DOEN’22 wil transparantie over AZC Hardenberg

DOEN’22 wil transparantie over AZC Hardenberg

Onduidelijkheid over aantal ‘veilige landers’…
DOEN’22 heeft samen met de VVD en OpKoers.NU het college van Burgemeester en wethouders om openheid van zaken gevraagd rondom de stand van zaken bij het asielzoekerscentrum in Hardenberg. Aanleiding is onder andere de brief die het college aan de raad stuurde waarin zij aangeven op zoek te gaan naar een locatie voor 400 vluchtelingen na 28 februari 2026. Hierbij wordt de huidige locatie van het AZC niet uitgesloten als optie.

Afspraak is afspraak
DOEN’22 is vanaf het allereerste begin glashelder geweest over haar standpunt. De belofte die in 2015 is gedaan aan de omwonenden moet worden nagekomen. 10 jaar is 10 jaar. Bovendien hebben de partijleiders van de nieuwe regeringspartijen in Den Haag in het hoofdlijnenakkoord afgesproken dat de spreidingswet wordt teruggedraaid. Daarom vragen we het college het volgende: “Nu de spreidingswet door het hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB in de Tweede Kamer naar verwachting wordt teruggedraaid hebben wij over de raadsbrief die u ons 22 mei j.l. toezond ook nog een aantal vragen.

In bedoelde brief doet u een aantal aannames die in de context van de genomen besluitvorming bij de fracties van DOEN ’22 en de VVD een andere inhoud hebben. U schrijft:

a- “Uw raad heeft voor de vaststelling van de spreidingswet in januari aangegeven zijn verantwoordelijkheid in de opvang van asielzoekers ook na 2026 (evenredig) te willen blijven nemen. Ook is toen vastgesteld dat de gemeente Hardenberg “uiteraard invulling [zal] geven aan wettelijk opgelegde taken”

b- De vraag of (en tot wanneer) het dwingend wettelijk kader geldt is voor de opgave in Hardenberg niet bepalend. Wat wel van belang is, is om de tijd tot het aflopen van de bestuursovereenkomst te gebruiken voor een zorgvuldig proces met betrekking tot de specifieke invulling voor locatie en vorm.

Wat onze fracties betreft gaat u daarbij voorbij aan de geamendeerde tekst van het Handelingskader waarin staat opgenomen: ‘ Als de maatschappelijke omstandigheden daartoe aanleiding geven, wegen we afzonderlijk en zorgvuldig af of we daarboven aanvullende maatregelen willen nemen.”

Welke maatschappelijke omstandigheden spelen in het voorliggende geval een rol voor uw besluit om boven het mogelijk wettelijke kader (of het ontbreken daarvan in geval van intrekking van de spreidingswet) nu al aanvullende maatregelen te willen nemen?
Wat is het afwegingskader geweest? Deelt u onze mening dat ‘naar evenredigheid’ in ieder geval betekent dat alle andere gemeentes in de provincie Overijssel alsdan ook hun verantwoordelijkheid nar evenredigheid hebben genomen en dat Hardenberg niet weer voorop loopt in de opvang van asielzoekers en, zoals nu het geval is, voor 1/3 deel de opvang faciliteert van alle asielzoekers in de gehele Provincie? Zou u niet gewoon wachten met uw zoektocht naar een nieuwe locatie tot 2026 omdat wij immers tot dan contractuele afspraken hebben over opvang en ondertussen kunnen kijken of de spreidingswet daadwerkelijk wordt ingetrokken en wat de andere gemeentes in onze Provincie dan gaan doen en/of hebben gedaan en welke verantwoordelijkheid zij hebben genomen ter zake de opvang van asielzoekers?

U geeft in uw brief nadrukkelijk aan dat de locatie van het AZC aan de Jachthuisweg een optie voor opvang is. Hoe verhoudt dat met eerder gedane toezeggingen en afspraken met direct betrokkenen? Zijn omwonenden en andere betrokkene nog genegen om met u afspraken te maken voor deze locatie omdat u kennelijk voornemens bent om eerder gemaakte afspraken niet na te komen?”

AZC Hardenberg

Veilige landers en overlast

Uitvoering Amendement:
Op 26 januari 2021 is door alle fracties van de gemeenteraad een amendement aangenomen ter zake de tijdelijke verlenging van de bestuursovereenkomst AZC Hardenberg, gericht op het verbeteren van voorzieningen voor kinderen en gezinnen en het verminderen van overlast. Voor de goede orde hieronder nog de geamendeerde wijzigingen:

1- Het College de opdracht te geven om in de verlenging vast te leggen (zo mogelijk in een addendum bij de bestuursovereenkomst), dat het COA zich inspant om de overlast terug te brengen naar nul en dat het COA investeert in voorzieningen om het AZC bij uitstek geschikt te maken voor opvang van kinderen en gezinnen;

2- Gezien de vorming van sobere opvanglocaties spoor 2, binnen uiterlijk 18 maanden met het COA af te spreken het aantal niet kwetsbare asielzoekers uit spoor 2 terug te brengen naar nul of zoveel later als de sobere opvanglocaties gereed zijn;

3- Dat de gemeente Hardenberg met de invoering van de flexibilisering van de asielzoekersketen bij de provinciale regietafel opteert om regionale opvanglocatie te worden.

Wij zijn benieuwd: In hoeverre is uitvoering gegeven aan de hierboven gegeven opdracht? Graag een overzicht van de tot nu toe genomen stappen?

Huidige opvang in het AZC:
Wij vinden dat het voor iedereen duidelijk moet zijn in hoeverre het COA zich houdt aan de gemaakte afspraken. Vandaar ook de volgende vragen aan het college: “Kunt u een actueel overzicht verstrekken van het aantal gezinnen, kinderen als ook het aantal alleenstaande mannen of niet kwetsbare asielzoekers uit spoor 2, dat momenteel wordt opgevangen in het AZC Hardenberg?

Vergelijking met eerdere gegevens:
Hoe verhouden de huidige aantallen van opgevangen gezinnen, kinderen en alleenstaande mannen of niet kwetsbare asielzoekers uit spoor 2zich tot de gegevens van het jaar 2020?

Overlast:
Hoe staat het met de uitvoering van de unaniem aangenomen motie over de beveiliging van het AZC van 1 december 2020? Is de overlast en zijn het aantal incidenten inderdaad afgenomen? Zo niet wat gaat het College daar dan aan doen?”

AZC Hardenberg

Het college moet binnen drie weken antwoord geven op de door ons gestelde vragen.

Één reactie op “DOEN’22 wil transparantie over AZC Hardenberg”

  • Tonnis Meijer

    Door Tonnis Meijer

    Reageer

    Betrouwbaar, afspraak is afspraak dat moeten we in de toekomst hebben. Slingeren, dralen en gekonkel hebben we inmiddels genoeg gehad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *