DOEN we WEL: De culturele blik op Hardenberg 2024-2027

DOEN we WEL: De culturele blik op Hardenberg 2024-2027

Kunst en cultuur spelen een belangrijke rol in onze samenleving en het versterken daarvan. Hoe we daar komende jaren mee willen omgaan staat in dit visiedocument. Het gaat over 3 programmalijnen:

a. Kunst en cultuur krijgen een podium in de samenleving.
b. Kunst en cultuur als motor voor talentontwikkeling.
c. Kunst en cultuur zorgen voor identiteit en vertellen wie we zijn.

Voor het opstellen van de nieuwe visie hebben verschillende partijen meegedacht en zijn 3 onderzoeken gedaan: naar het culturele verenigingsleven, naar de wensen en behoeften van jongeren in de gemeente en naar de verbinding tussen cultuuronderwijs binnen en buiten scholen.

DOEN’22: Voor

50PLUS1 zetelOppositieVoor
CDA9 zetelsCoalitieVoor
ChristenUnie7 zetelsCoalitieVoor
D’661 zetelOppositieVoor
Groen Links1 zetelOppositieVoor
OpKoers.nu7 zetelsCoalitieVoor
PvdA2 zetelsOppositieVoor
VVD3 zetelsCoalitieVoor
DOEN’222 zetelsOppositieVoor
Voor: 31 zetels. Tegen: 0 zetels. Onthouden: 0 Afwezig: 2 zetels. Voorstel aangenomen

Motivatie

Deze visie heeft veel te lang op zich laten wachten. Gelukkig is ze er nu en kunnen we ermee aan de slag. De komende tijd werken we aan een nog ambitieuzere visie.

DOEN we WEL: Begroting 2024

DOEN we WEL: Begroting 2024

De begroting gaat over de plannen en ambities voor 2024. De begroting voor 2024 is in evenwicht. Er is voldoende geld om de plannen, projecten en het uitvoeren van taken te betalen. In 2024 verwacht de gemeente nog geld over te houden: bijna 8 miljoen euro. De gemeente wil dit geld eenmalig uitgeven. In de jaren daarna ontvangt de gemeente steeds minder geld. De spaarpot van de gemeente (algemene reserve) komt uit op 85 miljoen euro. In 2027 verwacht de gemeente precies genoeg geld te hebben om alle vaste kosten te kunnen betalen. Dat komt doordat de gemeente steeds minder geld krijgt van het Rijk voor het uitvoeren van alle taken.

DOEN’22: Voor

50PLUS1 zetelOppositieVoor
CDA9 zetelsCoalitieVoor
ChristenUnie7 zetelsCoalitieVoor
D’661 zetelOppositieVoor
Groen Links1 zetelOppositieVoor
OpKoers.nu7 zetelsCoalitieVoor
PvdA2 zetelsOppositieVoor
VVD3 zetelsCoalitieVoor
DOEN’222 zetelsOppositieVoor
Voor: 32 zetels. Tegen: 0 zetels. Onthouden: 0 Afwezig: 1 zetel. Voorstel aangenomen

Motivatie

Natuurlijk zijn wij niet van alles wat in de begroting staat voorstander. Als je echter tegen een begroting stemt, dan betekent dat eigenlijk dat je je overgeeft aan de provincie Overijssel. Je komt dan onder curatele te staan en hebt geen regie meer. Dat moet je niet willen. We hebben wel tegen een aantal specifieke voorstellen gestemd. We zijn kritisch op de invoering van de cultuurmakelaar, het Pak je Kans fonds en ook een motie van 50 Plus over een toilet vonden wij na toezegging van de wethouder overbodig. We zijn wel heel blij dat we SV Gramsbergen van nieuwe kleedkamers gaan voorzien. Een motie die de VVD daarvoor indiende kreeg onze steun.

DOEN we WEL: Verordening Stimuleringslening verduurzamen maatschappelijk vastgoed

DOEN we WEL: Verordening Stimuleringslening verduurzamen maatschappelijk vastgoed

De gemeenteraad stelde eind 2022 ¬ 5 miljoen beschikbaar voor een lokale aanpak van de energiecrisis. Uit eigen onderzoek blijkt, dat maatschappelijke organisaties behoefte hebben aan ondersteuning. Zodat zij met een subsidie of lening kunnen investeren in duurzaamheidsmaatregelen. Dit is uitgewerkt in deze stimuleringsregeling. De regeling is ook aangekondigd in de raadsbrief van 30 mei 2023. Het bedrag dat voor de regeling nodig is uit de ¬ 5 miljoen is ¬ 2,7 miljoen.

Overeenkomstig het voorstel van het college besluit de raad:
1. De verordening “Stimuleringslening verduurzamen maatschappelijke vastgoed” vast te stellen overeenkomstig bijgevoegd besluit.
2. Kennis te nemen van “Subsidieregeling verduurzamen maatschappelijk vastgoed” die door het college op 27 juni 2023 is vastgesteld.
3. Kennis te nemen van het besluit van het college om in totaal € 2,7 miljoen in te zetten voor de stimuleringslening en subsidieregeling ten behoeve van het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed.

DOEN’22: Voor

50PLUS1 zetelOppositieVoor
CDA9 zetelsCoalitieVoor
ChristenUnie7 zetelsCoalitieVoor
D’661 zetelOppositieVoor
Groen Links1 zetelOppositieVoor
OpKoers.nu7 zetelsCoalitieVoor
PvdA2 zetelsOppositieVoor
VVD3 zetelsCoalitieVoor
DOEN’222 zetelsOppositieVoor
Voor: 32 zetels. Tegen: 0 zetels. Onthouden: 0 Afwezig: 1 zetel. Voorstel aangenomen

Motivatie

Zowel uit een eigen inventarisatie eerder dit jaar als uit onze contacten met maatschappelijke organisaties is gebleken dat er behoefte is aan financiële ondersteuning om het gebouw en/of de installaties energiezuinig te maken of te kunnen investeren in duurzame energietechnieken zoals zonnepanelen. Een lening in combinatie met een subsidie aanvullend en stapelbaar op bestaande regelingen van Rijk en provincie helpt om de financiering sluitend te krijgen.
Om te voorkomen dat maatschappelijke organisaties in de toekomst worden bedreigd in het voortbestaan vanwege hoge energiekosten is het van belang dat het energieverbruik zoveel mogelijk wordt beperkt of gebruik wordt gemaakt van energie die zelf wordt opgewekt. Investeren in energiebesparing en duurzame energie helpt om de energiekosten beheersbaar te houden.

DOEN we NIET: Perspectiefnota 2024

DOEN we NIET: Perspectiefnota 2024

Elk voorjaar kijken we vooruit naar het volgende begrotingsjaar. Met de Perspectiefnota (voorheen Kadernota) geven we als raad richting aan de begroting. We kijken niet alleen naar 2024 maar ook naar de jaren daarna.

Het doel van de Perspectiefnota is om:

  • de gemeenteraad te ondersteunen om zijn 3 taken uit te voeren (kaderstellende, controlerende en vertegenwoordigende rol);
  • het perspectief te schetsen voor de gemeente Hardenberg voor de komende jaren;
  • de raad uit te nodigen tot het geven van algemene beschouwingen op de Perspectiefnota 2024 en daarmee input te geven voor de begroting 2024-2027. Waar moet het meer of waar kan het minder?
  • de (financiële) uitgangspunten voor de begroting 2024-2027 vast te stellen.

DOEN’22: Tegen

Het besluit dat voorlag was:

1. Kennis te nemen van de Perspectiefnota 2024
2. De (financiële) uitgangspunten voor de begroting 2024-2027 vast te stellen.

50PLUS1 zetelOppositieVoor
CDA9 zetelsCoalitieVoor
ChristenUnie7 zetelsCoalitieVoor
D’661 zetelOppositieVoor
Groen Links1 zetelOppositieVoor
OpKoers.nu7 zetelsCoalitieVoor
PvdA2 zetelsOppositieVoor
VVD3 zetelsCoalitieVoor
DOEN’222 zetelsOppositieTegen
Voor: 29 zetels. Tegen: 2 zetels. Afwezig: 2 zetels. Voorstel aangenomen

Motivatie

Weekblad de Toren interviewde ons over de tegenstem.

“Perspectiefnota (te) weinig concreet”
Een inhoudelijk mager stuk, nergens concreet. Dat zegt Piet-Cees van der Wel van de fractie DOEN’22 over de perspectiefnota, die dinsdagavond 20 juni door een meerderheid van de gemeenteraad is vastgesteld met 29 stemmen voor en twee tegen.

“Wij hadden er meer van verwacht. De nota is feitelijk een herhaling van zetten met het oog op het coalitieakkoord en biedt ons insziens geen verre blik naar voren,” aldus van der Wel. Zijn fractie (2 leden) stemde als enige tegen de nota, waar toch ook verschillende andere politieke partijen veel kanttekeningen bij plaatsten.

‘Juweel in het Vechtdal’
De verre blik in de toekomst toonde de fractievoorzitter van DOEN’22 persoonlijk wel in zijn Algemene Beschouwingen. Van der Wel liet daarin zijn blik schijnen over Hardenberg in 2043. “Een juweel in het hart van het Vechtdal. Een gemeente die inmiddels heringedeeld is met de gemeenten Ommen en Dalfsen en financieel gezien op rozen zit. Een gemeente met waterwegen die door het hele winkelcentrum vloeien en ook wel het ‘Venetië van het Vechtdal wordt genoemd. Een geweldloze gemeente met een betrouwbare lokale overheid, kunststad Gramsbergen en nog veel meer.

Minder intimidatie en meer veiligheid
“Aan zo’n gemeente zouden wij willen werken en daar gaan we heel erg ons best voor doen. “We beseffen ook dat dat met kleine stapjes gaat. Daarom zijn wij blij dat we met Simone Hof van de ChristenUnie gaan kijken of we tot een mooi preventieplan kunnen komen op het gebied van intimidatie en met de portefeuillehouder veiligheid naar de uitwerking van een meldpunt straatintimidatie. Zodat we stap voor stap onze gemeente mooier kleuren.”

Voorafgaand aan de stemming over de perspectiefnota werden dinsdagavond de jaarrekening 2022 en de Bestuursrapportage 2023 met algemene stemmen aangenomen.

Lees meer over de raadsvergadering van 20 juni op www.hardenberg.raadsinformatie.nl