DOEN we WEL: De culturele blik op Hardenberg 2024-2027

DOEN we WEL: De culturele blik op Hardenberg 2024-2027

Kunst en cultuur spelen een belangrijke rol in onze samenleving en het versterken daarvan. Hoe we daar komende jaren mee willen omgaan staat in dit visiedocument. Het gaat over 3 programmalijnen:

a. Kunst en cultuur krijgen een podium in de samenleving.
b. Kunst en cultuur als motor voor talentontwikkeling.
c. Kunst en cultuur zorgen voor identiteit en vertellen wie we zijn.

Voor het opstellen van de nieuwe visie hebben verschillende partijen meegedacht en zijn 3 onderzoeken gedaan: naar het culturele verenigingsleven, naar de wensen en behoeften van jongeren in de gemeente en naar de verbinding tussen cultuuronderwijs binnen en buiten scholen.

DOEN’22: Voor

50PLUS1 zetelOppositieVoor
CDA9 zetelsCoalitieVoor
ChristenUnie7 zetelsCoalitieVoor
D’661 zetelOppositieVoor
Groen Links1 zetelOppositieVoor
OpKoers.nu7 zetelsCoalitieVoor
PvdA2 zetelsOppositieVoor
VVD3 zetelsCoalitieVoor
DOEN’222 zetelsOppositieVoor
Voor: 31 zetels. Tegen: 0 zetels. Onthouden: 0 Afwezig: 2 zetels. Voorstel aangenomen

Motivatie

Deze visie heeft veel te lang op zich laten wachten. Gelukkig is ze er nu en kunnen we ermee aan de slag. De komende tijd werken we aan een nog ambitieuzere visie.

DOEN we WEL: Begroting 2024

DOEN we WEL: Begroting 2024

De begroting gaat over de plannen en ambities voor 2024. De begroting voor 2024 is in evenwicht. Er is voldoende geld om de plannen, projecten en het uitvoeren van taken te betalen. In 2024 verwacht de gemeente nog geld over te houden: bijna 8 miljoen euro. De gemeente wil dit geld eenmalig uitgeven. In de jaren daarna ontvangt de gemeente steeds minder geld. De spaarpot van de gemeente (algemene reserve) komt uit op 85 miljoen euro. In 2027 verwacht de gemeente precies genoeg geld te hebben om alle vaste kosten te kunnen betalen. Dat komt doordat de gemeente steeds minder geld krijgt van het Rijk voor het uitvoeren van alle taken.

DOEN’22: Voor

50PLUS1 zetelOppositieVoor
CDA9 zetelsCoalitieVoor
ChristenUnie7 zetelsCoalitieVoor
D’661 zetelOppositieVoor
Groen Links1 zetelOppositieVoor
OpKoers.nu7 zetelsCoalitieVoor
PvdA2 zetelsOppositieVoor
VVD3 zetelsCoalitieVoor
DOEN’222 zetelsOppositieVoor
Voor: 32 zetels. Tegen: 0 zetels. Onthouden: 0 Afwezig: 1 zetel. Voorstel aangenomen

Motivatie

Natuurlijk zijn wij niet van alles wat in de begroting staat voorstander. Als je echter tegen een begroting stemt, dan betekent dat eigenlijk dat je je overgeeft aan de provincie Overijssel. Je komt dan onder curatele te staan en hebt geen regie meer. Dat moet je niet willen. We hebben wel tegen een aantal specifieke voorstellen gestemd. We zijn kritisch op de invoering van de cultuurmakelaar, het Pak je Kans fonds en ook een motie van 50 Plus over een toilet vonden wij na toezegging van de wethouder overbodig. We zijn wel heel blij dat we SV Gramsbergen van nieuwe kleedkamers gaan voorzien. Een motie die de VVD daarvoor indiende kreeg onze steun.

DOEN we WEL: Verordening Stimuleringslening verduurzamen maatschappelijk vastgoed

DOEN we WEL: Verordening Stimuleringslening verduurzamen maatschappelijk vastgoed

De gemeenteraad stelde eind 2022 ¬ 5 miljoen beschikbaar voor een lokale aanpak van de energiecrisis. Uit eigen onderzoek blijkt, dat maatschappelijke organisaties behoefte hebben aan ondersteuning. Zodat zij met een subsidie of lening kunnen investeren in duurzaamheidsmaatregelen. Dit is uitgewerkt in deze stimuleringsregeling. De regeling is ook aangekondigd in de raadsbrief van 30 mei 2023. Het bedrag dat voor de regeling nodig is uit de ¬ 5 miljoen is ¬ 2,7 miljoen.

Overeenkomstig het voorstel van het college besluit de raad:
1. De verordening “Stimuleringslening verduurzamen maatschappelijke vastgoed” vast te stellen overeenkomstig bijgevoegd besluit.
2. Kennis te nemen van “Subsidieregeling verduurzamen maatschappelijk vastgoed” die door het college op 27 juni 2023 is vastgesteld.
3. Kennis te nemen van het besluit van het college om in totaal € 2,7 miljoen in te zetten voor de stimuleringslening en subsidieregeling ten behoeve van het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed.

DOEN’22: Voor

50PLUS1 zetelOppositieVoor
CDA9 zetelsCoalitieVoor
ChristenUnie7 zetelsCoalitieVoor
D’661 zetelOppositieVoor
Groen Links1 zetelOppositieVoor
OpKoers.nu7 zetelsCoalitieVoor
PvdA2 zetelsOppositieVoor
VVD3 zetelsCoalitieVoor
DOEN’222 zetelsOppositieVoor
Voor: 32 zetels. Tegen: 0 zetels. Onthouden: 0 Afwezig: 1 zetel. Voorstel aangenomen

Motivatie

Zowel uit een eigen inventarisatie eerder dit jaar als uit onze contacten met maatschappelijke organisaties is gebleken dat er behoefte is aan financiële ondersteuning om het gebouw en/of de installaties energiezuinig te maken of te kunnen investeren in duurzame energietechnieken zoals zonnepanelen. Een lening in combinatie met een subsidie aanvullend en stapelbaar op bestaande regelingen van Rijk en provincie helpt om de financiering sluitend te krijgen.
Om te voorkomen dat maatschappelijke organisaties in de toekomst worden bedreigd in het voortbestaan vanwege hoge energiekosten is het van belang dat het energieverbruik zoveel mogelijk wordt beperkt of gebruik wordt gemaakt van energie die zelf wordt opgewekt. Investeren in energiebesparing en duurzame energie helpt om de energiekosten beheersbaar te houden.

DOEN we WEL: Vervanging AED’s

DOEN we WEL: Vervanging AED’s

Gerrit van den Berg (CDA) dient, mede namens de fracties OpKoers.nu, VVD, PvdA, DOEN’22, D66, GroenLinks en 50Plus, de volgende motie Vreemd in: Vervanging AED’s
In de motie staat:

We stellen vast dat:

  • er een nagenoeg dekkend netwerk van AED’s in onze gemeente is gerealiseerd;
  • de Stichting Hartveilig Hardenberg (SHH) hierin een belangrijke rol heeft gespeeld zoals ook blijkt uit de raadsbrief d.d. 25 april 2023;
  • uit dezelfde brief eveneens blijkt dat de vervanging van AED’s vanwege de gedeelde (financiële) verantwoordelijkheid een grote uitdaging is;
  • dit beeld wordt bevestigd door diverse Plaatselijk Belangen die dit probleem regelmatig benoemen. We hebben nagedacht over en houden rekening met:
  • het feit dat een gemeentelijk dekkend netwerk van AED’s een groot gevoel van veiligheid met zich meebrengt en zelfs van levensbelang kan zijn voor onze inwoners.

We vinden dat:

  • het niet zover mag komen dat vanwege de kosten reeds geplaatste AED’s niet vervangen kunnen worden;
  • de gedeelde financiële verantwoordelijkheid aangepast moet worden en de gemeente Hardenberg de vervanging van reeds geplaatste AED’s voor 90% zou moeten bekostigen;
  • hierdoor er nog steeds een gedeelde verantwoordelijkheid bij de Plaatselijk Belangen en vrijwilligers blijft liggen.

We dragen het college op om:

  • met de Plaatselijk Belangen in gesprek te gaan over de realisatie van een gemeentelijk dekkend netwerk van AED’s waarbij uitgangspunt moet zijn dat de vervanging van de na 1-1-2023 geplaatste AED’s voor 90% voor rekening van de gemeente komt;
  • de dekking van de extra kosten (naar schatting € 25.000,- structureel per jaar) verwerkt moet worden bij de eerstvolgende bestuursrapportage.

DOEN’22: Voor

50PLUS1 zetelOppositieVoor
CDA9 zetelsCoalitieVoor
ChristenUnie7 zetelsCoalitieVoor
D’661 zetelOppositieVoor
Groen Links1 zetelOppositieVoor
OpKoers.nu7 zetelsCoalitieVoor
PvdA2 zetelsOppositieVoor
VVD3 zetelsCoalitieVoor
DOEN’222 zetelsOppositieVoor
Voor: 29 zetels. Tegen: 0 zetels. Onthouden: 0 Afwezig: 4 zetels. Voorstel aangenomen

Motivatie

Bij DOEN’22 geloven we dat veiligheid een basisrecht is dat voor iedereen beschikbaar moet zijn. Als onderdeel van onze voortdurende inzet om de veiligheid in onze gemeente Hardenberg te waarborgen, hebben we onlangs meegewerkt aan een belangrijke motie voor de vervanging van AED’s.

We zijn ons ervan bewust dat er in onze gemeente een bijna volledig dekkend netwerk van AED’s is, dankzij de inzet van de Stichting Hartveilig Hardenberg (SHH) en vele lokale vrijwilligers. Dit netwerk is van vitaal belang, omdat het onze inwoners een groot gevoel van veiligheid geeft. Het kan letterlijk levens redden.

Maar we zijn ook ons bewust van de uitdagingen. De vervanging van AED’s is kostbaar en de verdeling van deze kosten is een uitdaging voor de Plaatselijk Belangen en de vrijwilligers die zo hard werken om onze gemeenschap veilig te houden. Daarom hebben we ons achter deze motie geschaard.

We willen niet dat de kostbare levensreddende diensten van AED’s worden bedreigd door financiële belemmeringen. Daarom vinden we dat de gemeente Hardenberg een groter aandeel in de kosten voor haar rekening moet nemen. Door 90% van de vervangingskosten van de AED’s na 1-1-2023 op ons te nemen, kunnen we de druk op de Plaatselijk Belangen en vrijwilligers verlichten.

Het is onze taak om ervoor te zorgen dat onze gemeenschap de hulpmiddelen en ondersteuning krijgt die zij nodig heeft om veilig te blijven. Daarom hebben we ervoor gekozen om deze motie te steunen en zullen we blijven werken aan maatregelen die bijdragen aan de veiligheid en welzijn van onze gemeenschap.

Bij DOEN’22 geloven we dat het niet alleen gaat om wat we doen, maar ook om hoe we het doen. We zetten ons in voor Hardenberg, voor jou. En we zullen altijd ons best doen om jouw veiligheid en welzijn te waarborgen.

DOEN we WEL: Programma Klimaat, Water en Biodiversiteit 2023-2027′

DOEN we WEL: Programma Klimaat, Water en Biodiversiteit 2023-2027′

In het ‘Programma Klimaat, Water en Biodiversiteit 2023-2027’ staat hoe we onze leefomgeving geschikt willen maken voor veranderingen in het klimaat. Ook biodiversiteit hoort daarbij. Het programma is opgebouwd rond 3 thema’s, waar doelen en acties bij horen:
-Leefbaarheid & Bewustwording.
-Betrouwbaarheid & Gezondheid.
-Duurzame infrastructuur & Duurzame realisatie.

Daarnaast gaat het programma over het beheer van het water- en rioleringssysteem van de gemeente Hardenberg.

DOEN’22: Voor

50PLUS1 zetelOppositieVoor
CDA9 zetelsCoalitieVoor
ChristenUnie7 zetelsCoalitieVoor
D’661 zetelOppositieVoor
Groen Links1 zetelOppositieVoor
OpKoers.nu7 zetelsCoalitieVoor
PvdA2 zetelsOppositieVoor
VVD3 zetelsCoalitieVoor
DOEN’222 zetelsOppositieVoor
Voor: 31 zetels. Tegen: 0 zetels. Onthouden: 0 Afwezig: 2 zetels. Voorstel aangenomen

Motivatie

Ondanks dat we het programma heel vaag omschreven vinden, is het belangrijk dat ons riool goed wordt onderhouden. Dat we bezig zijn met het klimaat en biodiversiteit. Tegelijkertijd vinden we dat we het ook werkbaar moeten maken en dat we op elk voorstel kritisch moeten zijn. Omdat dit een programma is dat vooral uit hoofdlijnen bestaat, vinden we het belangrijk dat we elk afzonderlijk voorstel straks als raad goed kunnen beoordelen. Daarom komt elk voorstel straks langs de raad.

DOEN we WEL: Vaststelling bestemmingsplan ‘Hardenberg, Marslanden II, schoolgebouw en sportvelden’

DOEN we WEL: Vaststelling bestemmingsplan ‘Hardenberg, Marslanden II, schoolgebouw en sportvelden’

Het aantal basisschoolleerlingen in de wijk Marslanden in Hardenberg groeit. Daarom wordt er in Marslanden II een nieuw schoolgebouw gebouwd met plek voor kinderopvang. Naast de school is het plan om 2 hockeyvelden voor hockeyclub GZG te realiseren. De hockeyclub blijft groeien en heeft behoefte aan een extra veld. Hiervoor is geen ruimte op de Boshoek. De plek voor de school en hockeyvelden ligt ten noorden en oosten van Cirkel II en Marshoogte en grenst aan de Havermarsweg en de Plaggenmarsweg. Dit bestemmingsplan maakt deze ontwikkeling mogelijk.

DOEN’22: Voor

50PLUS1 zetelOppositieTegen
CDA9 zetelsCoalitieVoor
ChristenUnie7 zetelsCoalitieVoor
D’661 zetelOppositieVoor
Groen Links1 zetelOppositieVoor
OpKoers.nu7 zetelsCoalitieVoor
PvdA2 zetelsOppositieVoor
VVD3 zetelsCoalitieVoor
DOEN’222 zetelsOppositieVoor
Voor: 30 zetels. Tegen: 1 zetels. Onthouden: 0 Afwezig: 2 zetels. Voorstel aangenomen

Motivatie

De wijk Marslanden groeit. Ook hockeyvereniging GZG Hardenberg en voetbalvereniging HHC Hardenberg groeien fors. Dit plan is een win-win-situatie voor alle partijen. De bouw van een school en de gelegenheid om te sporten. Ook kunnen de verenigingen nu doorgroeien. We vinden het wel belangrijk dat er ook ruimte blijft voor groen in de wijk. Daarom dienden we samen met o.a. GroenLinks een motie in waarin we het college de opdracht geven om: De ‘n.t.b. ontwikkelruimte’ een groen/park functie te geven in samenspraak met de wijk.

DOEN we WEL: Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, Stadsfront Gramsbergen’

DOEN we WEL: Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, Stadsfront Gramsbergen’

Dit bestemmingsplan maakt de uitvoering mogelijk van onderdeel 2 en 3 van de Visie Vechtrijk Gramsbergen. Onderdeel 2 gaat over verlenging van de Vecht met aanlegsteigers en onderdeel 3 over ‘Stadsfront’. Het ontwerp bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen van 18 augustus tot en met 28 september 2022. Er zijn verschillende zienswijzen ingediend. De reactie hierop staat in de zienswijzenota. Vanwege enkele zienswijzen is het bestemmingsplan aangepast. De raad kan het bestemmingsplan nu gewijzigd vaststellen.

Overeenkomstig het voorstel van het college besluit de raad:
1. Te reageren op de zienswijzen conform de zienswijzennota.
2. Het bestemmingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, Stadsfront Gramsbergen’ met identificatienummer NL.IMRO.0160.0000BP00409-VG01 gewijzigd vast te stellen.
3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

DOEN’22: Voor

ot de orde van de dag.

50PLUS1 zetelOppositieVoor
CDA9 zetelsCoalitieVoor
ChristenUnie7 zetelsCoalitieVoor
D’661 zetelOppositieVoor
Groen Links1 zetelOppositieVoor
OpKoers.nu7 zetelsCoalitieVoor
PvdA2 zetelsOppositieVoor
VVD3 zetelsCoalitieVoor
DOEN’222 zetelsOppositieVoor
Voor: 29 zetels. Tegen: 0 zetels. Onthouden: 1 Afwezig: 3 zetels. Voorstel aangenomen

Motivatie

Het is goed dat er in alle kernen in de gemeente Hardenberg wordt gebouwd. Wij vinden dit ook een mooi plan.