheden te updaten, vooral met betrekking tot digitale vaardigheden en moderne werkmethoden.

Ouderenzorg
Integrale ouderenzorg: Stimuleer een integrale aanpak van ouderenzorg, waarbij zorgprofessionals, vrijwilligers en familie samenwerken om de beste zorg voor senioren te garanderen.

Zelfregie: Zorg ervoor dat ouderen, waar mogelijk, zelf de regie behouden over hun leven en zorgkeuzes. Dit kan via initiatieven zoals het “DOEN’22 Zelfregie Team”.

Zingeving: Ondersteun initiatieven die bijdragen aan de zingeving van ouderen, zoals gemeenschappelijke hobbygroepen, leesclubs en vrijwilligerswerk.

Armoedebestrijding
Lokale Armoederegisseur: Stel een lokale armoederegisseur aan om de effectiviteit van maatregelen tegen armoede te monitoren en bij te sturen.

Rente-vrije sociale kredieten: Onderzoek de mogelijkheid voor rentevrije sociale kredieten voor senioren in financiële moeilijkheden.

Wonen en Sociale Cohesie
Ontmoetingsplekken: Richt in elke kern van Hardenberg minimaal één ontmoetingsplek op waar ouderen kunnen samenkomen voor sociale activiteiten.

Betaalbaar samen eten: Ondersteun en promoot initiatieven waar ouderen samen kunnen eten tegen een gereduceerd tarief.

Wonen-met-zorg projecten: Moedig de ontwikkeling van wonen-met-zorg projecten in meerdere kernen van Hardenberg aan.

Mobiliteit en Toegankelijkheid
Verbeterde mobiliteit: Introduceer nieuwe vormen van openbaar vervoer, zoals buurtbussen, speciaal gericht op de mobiliteit van ouderen.

Digitale inclusie: Blijf persoonlijke dienstverlening bieden aan ouderen die minder vertrouwd zijn met digitale middelen, en bied tegelijkertijd training aan om digitale vaardigheden te verbeteren.

Mantelzorg
Ondersteuning mantelzorgers: Zorg voor betere faciliteiten, ondersteuning en waardering voor mantelzorgers in Hardenberg.

Welzijn, zorg en geluk
Elke inwoner van Hardenberg moet zich gezien, gewaardeerd en verbonden voelen. De gemeente moet een plek zijn waar het welzijn en geluk van haar burgers centraal staan. Hierbij is de wisselwerking tussen individuele verantwoordelijkheid en gemeenschappelijke ondersteuning van essentieel belang.

Voorstellen en standpunten:
Ondersteuning lokale initiatieven:
Versterking van het “fonds maatschappelijke initiatieven” om meer lokale projecten financieel te steunen, vooral die gericht zijn op duurzaamheid, zorg, lokale economie of wijkbeheer. Actieve stimulering van coöperaties en gemeenschapsinitiatieven, zoals buurttuinen en plukveldjes die bijdragen aan sociale cohesie.

Participatie & betrokkenheid:
De inzet van “right to challenge” waarbij bewoners de gemeente uitdagen en zelf bepaalde voorzieningen beheren. Doorlopende burgerparticipatie bevorderen, bijvoorbeeld bij de implementatie van de Omgevingswet.

Integratie & inburgering:
Snelle inburgering van nieuwkomers door taallessen en actieve deelname aan de gemeenschap.
Zien integratie niet alleen als een keuze, maar als een morele verplichting.

Jeugdzorg & WMO:
Bevorder een wijkgerichte aanpak voor jongerenwerk en zorg voor goede ontmoetingsplekken in kleinere kernen. Investeer in preventieve ondersteuning voor jongeren met psychosociale problemen door middel van professionele praktijkondersteuners. Minimaliseer residentiële jeugdzorg door vroegere en betere hulp; zoek naar alternatieven zoals pleegzorg en gezinshuizen.

Mantelzorg:
Waardeer en ondersteun mantelzorgers actief en wijz op mogelijkheden voor ondersteuning. Minimaliseer bureaucratie bij het aanvragen van mantelzorgwoningen. Bied speciale ondersteuning aan jonge mantelzorgers die zorg en onderwijs combineren.

Relatie- & ouderschapsondersteuning:
Ontwikkel preventief echtscheidingsbeleid in samenwerking met professionals.
Promoot ouderschapscursussen en relatieondersteuning; steun initiatieven zoals buurtgezinnen.

Onderwijs & jeugdzorg:
Werk nauw samen tussen jeugdzorg, scholen en de gemeente om uitval te minimaliseren.

Welzijn & gezondheid:
Garandeer in elke kern minstens één ontmoetingsplaats. Steun laagdrempelige zorginitiatieven en zorg voor zorgloketten op meerdere plaatsen in Hardenberg. Investeer in sportinfrastructuur, inclusief kunstgrasvelden en een toekomstgericht sportpark voor Dedemsvaart. Zorg voor voldoende voorlichting over middelengebruik aan zowel jongeren als ouders.

Bijstandsbeleid:
Bevorder een positieve benadering van bijstandsbeleid, waarbij mensen niet als kostenpost worden gezien, maar als waardevolle bijdragers aan de gemeenschap.

Eenzaamheid & laaggeletterdheid:
Bestendige inzet tegen eenzaamheid door maatjesprojecten. Actieve bestrijding van laaggeletterdheid in alle secties van de gemeenschap.