DOEN we NIET: Handelingskader vluchtelingen- en migratievraagstuk

DOEN we NIET: Handelingskader vluchtelingen- en migratievraagstuk

Het vluchtelingen- en migratievraagstuk blijft deels onvoorspelbaar. Dit voorstel van het College is een basis hoe we als gemeente daarin kunnen handelen. Het College wil verantwoordelijkheid nemen voor het opvangen van mensen die past bij Hardenberg. Ook wil ze meer regie krijgen op het vraagstuk, waarbij de impact op onze inwoners en onderwerpen waar de gemeente verantwoordelijk voor is wordt meegewogen.

DOEN’22: Tegen

Het besluit dat voorlag was:

Het handelingskader vast te stellen voor het vluchtelingen- en migratievraagstuk: ‘Vanuit basis in Hardenberg richting een bestendig bestaan’.

50PLUS1 zetelOppositieVoor
CDA9 zetelsCoalitieVoor
ChristenUnie7 zetelsCoalitieVoor
D’661 zetelOppositieVoor
Groen Links1 zetelOppositieVoor
OpKoers.nu7 zetelsCoalitieVoor
PvdA2 zetelsOppositieVoor
VVD3 zetelsCoalitieVoor
DOEN’222 zetelsOppositieTegen
Voor: 29 zetels. Tegen: 1 zetels. Afwezig: 3 zetels, waaronder onze collega Erik Volkers. Voorstel aangenomen

Motivatie

De gemeente Hardenberg heeft haar verantwoordelijkheid genomen voor de opvang van vluchtelingen. Meer dan een derde van de vluchtelingen uit de regio Ijsselland wordt in onze gemeente opgevangen. Dat vraagt te veel van de samenleving. Wij willen dus niet meer doen dan strikt noodzakelijk, omdat we de afgelopen jaren onze verantwoordelijkheid al enorm genomen hebben. Tevens vinden wij dat het AZC in Hardenberg na 2026 dicht moet en het terrein economisch kan worden ontwikkeld. Dit is zo ook afgesproken met de omgeving. Wij willen ons aan die afspraak houden.

Bijdrage van fractievoorzitter Piet-Cees van der Wel:

Voorzitter dank u wel. Ik begin mijn bijdrage gelijk met het indienen van een motie. Deze motie dienen wij in samen met 50 plus en heeft als dictum:
We dragen het college op om:
• Als uitgangspunt van vluchtelingenbeleid uit te gaan van: Voldoen aan de wettelijke vluchtelingenopgave en niet meer dan dat.
• Het COA schriftelijk en aangetekend mede te delen dat het terrein van het AZC aan de Jachthuisweg in Heemserveen na maart 2026 economisch zal worden ontwikkeld en niet meer beschikbaar is voor de opvang van vluchtelingen.
• De opvang in Loozen volgens afspraak niet voort te zetten.
• Dit ook mede te delen aan de gemeenten in samenwerkingsverbanden, zodat zij de kans krijgen om verantwoordelijkheid te nemen.

Voorzitter, in deze motie hebben we ook een bijlage geplaatst. U ziet een landkaartje met daarin de gemeenten getekend die wel en geen opvang bieden. Dit kaartje is van december 2023 en daarmee de meest actuele kaart die we konden vinden. 185 gemeenten vangen geen asielzoekers op. 185. Van de 342. Meer dan de helft. En wat doen wij in Hardenberg? 700 asielzoekers in het azc aan de Jachthuisweg. 100 asielzoekers in de noodopvang in Loozen. 500 Oekraïners. En we gaan ook nog experimenteren. Want het college heeft ook nog eens ingestemd met het initiatief van de woningcorporatie Vechtdal Wonen om de huurwoning Roeterskamp 36 beschikbaar te stellen voor het huisvesten van vijf Alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Dit onder de voorwaarde dat hierover door de betrokken partijen (Vechtdal Wonen, Nidos/You Care en de gemeente) gecommuniceerd wordt met de buurt. Als je mededelen communiceren noemt dan kun je zeggen dat er is gecommuniceerd inderdaad. Maar dit lijkt natuurlijk nergens op. De bewoners hebben ons een zienswijze gestuurd en ik heb vandaag nog eens contact met ze gehad. Ze hebben ook andere partijen aangesproken, maar uiteindelijk alleen van ons een terugkoppeling gehad. Ook niet van het college. En dat zegt wel iets over de houding van dit college. We laten het ons allemaal gebeuren. We laten het ons allemaal overkomen. Terwijl de onvrede bij de omwonenden aan de Roeterskamp groeit en de zorgen toenemen. Logisch, want je hoeft maar te googelen opvang alleenstaande minderjarige vluchtelingen en je komt gelijk een horrorverhaal tegen uit één van onze buurgemeente. Maar wij zeggen er gewoon ja tegen.
Dit is maar een klein voorbeeld van hoe de onvrede en onrust toenemen in een kleine gemeenschap,  maar tegelijkertijd wel heel veelzeggend. Het vertrouwen in ons bestuur neemt zo in sneltreinvaart af. En dat was al niet groot in Schuinesloot, dat was al niet groot in Loozen en dan hebben we het nog niet eens over Hardenberg. In een unaniem aangenomen amendement op 26 januari 2021, nota bene in overleg met het COA, gaven wij de opdracht de overlast terug te dringen. In 2021 waren er 293 incidenten op het AZC. Dan denk je van we hebben een afspraak gemaakt met het COA, dat zal dan wel verbeteren, maar wat blijkt in 2022? 408 incidenten. 115 incidenten meer. Een toename van 40 procent. Dan heb ik het nog niet eens over winkeldiefstallen, straatintimidatie en dergelijke, maar puur incidenten op het terrein zelf. Dat belooft wat voor 2023, die cijfers komen pas in juni. Je zou dan van het College verwachten dat het hier op wil ingrijpen. Maar in plaats daarvan wil het de deur nog verder open zetten. Onvoorstelbaar. Voorzitter. Het moge duidelijk zijn hoe wij hier instaan. Het roer moet echt om. Dit kan zo niet langer. Wij zullen dit voorstel niet steunen en hopen dat de rest dat ook niet doet.

DOEN we NIET: Centrumvisie Dedemsvaart

DOEN we NIET: Centrumvisie Dedemsvaart

Het centrum van Dedemsvaart is de tweede belangrijke hoofdkern in de gemeente. En heeft een regionale en bovenlokale functie met bijbehorende voorzieningen. Hoe het centrum van Dedemsvaart er in de toekomst uit moet zien, staat in deze centrumvisie. Ondernemers, inwoners, DMC en andere betrokkenen uit Dedemsvaart hebben meegedacht. En er is gekeken naar trends en ontwikkelingen. In het centrum moet een goede balans zijn tussen winkelaanbod, wonen, verkeer en ruimte voor groen en ontspanning. Zo blijft Dedemsvaart belangrijk in de regio, nu en in de toekomst. De visie is opgedeeld in gebieden. Per gebied beschrijven we de ontwikkelkansen. 
De centrumvisie heeft ter inzage gelegen. Er zijn verschillende zienswijzen ingediend. Deze hebben geleid tot een beperkte aanpassing van de visie. De gemeenteraad kan de visie gewijzigd vaststellen. 
Voor het uitvoeren van de visie is een bedrag van € 650.000,- per jaar beschikbaar gesteld in de begroting van 2023 tot en met 2025.

DOEN’22: Tegen

Het besluit dat voorlag was:

1. In te stemmen met de reactie op de zienswijzen over de centrumvisie Dedemsvaart 2023 volgens bijgaande verslag.
2. De centrumvisie Dedemsvaart 2023 gewijzigd vast te stellen.
3. Dat deze centrumvisie tevens wordt vastgesteld als onderdeel van de Omgevingsvisie Landstad Hardenberg, vastgesteld op 6 juli 2021.

50PLUS1 zetelOppositieVoor
CDA9 zetelsCoalitieVoor
ChristenUnie7 zetelsCoalitieVoor
D’661 zetelOppositieVoor
Groen Links1 zetelOppositieVoor
OpKoers.nu7 zetelsCoalitieVoor
PvdA2 zetelsOppositieVoor
VVD3 zetelsCoalitieVoor
DOEN’222 zetelsOppositieTegen
Voor: 29 zetels. Tegen: 2 zetels. Afwezig: 2 zetels. Voorstel aangenomen

Motivatie

We vinden deze visie onvoldoende ambitieus en onvoldoende integraal bekeken. Dedemsvaart verdient meer.

DOEN we WEL: De culturele blik op Hardenberg 2024-2027

DOEN we WEL: De culturele blik op Hardenberg 2024-2027

Kunst en cultuur spelen een belangrijke rol in onze samenleving en het versterken daarvan. Hoe we daar komende jaren mee willen omgaan staat in dit visiedocument. Het gaat over 3 programmalijnen:

a. Kunst en cultuur krijgen een podium in de samenleving.
b. Kunst en cultuur als motor voor talentontwikkeling.
c. Kunst en cultuur zorgen voor identiteit en vertellen wie we zijn.

Voor het opstellen van de nieuwe visie hebben verschillende partijen meegedacht en zijn 3 onderzoeken gedaan: naar het culturele verenigingsleven, naar de wensen en behoeften van jongeren in de gemeente en naar de verbinding tussen cultuuronderwijs binnen en buiten scholen.

DOEN’22: Voor

50PLUS1 zetelOppositieVoor
CDA9 zetelsCoalitieVoor
ChristenUnie7 zetelsCoalitieVoor
D’661 zetelOppositieVoor
Groen Links1 zetelOppositieVoor
OpKoers.nu7 zetelsCoalitieVoor
PvdA2 zetelsOppositieVoor
VVD3 zetelsCoalitieVoor
DOEN’222 zetelsOppositieVoor
Voor: 31 zetels. Tegen: 0 zetels. Onthouden: 0 Afwezig: 2 zetels. Voorstel aangenomen

Motivatie

Deze visie heeft veel te lang op zich laten wachten. Gelukkig is ze er nu en kunnen we ermee aan de slag. De komende tijd werken we aan een nog ambitieuzere visie.

DOEN we WEL: Begroting 2024

DOEN we WEL: Begroting 2024

De begroting gaat over de plannen en ambities voor 2024. De begroting voor 2024 is in evenwicht. Er is voldoende geld om de plannen, projecten en het uitvoeren van taken te betalen. In 2024 verwacht de gemeente nog geld over te houden: bijna 8 miljoen euro. De gemeente wil dit geld eenmalig uitgeven. In de jaren daarna ontvangt de gemeente steeds minder geld. De spaarpot van de gemeente (algemene reserve) komt uit op 85 miljoen euro. In 2027 verwacht de gemeente precies genoeg geld te hebben om alle vaste kosten te kunnen betalen. Dat komt doordat de gemeente steeds minder geld krijgt van het Rijk voor het uitvoeren van alle taken.

DOEN’22: Voor

50PLUS1 zetelOppositieVoor
CDA9 zetelsCoalitieVoor
ChristenUnie7 zetelsCoalitieVoor
D’661 zetelOppositieVoor
Groen Links1 zetelOppositieVoor
OpKoers.nu7 zetelsCoalitieVoor
PvdA2 zetelsOppositieVoor
VVD3 zetelsCoalitieVoor
DOEN’222 zetelsOppositieVoor
Voor: 32 zetels. Tegen: 0 zetels. Onthouden: 0 Afwezig: 1 zetel. Voorstel aangenomen

Motivatie

Natuurlijk zijn wij niet van alles wat in de begroting staat voorstander. Als je echter tegen een begroting stemt, dan betekent dat eigenlijk dat je je overgeeft aan de provincie Overijssel. Je komt dan onder curatele te staan en hebt geen regie meer. Dat moet je niet willen. We hebben wel tegen een aantal specifieke voorstellen gestemd. We zijn kritisch op de invoering van de cultuurmakelaar, het Pak je Kans fonds en ook een motie van 50 Plus over een toilet vonden wij na toezegging van de wethouder overbodig. We zijn wel heel blij dat we SV Gramsbergen van nieuwe kleedkamers gaan voorzien. Een motie die de VVD daarvoor indiende kreeg onze steun.

DOEN we WEL: Verordening Stimuleringslening verduurzamen maatschappelijk vastgoed

DOEN we WEL: Verordening Stimuleringslening verduurzamen maatschappelijk vastgoed

De gemeenteraad stelde eind 2022 ¬ 5 miljoen beschikbaar voor een lokale aanpak van de energiecrisis. Uit eigen onderzoek blijkt, dat maatschappelijke organisaties behoefte hebben aan ondersteuning. Zodat zij met een subsidie of lening kunnen investeren in duurzaamheidsmaatregelen. Dit is uitgewerkt in deze stimuleringsregeling. De regeling is ook aangekondigd in de raadsbrief van 30 mei 2023. Het bedrag dat voor de regeling nodig is uit de ¬ 5 miljoen is ¬ 2,7 miljoen.

Overeenkomstig het voorstel van het college besluit de raad:
1. De verordening “Stimuleringslening verduurzamen maatschappelijke vastgoed” vast te stellen overeenkomstig bijgevoegd besluit.
2. Kennis te nemen van “Subsidieregeling verduurzamen maatschappelijk vastgoed” die door het college op 27 juni 2023 is vastgesteld.
3. Kennis te nemen van het besluit van het college om in totaal € 2,7 miljoen in te zetten voor de stimuleringslening en subsidieregeling ten behoeve van het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed.

DOEN’22: Voor

50PLUS1 zetelOppositieVoor
CDA9 zetelsCoalitieVoor
ChristenUnie7 zetelsCoalitieVoor
D’661 zetelOppositieVoor
Groen Links1 zetelOppositieVoor
OpKoers.nu7 zetelsCoalitieVoor
PvdA2 zetelsOppositieVoor
VVD3 zetelsCoalitieVoor
DOEN’222 zetelsOppositieVoor
Voor: 32 zetels. Tegen: 0 zetels. Onthouden: 0 Afwezig: 1 zetel. Voorstel aangenomen

Motivatie

Zowel uit een eigen inventarisatie eerder dit jaar als uit onze contacten met maatschappelijke organisaties is gebleken dat er behoefte is aan financiële ondersteuning om het gebouw en/of de installaties energiezuinig te maken of te kunnen investeren in duurzame energietechnieken zoals zonnepanelen. Een lening in combinatie met een subsidie aanvullend en stapelbaar op bestaande regelingen van Rijk en provincie helpt om de financiering sluitend te krijgen.
Om te voorkomen dat maatschappelijke organisaties in de toekomst worden bedreigd in het voortbestaan vanwege hoge energiekosten is het van belang dat het energieverbruik zoveel mogelijk wordt beperkt of gebruik wordt gemaakt van energie die zelf wordt opgewekt. Investeren in energiebesparing en duurzame energie helpt om de energiekosten beheersbaar te houden.

DOEN we NIET: Perspectiefnota 2024

DOEN we NIET: Perspectiefnota 2024

Elk voorjaar kijken we vooruit naar het volgende begrotingsjaar. Met de Perspectiefnota (voorheen Kadernota) geven we als raad richting aan de begroting. We kijken niet alleen naar 2024 maar ook naar de jaren daarna.

Het doel van de Perspectiefnota is om:

 • de gemeenteraad te ondersteunen om zijn 3 taken uit te voeren (kaderstellende, controlerende en vertegenwoordigende rol);
 • het perspectief te schetsen voor de gemeente Hardenberg voor de komende jaren;
 • de raad uit te nodigen tot het geven van algemene beschouwingen op de Perspectiefnota 2024 en daarmee input te geven voor de begroting 2024-2027. Waar moet het meer of waar kan het minder?
 • de (financiële) uitgangspunten voor de begroting 2024-2027 vast te stellen.

DOEN’22: Tegen

Het besluit dat voorlag was:

1. Kennis te nemen van de Perspectiefnota 2024
2. De (financiële) uitgangspunten voor de begroting 2024-2027 vast te stellen.

50PLUS1 zetelOppositieVoor
CDA9 zetelsCoalitieVoor
ChristenUnie7 zetelsCoalitieVoor
D’661 zetelOppositieVoor
Groen Links1 zetelOppositieVoor
OpKoers.nu7 zetelsCoalitieVoor
PvdA2 zetelsOppositieVoor
VVD3 zetelsCoalitieVoor
DOEN’222 zetelsOppositieTegen
Voor: 29 zetels. Tegen: 2 zetels. Afwezig: 2 zetels. Voorstel aangenomen

Motivatie

Weekblad de Toren interviewde ons over de tegenstem.

“Perspectiefnota (te) weinig concreet”
Een inhoudelijk mager stuk, nergens concreet. Dat zegt Piet-Cees van der Wel van de fractie DOEN’22 over de perspectiefnota, die dinsdagavond 20 juni door een meerderheid van de gemeenteraad is vastgesteld met 29 stemmen voor en twee tegen.

“Wij hadden er meer van verwacht. De nota is feitelijk een herhaling van zetten met het oog op het coalitieakkoord en biedt ons insziens geen verre blik naar voren,” aldus van der Wel. Zijn fractie (2 leden) stemde als enige tegen de nota, waar toch ook verschillende andere politieke partijen veel kanttekeningen bij plaatsten.

‘Juweel in het Vechtdal’
De verre blik in de toekomst toonde de fractievoorzitter van DOEN’22 persoonlijk wel in zijn Algemene Beschouwingen. Van der Wel liet daarin zijn blik schijnen over Hardenberg in 2043. “Een juweel in het hart van het Vechtdal. Een gemeente die inmiddels heringedeeld is met de gemeenten Ommen en Dalfsen en financieel gezien op rozen zit. Een gemeente met waterwegen die door het hele winkelcentrum vloeien en ook wel het ‘Venetië van het Vechtdal wordt genoemd. Een geweldloze gemeente met een betrouwbare lokale overheid, kunststad Gramsbergen en nog veel meer.

Minder intimidatie en meer veiligheid
“Aan zo’n gemeente zouden wij willen werken en daar gaan we heel erg ons best voor doen. “We beseffen ook dat dat met kleine stapjes gaat. Daarom zijn wij blij dat we met Simone Hof van de ChristenUnie gaan kijken of we tot een mooi preventieplan kunnen komen op het gebied van intimidatie en met de portefeuillehouder veiligheid naar de uitwerking van een meldpunt straatintimidatie. Zodat we stap voor stap onze gemeente mooier kleuren.”

Voorafgaand aan de stemming over de perspectiefnota werden dinsdagavond de jaarrekening 2022 en de Bestuursrapportage 2023 met algemene stemmen aangenomen.

Lees meer over de raadsvergadering van 20 juni op www.hardenberg.raadsinformatie.nl

DOEN we NIET: Bestemmingsplan ‘Balkbrug, herontwikkeling Coevorderweg 2-4’ (realisatie 16 woonzorgappartementen en 12 reguliere appartementen)

DOEN we NIET: Bestemmingsplan ‘Balkbrug, herontwikkeling Coevorderweg 2-4’ (realisatie 16 woonzorgappartementen en 12 reguliere appartementen)

Op de locatie Coevorderweg 2-4 wil de aanvrager 16 woonzorgappartementen en 12 gewone appartementen bouwen. Dit bestemmingsplan maakt de bouw mogelijk. Op deze locatie zat eerder Paddy’s Pub. Het pand staat al jaren leeg. Het bouwplan past bij de visie Dorpshart 2020. Daarin staat dat voor deze locatie ontwikkeling van woningen mogelijk is voor zorgbehoevenden, starters of ouderen.
Het ontwerp bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Er is 1 zienswijze ontvangen. De reactie op de zienswijze staat in de notitie over de zienswijzen. De gemeenteraad kan het bestemmingsplan ongewijzigd vaststellen.

DOEN’22: Tegen

Het besluit dat voorlag was:

1. In te stemmen met de ‘Notitie over de zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan ‘Balkbrug, herontwikkeling Coevorderweg 2-4’.
2. Het bestemmingsplan ‘Balkbrug, herontwikkeling Coevorderweg 2-4’ ongewijzigd vast te stellen, een en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende verbeelding, regels en toelichting en overeenkomstig de elektronische versie (NL.IMRO.0160.0000BP00402-VG01).
3. Geen exploitatieplan vast te stellen omdat het verhaal van de kosten over de in het plan begrepen gronden anderszins is verzekerd

50PLUS1 zetelOppositieTegen
CDA9 zetelsCoalitieVoor
ChristenUnie7 zetelsCoalitieVoor
D’661 zetelOppositieVoor
Groen Links1 zetelOppositieVoor
OpKoers.nu7 zetelsCoalitieVoor
PvdA2 zetelsOppositieVoor
VVD3 zetelsCoalitieVoor
DOEN’222 zetelsOppositieTegen
Voor: 28 zetels. Tegen: 3 zetels. Afwezig: 2 zetels. Voorstel aangenomen

Motivatie

Het behoeft geen betoog dat de ontwikkeling van woningen een belangrijke taak is van deze raad, een taak die wij uiterst serieus nemen. Daarom moeten wij ook zorgvuldig kijken naar de zorgen die geuit zijn door plaatselijk belang Balkbrug.

De Plaatselijk Belang Balkbrug heeft ernstige zorgen geuit over de geplande bouw van 16 woonzorgappartementen en 12 gewone appartementen op deze locatie. Het is hun standpunt, en één die wij serieus willen nemen, dat er mogelijk betere en veiligere locaties zijn binnen Balkbrug voor de realisatie van dergelijke woningen, specifiek voor mensen met dementie.

Er is bovendien geopperd dat het huidige plan geen ruimte biedt voor ontmoeting en reuring in het dorpshart, en ook niet voor andere soorten zorg en 24-uurszorg, die zo hard nodig zijn. Dit zijn kwesties die onze aandacht verdienen.

Het is onze taak als raadsleden om ervoor te zorgen dat onze beslissingen de belangen van alle betrokken partijen zo goed mogelijk weerspiegelen. In dit geval betekent dit dat we serieus rekening moeten houden met de opmerkingen en zorgen die zijn geuit door de Plaatselijk Belang Balkbrug.

Bovendien moeten we niet vergeten dat de sterkte van onze democratie schuilt in dialoog en in het vermogen om met elkaar in gesprek te gaan, om elkaar te horen en om elkaar serieus te nemen. Het is daarom onze stellige overtuiging dat een gesprek tussen het college en de Plaatselijk Belang Balkbrug kan bijdragen aan een oplossing die mogelijk voor alle partijen acceptabel is.

Daarom stellen wij voor om de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Balkbrug, herontwikkeling Coevorderweg 2-4’ uit te stellen, zodat het college de kans krijgt om het contact met Plaatselijk Belang Balkbrug te herstellen. Dit geeft de gelegenheid om de zorgen die geuit zijn serieus te nemen en te onderzoeken of er alternatieve locaties of bouwplannen mogelijk zijn. Wij denken dat dit vervolgplannen ook zal helpen.

Wij vinden dan ook dat er een ander aspect dat onze aandacht verdient, een dieper liggend probleem wat ons betreft, dat we hier willen aansnijden.

Onze fractie heeft de afgelopen tijd met toenemende zorg opgemerkt dat burgerparticipatie, een van de fundamenten van ons democratisch bestel, soms in de verdrukking komt in onze gemeente. Te vaak horen we mensen zeggen dat ze zich niet gehoord voelen. Wij hebben het gevoel dat burgerparticipatie, ondanks alle goede intenties, soms meer een formaliteit is dan een werkelijk participatief proces. Dit is voor ons een punt van grote zorg.

Plaatselijk Belang Balkbrug is een betrokken en actieve groep die we vaak geroemd hebben om hun participatie. Het feit dat juist zij zich niet gehoord voelen is voor ons dan ook een duidelijk signaal dat er iets niet goed gaat.

Participatie moet meer zijn dan een afvinklijstje. Het is niet iets dat je doet omdat het moet, het is iets dat je doet omdat het goed is voor onze gemeente en haar bewoners. Het is een proces waarbij burgers actief betrokken worden bij het nemen van beslissingen, niet alleen om hun mening te geven, maar om daadwerkelijk deel te nemen aan het besluitvormingsproces.

Daarom roepen wij op tot een herbezinning op het proces van burgerparticipatie binnen onze gemeente. De werkgroep bestuurlijke vernieuwing is hier al goed mee bezig en wij hopen dat dit echt gaat leiden tot verbetering. We zouden moeten streven naar een cultuur waarin participatie wordt gezien als een waardevol proces, waarbij alle betrokkenen de kans krijgen om hun standpunt te delen en te beïnvloeden hoe beslissingen worden genomen.

Dit brengt ons terug bij het bestemmingsplan. We roepen dus op tot uitstel van de beslissing, niet alleen om de redenen die ik eerder heb genoemd, maar ook om te zorgen dat er een werkelijk participatief proces kan plaatsvinden, waarbij de stem van Plaatselijk Belang Balkbrug, en van de inwoners die zij vertegenwoordigen, serieus wordt genomen.

We moeten ervoor zorgen dat we deze beslissing niet overhaast nemen, maar dat we de tijd nemen die nodig is om tot een weloverwogen oordeel te komen, zodat straks hopelijk iedereen blij is. In ieder geval ook plaatselijk belang Balkbrug.

Uiteindelijk pakte het college deze handschoen niet op en konden wij helaas niet anders dan tegen stemmen.

DOEN we WEL: Vervanging AED’s

DOEN we WEL: Vervanging AED’s

Gerrit van den Berg (CDA) dient, mede namens de fracties OpKoers.nu, VVD, PvdA, DOEN’22, D66, GroenLinks en 50Plus, de volgende motie Vreemd in: Vervanging AED’s
In de motie staat:

We stellen vast dat:

 • er een nagenoeg dekkend netwerk van AED’s in onze gemeente is gerealiseerd;
 • de Stichting Hartveilig Hardenberg (SHH) hierin een belangrijke rol heeft gespeeld zoals ook blijkt uit de raadsbrief d.d. 25 april 2023;
 • uit dezelfde brief eveneens blijkt dat de vervanging van AED’s vanwege de gedeelde (financiële) verantwoordelijkheid een grote uitdaging is;
 • dit beeld wordt bevestigd door diverse Plaatselijk Belangen die dit probleem regelmatig benoemen. We hebben nagedacht over en houden rekening met:
 • het feit dat een gemeentelijk dekkend netwerk van AED’s een groot gevoel van veiligheid met zich meebrengt en zelfs van levensbelang kan zijn voor onze inwoners.

We vinden dat:

 • het niet zover mag komen dat vanwege de kosten reeds geplaatste AED’s niet vervangen kunnen worden;
 • de gedeelde financiële verantwoordelijkheid aangepast moet worden en de gemeente Hardenberg de vervanging van reeds geplaatste AED’s voor 90% zou moeten bekostigen;
 • hierdoor er nog steeds een gedeelde verantwoordelijkheid bij de Plaatselijk Belangen en vrijwilligers blijft liggen.

We dragen het college op om:

 • met de Plaatselijk Belangen in gesprek te gaan over de realisatie van een gemeentelijk dekkend netwerk van AED’s waarbij uitgangspunt moet zijn dat de vervanging van de na 1-1-2023 geplaatste AED’s voor 90% voor rekening van de gemeente komt;
 • de dekking van de extra kosten (naar schatting € 25.000,- structureel per jaar) verwerkt moet worden bij de eerstvolgende bestuursrapportage.

DOEN’22: Voor

50PLUS1 zetelOppositieVoor
CDA9 zetelsCoalitieVoor
ChristenUnie7 zetelsCoalitieVoor
D’661 zetelOppositieVoor
Groen Links1 zetelOppositieVoor
OpKoers.nu7 zetelsCoalitieVoor
PvdA2 zetelsOppositieVoor
VVD3 zetelsCoalitieVoor
DOEN’222 zetelsOppositieVoor
Voor: 29 zetels. Tegen: 0 zetels. Onthouden: 0 Afwezig: 4 zetels. Voorstel aangenomen

Motivatie

Bij DOEN’22 geloven we dat veiligheid een basisrecht is dat voor iedereen beschikbaar moet zijn. Als onderdeel van onze voortdurende inzet om de veiligheid in onze gemeente Hardenberg te waarborgen, hebben we onlangs meegewerkt aan een belangrijke motie voor de vervanging van AED’s.

We zijn ons ervan bewust dat er in onze gemeente een bijna volledig dekkend netwerk van AED’s is, dankzij de inzet van de Stichting Hartveilig Hardenberg (SHH) en vele lokale vrijwilligers. Dit netwerk is van vitaal belang, omdat het onze inwoners een groot gevoel van veiligheid geeft. Het kan letterlijk levens redden.

Maar we zijn ook ons bewust van de uitdagingen. De vervanging van AED’s is kostbaar en de verdeling van deze kosten is een uitdaging voor de Plaatselijk Belangen en de vrijwilligers die zo hard werken om onze gemeenschap veilig te houden. Daarom hebben we ons achter deze motie geschaard.

We willen niet dat de kostbare levensreddende diensten van AED’s worden bedreigd door financiële belemmeringen. Daarom vinden we dat de gemeente Hardenberg een groter aandeel in de kosten voor haar rekening moet nemen. Door 90% van de vervangingskosten van de AED’s na 1-1-2023 op ons te nemen, kunnen we de druk op de Plaatselijk Belangen en vrijwilligers verlichten.

Het is onze taak om ervoor te zorgen dat onze gemeenschap de hulpmiddelen en ondersteuning krijgt die zij nodig heeft om veilig te blijven. Daarom hebben we ervoor gekozen om deze motie te steunen en zullen we blijven werken aan maatregelen die bijdragen aan de veiligheid en welzijn van onze gemeenschap.

Bij DOEN’22 geloven we dat het niet alleen gaat om wat we doen, maar ook om hoe we het doen. We zetten ons in voor Hardenberg, voor jou. En we zullen altijd ons best doen om jouw veiligheid en welzijn te waarborgen.

DOEN we NIET: Strategiebrief energietransitie en -innovatie vast stellen

DOEN we NIET: Strategiebrief energietransitie en -innovatie vast stellen

De gemeente wil het beleid voor energie vernieuwen. Op dit moment geldt nog het Meerjarenprogramma Duurzaam Hardenberg 2020-2024. Vanaf 2024 gaat er een nieuw uitvoeringsplan in. In de strategiebrief staan de richting en kaders hiervoor.

De brief gaat over de volgende onderwerpen:
a. De energie en warmtetransitie in de gebouwde omgeving.
b. Opwek van duurzame energie (stroom en gas)
c. Energie-innovaties
d. Onze eigen gebouwen en activiteiten.
Ook ‘verkeer en vervoer’ zijn een onderdeel. 

DOEN’22: Tegen

Het besluit dat voorlag was:

1. De strategiebrief energietransitie en -innovatie vast te stellen.
2. Een raadsinformatiebijeenkomst met de netwerkbedrijven en het bedrijfsleven te beleggen over netcongestie en energieschaarste.

50PLUS1 zetelOppositieVoor
CDA9 zetelsCoalitieVoor
ChristenUnie7 zetelsCoalitieVoor
D’661 zetelOppositieVoor
Groen Links1 zetelOppositieVoor
OpKoers.nu7 zetelsCoalitieVoor
PvdA2 zetelsOppositieVoor
VVD3 zetelsCoalitieVoor
DOEN’222 zetelsOppositieTegen
Voor: 28 zetels. Tegen: 2 zetels. Afwezig: 3 zetels. Voorstel aangenomen

Motivatie

Het was ons onvoldoende duidelijk waar wij voor zouden stemmen. De bijeenkomst over netcongestie vinden wij heel belangrijk. Dat had het college al toegezegd en daar was ook geen raadsbesluit voor nodig. Het vasttellen van de energiebrief lag anders. In de energiebrief staan een heleboel goede dingen. Het is een visiedocument van het college over energie. Datzelfde college gaf als antwoord op vragen van ons aan dat als wij het document vast zouden stellen, dat wij het helemaal eens zouden zijn met de inhoud. Dat geldt ook zeker voor een groot gedeelte, maar niet met alles. Omdat we onze handen vrij willen houden om alle voorstellen één voor één te behandelen en te beoordelen, hebben we tegen gestemd. Het kan dus goed zijn dat we toekomstige deelvoorstellen n.a.v. deze brief wél positief beoordelen in de raad.

DOEN we WEL: Programma Klimaat, Water en Biodiversiteit 2023-2027′

DOEN we WEL: Programma Klimaat, Water en Biodiversiteit 2023-2027′

In het ‘Programma Klimaat, Water en Biodiversiteit 2023-2027’ staat hoe we onze leefomgeving geschikt willen maken voor veranderingen in het klimaat. Ook biodiversiteit hoort daarbij. Het programma is opgebouwd rond 3 thema’s, waar doelen en acties bij horen:
-Leefbaarheid & Bewustwording.
-Betrouwbaarheid & Gezondheid.
-Duurzame infrastructuur & Duurzame realisatie.

Daarnaast gaat het programma over het beheer van het water- en rioleringssysteem van de gemeente Hardenberg.

DOEN’22: Voor

50PLUS1 zetelOppositieVoor
CDA9 zetelsCoalitieVoor
ChristenUnie7 zetelsCoalitieVoor
D’661 zetelOppositieVoor
Groen Links1 zetelOppositieVoor
OpKoers.nu7 zetelsCoalitieVoor
PvdA2 zetelsOppositieVoor
VVD3 zetelsCoalitieVoor
DOEN’222 zetelsOppositieVoor
Voor: 31 zetels. Tegen: 0 zetels. Onthouden: 0 Afwezig: 2 zetels. Voorstel aangenomen

Motivatie

Ondanks dat we het programma heel vaag omschreven vinden, is het belangrijk dat ons riool goed wordt onderhouden. Dat we bezig zijn met het klimaat en biodiversiteit. Tegelijkertijd vinden we dat we het ook werkbaar moeten maken en dat we op elk voorstel kritisch moeten zijn. Omdat dit een programma is dat vooral uit hoofdlijnen bestaat, vinden we het belangrijk dat we elk afzonderlijk voorstel straks als raad goed kunnen beoordelen. Daarom komt elk voorstel straks langs de raad.