DOEN we WEL: Vervanging AED’s

DOEN we WEL: Vervanging AED’s

Gerrit van den Berg (CDA) dient, mede namens de fracties OpKoers.nu, VVD, PvdA, DOEN’22, D66, GroenLinks en 50Plus, de volgende motie Vreemd in: Vervanging AED’s
In de motie staat:

We stellen vast dat:

 • er een nagenoeg dekkend netwerk van AED’s in onze gemeente is gerealiseerd;
 • de Stichting Hartveilig Hardenberg (SHH) hierin een belangrijke rol heeft gespeeld zoals ook blijkt uit de raadsbrief d.d. 25 april 2023;
 • uit dezelfde brief eveneens blijkt dat de vervanging van AED’s vanwege de gedeelde (financiële) verantwoordelijkheid een grote uitdaging is;
 • dit beeld wordt bevestigd door diverse Plaatselijk Belangen die dit probleem regelmatig benoemen. We hebben nagedacht over en houden rekening met:
 • het feit dat een gemeentelijk dekkend netwerk van AED’s een groot gevoel van veiligheid met zich meebrengt en zelfs van levensbelang kan zijn voor onze inwoners.

We vinden dat:

 • het niet zover mag komen dat vanwege de kosten reeds geplaatste AED’s niet vervangen kunnen worden;
 • de gedeelde financiële verantwoordelijkheid aangepast moet worden en de gemeente Hardenberg de vervanging van reeds geplaatste AED’s voor 90% zou moeten bekostigen;
 • hierdoor er nog steeds een gedeelde verantwoordelijkheid bij de Plaatselijk Belangen en vrijwilligers blijft liggen.

We dragen het college op om:

 • met de Plaatselijk Belangen in gesprek te gaan over de realisatie van een gemeentelijk dekkend netwerk van AED’s waarbij uitgangspunt moet zijn dat de vervanging van de na 1-1-2023 geplaatste AED’s voor 90% voor rekening van de gemeente komt;
 • de dekking van de extra kosten (naar schatting € 25.000,- structureel per jaar) verwerkt moet worden bij de eerstvolgende bestuursrapportage.

DOEN’22: Voor

50PLUS1 zetelOppositieVoor
CDA9 zetelsCoalitieVoor
ChristenUnie7 zetelsCoalitieVoor
D’661 zetelOppositieVoor
Groen Links1 zetelOppositieVoor
OpKoers.nu7 zetelsCoalitieVoor
PvdA2 zetelsOppositieVoor
VVD3 zetelsCoalitieVoor
DOEN’222 zetelsOppositieVoor
Voor: 29 zetels. Tegen: 0 zetels. Onthouden: 0 Afwezig: 4 zetels. Voorstel aangenomen

Motivatie

Bij DOEN’22 geloven we dat veiligheid een basisrecht is dat voor iedereen beschikbaar moet zijn. Als onderdeel van onze voortdurende inzet om de veiligheid in onze gemeente Hardenberg te waarborgen, hebben we onlangs meegewerkt aan een belangrijke motie voor de vervanging van AED’s.

We zijn ons ervan bewust dat er in onze gemeente een bijna volledig dekkend netwerk van AED’s is, dankzij de inzet van de Stichting Hartveilig Hardenberg (SHH) en vele lokale vrijwilligers. Dit netwerk is van vitaal belang, omdat het onze inwoners een groot gevoel van veiligheid geeft. Het kan letterlijk levens redden.

Maar we zijn ook ons bewust van de uitdagingen. De vervanging van AED’s is kostbaar en de verdeling van deze kosten is een uitdaging voor de Plaatselijk Belangen en de vrijwilligers die zo hard werken om onze gemeenschap veilig te houden. Daarom hebben we ons achter deze motie geschaard.

We willen niet dat de kostbare levensreddende diensten van AED’s worden bedreigd door financiële belemmeringen. Daarom vinden we dat de gemeente Hardenberg een groter aandeel in de kosten voor haar rekening moet nemen. Door 90% van de vervangingskosten van de AED’s na 1-1-2023 op ons te nemen, kunnen we de druk op de Plaatselijk Belangen en vrijwilligers verlichten.

Het is onze taak om ervoor te zorgen dat onze gemeenschap de hulpmiddelen en ondersteuning krijgt die zij nodig heeft om veilig te blijven. Daarom hebben we ervoor gekozen om deze motie te steunen en zullen we blijven werken aan maatregelen die bijdragen aan de veiligheid en welzijn van onze gemeenschap.

Bij DOEN’22 geloven we dat het niet alleen gaat om wat we doen, maar ook om hoe we het doen. We zetten ons in voor Hardenberg, voor jou. En we zullen altijd ons best doen om jouw veiligheid en welzijn te waarborgen.

DOEN we WEL: Programma Klimaat, Water en Biodiversiteit 2023-2027′

DOEN we WEL: Programma Klimaat, Water en Biodiversiteit 2023-2027′

In het ‘Programma Klimaat, Water en Biodiversiteit 2023-2027’ staat hoe we onze leefomgeving geschikt willen maken voor veranderingen in het klimaat. Ook biodiversiteit hoort daarbij. Het programma is opgebouwd rond 3 thema’s, waar doelen en acties bij horen:
-Leefbaarheid & Bewustwording.
-Betrouwbaarheid & Gezondheid.
-Duurzame infrastructuur & Duurzame realisatie.

Daarnaast gaat het programma over het beheer van het water- en rioleringssysteem van de gemeente Hardenberg.

DOEN’22: Voor

50PLUS1 zetelOppositieVoor
CDA9 zetelsCoalitieVoor
ChristenUnie7 zetelsCoalitieVoor
D’661 zetelOppositieVoor
Groen Links1 zetelOppositieVoor
OpKoers.nu7 zetelsCoalitieVoor
PvdA2 zetelsOppositieVoor
VVD3 zetelsCoalitieVoor
DOEN’222 zetelsOppositieVoor
Voor: 31 zetels. Tegen: 0 zetels. Onthouden: 0 Afwezig: 2 zetels. Voorstel aangenomen

Motivatie

Ondanks dat we het programma heel vaag omschreven vinden, is het belangrijk dat ons riool goed wordt onderhouden. Dat we bezig zijn met het klimaat en biodiversiteit. Tegelijkertijd vinden we dat we het ook werkbaar moeten maken en dat we op elk voorstel kritisch moeten zijn. Omdat dit een programma is dat vooral uit hoofdlijnen bestaat, vinden we het belangrijk dat we elk afzonderlijk voorstel straks als raad goed kunnen beoordelen. Daarom komt elk voorstel straks langs de raad.

DOEN we WEL: Vaststelling bestemmingsplan ‘Hardenberg, Marslanden II, schoolgebouw en sportvelden’

DOEN we WEL: Vaststelling bestemmingsplan ‘Hardenberg, Marslanden II, schoolgebouw en sportvelden’

Het aantal basisschoolleerlingen in de wijk Marslanden in Hardenberg groeit. Daarom wordt er in Marslanden II een nieuw schoolgebouw gebouwd met plek voor kinderopvang. Naast de school is het plan om 2 hockeyvelden voor hockeyclub GZG te realiseren. De hockeyclub blijft groeien en heeft behoefte aan een extra veld. Hiervoor is geen ruimte op de Boshoek. De plek voor de school en hockeyvelden ligt ten noorden en oosten van Cirkel II en Marshoogte en grenst aan de Havermarsweg en de Plaggenmarsweg. Dit bestemmingsplan maakt deze ontwikkeling mogelijk.

DOEN’22: Voor

50PLUS1 zetelOppositieTegen
CDA9 zetelsCoalitieVoor
ChristenUnie7 zetelsCoalitieVoor
D’661 zetelOppositieVoor
Groen Links1 zetelOppositieVoor
OpKoers.nu7 zetelsCoalitieVoor
PvdA2 zetelsOppositieVoor
VVD3 zetelsCoalitieVoor
DOEN’222 zetelsOppositieVoor
Voor: 30 zetels. Tegen: 1 zetels. Onthouden: 0 Afwezig: 2 zetels. Voorstel aangenomen

Motivatie

De wijk Marslanden groeit. Ook hockeyvereniging GZG Hardenberg en voetbalvereniging HHC Hardenberg groeien fors. Dit plan is een win-win-situatie voor alle partijen. De bouw van een school en de gelegenheid om te sporten. Ook kunnen de verenigingen nu doorgroeien. We vinden het wel belangrijk dat er ook ruimte blijft voor groen in de wijk. Daarom dienden we samen met o.a. GroenLinks een motie in waarin we het college de opdracht geven om: De ‘n.t.b. ontwikkelruimte’ een groen/park functie te geven in samenspraak met de wijk.

DOEN we WEL: Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, Stadsfront Gramsbergen’

DOEN we WEL: Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, Stadsfront Gramsbergen’

Dit bestemmingsplan maakt de uitvoering mogelijk van onderdeel 2 en 3 van de Visie Vechtrijk Gramsbergen. Onderdeel 2 gaat over verlenging van de Vecht met aanlegsteigers en onderdeel 3 over ‘Stadsfront’. Het ontwerp bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen van 18 augustus tot en met 28 september 2022. Er zijn verschillende zienswijzen ingediend. De reactie hierop staat in de zienswijzenota. Vanwege enkele zienswijzen is het bestemmingsplan aangepast. De raad kan het bestemmingsplan nu gewijzigd vaststellen.

Overeenkomstig het voorstel van het college besluit de raad:
1. Te reageren op de zienswijzen conform de zienswijzennota.
2. Het bestemmingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, Stadsfront Gramsbergen’ met identificatienummer NL.IMRO.0160.0000BP00409-VG01 gewijzigd vast te stellen.
3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

DOEN’22: Voor

ot de orde van de dag.

50PLUS1 zetelOppositieVoor
CDA9 zetelsCoalitieVoor
ChristenUnie7 zetelsCoalitieVoor
D’661 zetelOppositieVoor
Groen Links1 zetelOppositieVoor
OpKoers.nu7 zetelsCoalitieVoor
PvdA2 zetelsOppositieVoor
VVD3 zetelsCoalitieVoor
DOEN’222 zetelsOppositieVoor
Voor: 29 zetels. Tegen: 0 zetels. Onthouden: 1 Afwezig: 3 zetels. Voorstel aangenomen

Motivatie

Het is goed dat er in alle kernen in de gemeente Hardenberg wordt gebouwd. Wij vinden dit ook een mooi plan.

DOEN we WEL: Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, Nevengeul De Haandrik-Gramsbergen

DOEN we WEL: Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, Nevengeul De Haandrik-Gramsbergen

Dit bestemmingsplan maakt de uitvoering mogelijk van onderdeel 1 van de Visie Vechtrijk Gramsbergen. Het gaat over de aanleg van een nevengeul en een inlaatconstructie bij stuw De Haandrik.

De raad werd gevraagd om het volgende te besluiten:
1. Te reageren op de zienswijzen conform de zienswijzennota.
2. Het bestemmingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, Nevengeul De Haandrik – Gramsbergen’ met identificatienummer NL.IMRO.0160.0000BP00408-VG01 gewijzigd vast te stellen.
3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

DOEN’22: Voor

ot de orde van de dag.

50PLUS1 zetelOppositieVoor
CDA9 zetelsCoalitieVoor
ChristenUnie7 zetelsCoalitieVoor
D’661 zetelOppositieVoor
Groen Links1 zetelOppositieVoor
OpKoers.nu7 zetelsCoalitieVoor
PvdA2 zetelsOppositieVoor
VVD3 zetelsCoalitieVoor
DOEN’222 zetelsOppositieVoor
Voor: 29 zetels. Tegen: 0 zetels. Onthouden: 1 zetel. Afwezig: 3 zetels. Voorstel aangenomen

DOEN we WEL: Vaststelling Bestemmingsplan Bergentheim Möllincksvaart Fase 3

DOEN we WEL: Vaststelling Bestemmingsplan Bergentheim Möllincksvaart Fase 3

De woonwijk Möllincksvaart in Bergentheim is in ontwikkeling. Fase 1 is afgerond. In fase 2 worden de laatste woningen gebouwd. De gemeente is van plan om fase 3 in delen te ontwikkelen, om zo aan te sluiten bij de lokale vraag. Dit gebeurt in goed overleg met Plaatselijk Belang Bergentheim. Dit bestemmingsplan maak de bouw van 170 woningen mogelijk, en de aanleg van infrastructuur, water en groen
Het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan hebben ter inzage gelegen. Er zijn 2 zienswijzen binnengekomen. De samenvatting en reactie staan in de notitie. 1 zienswijze ging over trillingen van de spoorlijn in de omgeving. Hierop zijn de regels en verbeelding die bij het bestemmingsplan horen aangepast. De raad kan nu het bestemmingsplan gewijzigd en het beeldkwaliteitsplan ongewijzigd vaststellen.

Overeenkomstig het voorstel van het college besluit de raad:
1. In te stemmen met de ‘Notitie over de zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan ‘Bergentheim, woongebied Möllincksvaart fase 3’.
2. Het bestemmingsplan ‘Bergentheim, woongebied Möllincksvaart fase 3’ gewijzigd vast te stellen, in die zin dat op de verbeelding een aanduiding is opgenomen m.b.t. trillingshinder en dat in de regels is opgenomen dat bij aanvragen binnen dit aanduidingsgebied voldaan moet worden aan de streefwaarden m.b.t. trillingshinder, een en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende verbeelding, regels en toelichting en overeenkomstig de elektronische versie (NL.IMRO.0160.0000BP00389-VG01).
3. Het beeldkwaliteitsplan ‘Möllincksvaart fase 3’ vast te stellen.
4. Geen exploitatieplan vast te stellen omdat het verhaal van de kosten over de in het plan begrepen gronden anderszins is verzekerd.

DOEN’22: Voor

ot de orde van de dag.

50PLUS1 zetelOppositieVoor
CDA9 zetelsCoalitieVoor
ChristenUnie7 zetelsCoalitieVoor
D’661 zetelOppositieVoor
Groen Links1 zetelOppositieVoor
OpKoers.nu7 zetelsCoalitieVoor
PvdA2 zetelsOppositieVoor
VVD3 zetelsCoalitieVoor
DOEN’222 zetelsOppositieVoor
Voor: 33 zetels. Tegen: 0 zetels. Afwezig: 0 zetels. Amendement aangenomen

Motivatie

Het is goed dat er in alle kernen in de gemeente Hardenberg wordt gebouwd. Wij vinden dit ook een mooi plan.

DOEN we WEL: Noodfonds

DOEN we WEL: Noodfonds

Dit voorstel is op initiatief van DOEN’22, 50PLUS, D66, GroenLinks en PvdA op de agenda gezet.

DOEN’22: Voor

Het amendement dag voorlag was:

Amendement – Instellen noodfonds

De raad van de gemeente Hardenberg;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 september 2022 inzake Voorstellen aanvullend budget begroting 2023;

Overwegende dat

 • De energielasten en diverse overige prijzen (o.a. voeding, brandstof) explosief zijn gestegen;
 • Inwoners, maatschappelijke, culturele en sociale instanties en (sport)verenigingen hierdoor moeite hebben om de noodzakelijke vaste lasten te betalen;
 • Genoemde instanties en verenigingen van groot belang zijn voor onze samenleving;
 • Het wenselijk is dat voorkomen moet worden dat deze instanties en verenigingen omvallen als gevolg van de gestegen energielasten;
 • Eveneens voorkomen moet worden dat huishoudens de bestaanszekerheid verliezen door de extreme inflatie en prijsstijgingen energie;
 • De gemeente Enschede onlangs een noodfonds heeft ingesteld dat als goed voorbeeld kan dienen;
 • Een dergelijk noodfonds, van waaruit renteloze leningen worden verstrekt, alleen ingezet kan worden voor zover bestaande regelingen tekort schieten.

Besluit

Aan beslispunt 2 “Ter uitvoering van de voorgestelde investeringen de volgende kredieten beschikbaar te stellen:” het volgende toe te voegen:

“- Gedurende twee jaar instellen noodfonds als gevolg van gestegen energiekosten 5.000.000,-“

Nadere toelichting.

De dekking van dit voorstel komt uit de Algemene Reserve. En gaat over tot de orde van de dag.

50PLUS1 zetelOppositieVoor
CDA9 zetelsCoalitieVoor
ChristenUnie7 zetelsCoalitieVoor
D’661 zetelOppositieVoor
Groen Links1 zetelOppositieVoor
OpKoers.nu7 zetelsCoalitieVoor
PvdA2 zetelsOppositieVoor
VVD3 zetelsCoalitieVoor
DOEN’222 zetelsOppositieVoor
Voor: 33 zetels. Tegen: 0 zetels. Afwezig: 0 zetels. Amendement aangenomen

Motivatie

DOEN’22 vroeg al eerder aandacht voor de problematiek voor verenigingen rondom de stijgende energielasten. In eerste instantie zag de gemeente hier geen noodzaak voor. Gelukkig kwamen de andere partijen later tot inkeer en is dit noodfonds er alsnog gekomen. We zijn hier heel blij mee.

DOEN we WEL: BOA’s faciliteren met wapenstok en handboeien

DOEN we WEL: BOA’s faciliteren met wapenstok en handboeien

Dit voorstel is op initiatief van DOEN’22 op de agenda gezet.

DOEN’22: Voor

Motie – Wapenstok en handboeien voor BOA’s

De raad van de gemeente Hardenberg;

Overwegende dat:

 • Het ministerie van J&V het na een succesvolle pilot mogelijk maakt voor gemeenten om hun BOA’s met een wapenstok uit te rusten;
 • De politiecapaciteit nog altijd onvoldoende is.

Is van mening dat:

 • Goed werkgeverschap bestaat uit een brede zorgplicht op onder andere het gebied van ar- beidsvoorwaarden, juridische en persoonlijke ondersteuning in geval van (gewelds)incidenten, opleiding, training, communicatiemiddelen en uitrusting;
 • Het dragen van de korte wapenstok zorgt voor een verhoogd veiligheidsgevoel onder de boa’s bij het uitoefenen van hun taken;
 • Gelijkheid in uitrusting voor alle boa’s is essentieel is voor een veilige taakuitoefening;
 • Het dragen van de korte wapenstok en handboeien een preventieve en de-escalerende werking heeft;
 • In situaties waar een geweldsdreiging voorkomt de politie zoveel mogelijk de orde dient te handhaven;
 • De boa’s hebben uitgesproken dat zij zich veiliger voelen met een geweldsmiddel en een geweldsmiddel en handboeien willen toevoegen aan de standaarduitrusting;
 • Meer zekerheid over arbeidscontracten bijdraagt aan de kwaliteit van het BOA-team.

Draagt het college op:

1. Op de kortst mogelijke termijn alle benodigde stappen te doorlopen om de uitrusting van BOA’s permanent uit te breiden met de korte wapenstok en handboeien.
2. Flex-contracten alleen in noodzakelijke gevallen in te zetten voor BOA’s.

De motie werd niet in stemming gebracht.

Motivatie

We gaan een avond organiseren voor de raad met de BOA’s en de politie. De rest van de gemeenteraad had nog behoefte aan extra informatie. We komen dus later op dit onderwerp terug.

DOEN we WEL: Geen belastingverhoging in 2023

DOEN we WEL: Geen belastingverhoging in 2023

Dit voorstel is op initiatief van DOEN’22, 50PLUS, D66, GroenLinks en PvdA op de agenda gezet.

DOEN’22: Voor

Het amendement dag voorlag was:

Overwegende dat

 • Energie, brandstoffen en de dagelijkse boodschappen aanmerkelijk duurder zijn geworden;
 • Het inflatiepercentage al maanden erg hoog is (in september 14,5%);
 • Hierdoor veel inwoners van de gemeente Hardenberg moeite hebben om rond te komen;
 • De gemeente Hardenberg een algemene reserve heeft van ongeveer 98 miljoen euro;
 • Het niet nodig en wenselijk is de gemeentelijke belastingen met 3% te laten stijgen.

Besluit
Als uitgangspunt voor het financieel beleid het volgend uitgangspunt (op blz. 15 van de begroting) “De belastingen en leges worden alleen met de inflatiecorrectie verhoogd.”

Te wijzigen in:

“De algemene belastingen worden niet verhoogd.” En gaat over tot de orde van de dag.

50PLUS1 zetelOppositieVoor
CDA9 zetelsCoalitieTegen
ChristenUnie7 zetelsCoalitieTegen
D’661 zetelOppositieVoor
Groen Links1 zetelOppositieVoor
OpKoers.nu7 zetelsCoalitieTegen
PvdA2 zetelsOppositieVoor
VVD3 zetelsCoalitieTegen
DOEN’222 zetelsOppositieVoor
Voor: 7 zetels. Tegen: 26 zetels. Afwezig: 0 zetels. Amendement verworpen

Motivatie

De algemene reserve van de gemeente bevat bijna 100 miljoen euro. De inflatie stijgt als nooit te voren. Het is juist in deze tijd fair om gemeentelijke belastingen niet onnodig te verhogen. Daarom waren wij hier heel erg voor en kwamen we met dit initiatief. De coalitie stemde het weg.

DOEN we WEL: Begroting 2023 

DOEN we WEL: Begroting 2023 

De begroting gaat over de plannen en ambities voor het volgende jaar. Er staat in wat die plannen gaan kosten en hoe de gemeente dat gaat betalen. In de begroting voor 2023 zijn enkele ambities uit het coalitieakkoord 2022-2026 verwerkt. De begroting heeft een positief saldo van een half miljoen euro. Ook in de jaren daarna houdt de gemeente geld over. Het geld dat de gemeente overhoudt, gaat naar de algemene reserve: de spaarpot van de gemeente. Die groeit in de komende jaren naar ongeveer 98 miljoen euro. De begroting wordt elk jaar door de gemeenteraad vastgesteld in november.

DOEN’22: Voor

De begroting ziet er in zijn algemeenheid goed uit. Wel hebben we kritische kanttekeningen geplaatst in de zogenaamde algemene beschouwingen. De tekst kun je hieronder lezen:

Voorzitter,

De eerste algemene beschouwingen van deze nieuwe raad na de verkiezingen in maart. Die voelen al weer heel ver achter ons. Een coalitie van 26 zetels en een oppositie van 7 zetels, verdeeld over 5 kleine fracties. Wat ons betreft een hele ongezonde verhouding van macht en tegenmacht. De mammoettanker tegen 5 waterfietsjes. David tegen Goliath, Rome tegen Gallië… Zo kun je nog wat vergelijkingen bedenken. Ik zie de 26 mensen uit de coalitie denken aan dat verhaal over een Calimerogevoel. Zo voelt het ook wel een beetje en we moeten er het beste maar van maken. Met oog voor elkaar en het blik op de toekomst. De titel van het coalitieprogramma. En daarin staat: Wij nodigen de andere partijen in de gemeenteraad uit om over de uitwerking van dit coalitieakkoord mee te praten, inbreng te leveren en initiatieven te nemen. Mooie woorden. Hopelijk volgen er ook daden. Oppositiepartijen moesten in de krant lezen dat ze waren uitgenodigd voor de presentatie van dit akkoord op hoofdlijnen. En tot nu toe heeft onze fractie op alle voorstellen waarvoor wij aan de voorkant gelobbyd hebben zelden een reactie van de coalitie ontvangen. Voorzitter, het klinkt misschien een beetje zuur, maar het is wel zoals het is. En dat is echt vreselijk jammer. Waar is die cultuur van gewoon Doen? Het samen doen? Wij missen die. Daarom reiken we iedereen in deze raad ook nadrukkelijk de hand. We hopen weer op de sfeer van de minderheid houdt rekening met de meerderheid, maar de meerderheid houdt ook rekening met de minderheid. Daar komen we als gemeente echt verder mee.
DOEN’22 zal alle goede voorstellen uiteraard steunen. En het maakt ons niet uit wie dat voorstel doet. We moeten in deze moeilijke tijden niet met ons zelf bezig zijn, maar wat het beste is voor deze gemeente. En volgens mij kunnen we dat echt wel. Misschien is het voor iedereen ook wel een beetje wennen aan de nieuwe verhoudingen.  Ik was dan ook blij toen bijvoorbeeld de heer Odink ons benaderde om steun te zoeken voor zijn voorstel over de startersleningen. Goed idee. Gaan we doen. Mevrouw Soeten kondigde ook een prima amendement van de CDA-fractie aan. Die hebben ons dan niet benaderd om daarin mee te doen, maar we zullen dat voorstel wel steunen. Omdat het gewoon goed is voor onze gemeente. Dat geldt ook voor de motie van de VVD. Dank voor het zoeken van de samenwerking mevrouw Heuver. Prima motie. En als OpKoers met een goed voorstel was gekomen, hadden we dat uiteraard ook gesteund. Maar kennelijk vinden zij de voorgelegde voorstellen dusdanig briljant dat ze zeiden. Niks meer aan doen! Dat geldt voor ons dan niet helemaal voorzitter. Er valt echt nog genoeg te verbeteren aan onze gemeente. Qua bereikbaarheid en infrastructuur bijvoorbeeld. Mooi dat het bidbook voor de Nedersaksenlijn klaar is. Hopelijk gaat het nu écht tot resultaten leiden. Zou goed zijn voor onze gemeente. Dan kunnen we ook aan de slag met die stationsomgeving. Tegelijkertijd tijd om aan de slag te gaan om van de N36 een A36 te maken. Het wordt altijd wel geroepen, maar wie doet daadwerkelijk wat?

Voorzitter, onze inwoners maken zich druk om de veiligheid in de gemeente. We hebben hier een aantal weken geleden de ondernemers uit het centrum van Hardenberg gezien die zich zorgen maken over de toekomst van het centrum. Onze motie haalde helaas de eindstreep niet, maar we zijn wel even benieuwd naar een update. Wat heeft de schouw opgeleverd? Hoe staat het nu met de veiligheid in het centrum? Hoe staat het ervoor met het aantal incidenten? En hoe staat het er nu voor met de situatie rondom de veilige landers in ons AZC?
Wij hebben ook gesproken met de BOA’s. Zij missen structurele bezetting in het team. Door veel flexcontracten is er veel verloop en verdwijnt er constant kennis. Wij willen inzetten op meer vaste contracten. Wij vinden ook dat BOA’s veilig hun werk moeten doen. Zij moeten met de handen op de rug hun werk doen. Gelukkig biedt het Rijk gemeenten de mogelijkheid daar wat aan te DOEN. Daarom wil DOEN’22 de BOA’s uitrusten met een wapenstok en handboeien. Collega Volkers heeft daarom een motie voorbereid die ik bij deze graag wil indienen met als dictum:

 Draagt het college op:
1. Op de kortst mogelijke termijn alle benodigde stappen te doorlopen om de uitrusting van BOA’s permanent uit te breiden met de korte wapenstok en handboeien.
2. Flex-contracten alleen in noodzakelijke gevallen in te zetten voor BOA’s.

En voorzitter. Ik weet dat er een aantal mensen zich nu afvragen of dit wel nodig is. En dat antwoord is echt ja. Doordat de politie het steeds drukker krijgt en lastiger aan mensen komt krijgen BOA’s meer taken en daardoor ook steeds vaker te maken met geweld. Een BOA moet zich kunnen verdedigen. En over veiligheid gesproken. Wij pleiten nogmaals nadrukkelijk voor camerabeveiliging in het centrum van Hardenberg, voor ANPR-camera’s in het Vechtdal. Een veilig gevoel is zo’n belangrijke basis.

En over basis gesproken. De bestaanszekerheid staat onvoorstelbaar onder druk. En de politiek is er om problemen op te lossen. Helaas hebben steeds meer mensen het gevoel dat de politiek problemen veroorzaakt en misschien zelfs zelf wel het probleem is. In veel gevallen is er een politieke werkelijkheid en een werkelijke werkelijkheid. Neem als voorbeeld het vallen van het kabinet rondom het toeslagenschandaal. Terwijl iedereen buiten de 2 vierkante kilometer van het Binnenhof wil dat slachtoffers zo snel mogelijk worden geholpen, viel het kabinet. Symboolpolitiek en onnodig een paar weken voor de verkiezingen. De problemen in het land zijn groot. Dat geldt ook voor onze gemeente. Veel mensen komen simpelweg gewoon niet meer rond. De inflatie is enorm en energieprijzen blijven maar stijgen, waardoor mensen heel erg in de knel komen. Alles wordt duurder. Als overheid moet je bokje staan voor je inwoners, als zij het echt niet meer zelf redden. Maar ook voor verenigingen, voor ondernemers. Nood breekt wet. Als gemeente hebben we op veel van deze problemen niet of nauwelijks invloed. Wel hebben we een zorgplicht. Dat dreigen we wel eens te vergeten. Liever wijzen we dan naar een ander. “Dat moet het Rijk maar oplossen, of dat moet de Provincie maar doen”. Zouden mensen die in de schulden komen het uitmaken wie ze helpt? Zouden mensen die aan het kanaal Almelo de Haandrik wonen en enorme schades hebben aan hun huis zich druk maken over wie hun probleem helpt oplossen? Natuurlijk niet. Het is een kromme manier van denken. Of nou de ene overheidsinstantie helpt of de andere, het is uiteindelijk allemaal gemeenschapsgeld. Daarom moet de gewone Nederlander, of in ons geval de gewone inwoner van onze gemeente, veel meer centraal komen te staan. De overheid moet veel meer dienstbaar zijn. De overheid moet vooral betrouwbaar zijn. Een duidelijk en betrouwbaar ja als iets kan en mag, een eerlijk nee als iets niet mag. En als het antwoord nee is, zorg dan dat de boodschap daar niet ophoudt, maar dat je als overheid meedenkt in hoe iets eventueel wél zou kunnen. En denk niet te moeilijk. Uiteindelijk wil iedere inwoner een fijne plek om te leven, waar je kinderen veilig kunnen opgroeien, een leuke baan die bij je past en genoeg geld om af en toe wat leuks te kunnen doen. Heel veel ingewikkelder is het niet. Nu nog DOEN!

50PLUS1 zetelOppositieVoor
CDA9 zetelsCoalitieVoor
ChristenUnie7 zetelsCoalitieVoor
D’661 zetelOppositieTegen
Groen Links1 zetelOppositieVoor
OpKoers.nu7 zetelsCoalitieVoor
PvdA2 zetelsOppositieVoor
VVD3 zetelsCoalitieVoor
DOEN’222 zetelsOppositieVoor
Voor: 32 zetels. Tegen: 1 zetels. Afwezig: 0 zetels. Begroting aangenomen

Motivatie

Als je tegen een begroting stemt, dan zeg je eigenlijk dat je het gemeentebestuur niet meer vertrouwd en dat de gemeente onder curatele moet komen te staan van de Provincie Overijssel. Dat zouden we ten alle tijden moeten voorkomen. Ondanks dat er ook voorstellen in de begroting staan die wij minder goed vinden, is dat een reden voor ons om voor de begroting te stemmen.