DOEN we NIET: Perspectiefnota 2024

DOEN we NIET: Perspectiefnota 2024

Elk voorjaar kijken we vooruit naar het volgende begrotingsjaar. Met de Perspectiefnota (voorheen Kadernota) geven we als raad richting aan de begroting. We kijken niet alleen naar 2024 maar ook naar de jaren daarna.

Het doel van de Perspectiefnota is om:

 • de gemeenteraad te ondersteunen om zijn 3 taken uit te voeren (kaderstellende, controlerende en vertegenwoordigende rol);
 • het perspectief te schetsen voor de gemeente Hardenberg voor de komende jaren;
 • de raad uit te nodigen tot het geven van algemene beschouwingen op de Perspectiefnota 2024 en daarmee input te geven voor de begroting 2024-2027. Waar moet het meer of waar kan het minder?
 • de (financiële) uitgangspunten voor de begroting 2024-2027 vast te stellen.

DOEN’22: Tegen

Het besluit dat voorlag was:

1. Kennis te nemen van de Perspectiefnota 2024
2. De (financiële) uitgangspunten voor de begroting 2024-2027 vast te stellen.

50PLUS1 zetelOppositieVoor
CDA9 zetelsCoalitieVoor
ChristenUnie7 zetelsCoalitieVoor
D’661 zetelOppositieVoor
Groen Links1 zetelOppositieVoor
OpKoers.nu7 zetelsCoalitieVoor
PvdA2 zetelsOppositieVoor
VVD3 zetelsCoalitieVoor
DOEN’222 zetelsOppositieTegen
Voor: 29 zetels. Tegen: 2 zetels. Afwezig: 2 zetels. Voorstel aangenomen

Motivatie

Weekblad de Toren interviewde ons over de tegenstem.

“Perspectiefnota (te) weinig concreet”
Een inhoudelijk mager stuk, nergens concreet. Dat zegt Piet-Cees van der Wel van de fractie DOEN’22 over de perspectiefnota, die dinsdagavond 20 juni door een meerderheid van de gemeenteraad is vastgesteld met 29 stemmen voor en twee tegen.

“Wij hadden er meer van verwacht. De nota is feitelijk een herhaling van zetten met het oog op het coalitieakkoord en biedt ons insziens geen verre blik naar voren,” aldus van der Wel. Zijn fractie (2 leden) stemde als enige tegen de nota, waar toch ook verschillende andere politieke partijen veel kanttekeningen bij plaatsten.

‘Juweel in het Vechtdal’
De verre blik in de toekomst toonde de fractievoorzitter van DOEN’22 persoonlijk wel in zijn Algemene Beschouwingen. Van der Wel liet daarin zijn blik schijnen over Hardenberg in 2043. “Een juweel in het hart van het Vechtdal. Een gemeente die inmiddels heringedeeld is met de gemeenten Ommen en Dalfsen en financieel gezien op rozen zit. Een gemeente met waterwegen die door het hele winkelcentrum vloeien en ook wel het ‘Venetië van het Vechtdal wordt genoemd. Een geweldloze gemeente met een betrouwbare lokale overheid, kunststad Gramsbergen en nog veel meer.

Minder intimidatie en meer veiligheid
“Aan zo’n gemeente zouden wij willen werken en daar gaan we heel erg ons best voor doen. “We beseffen ook dat dat met kleine stapjes gaat. Daarom zijn wij blij dat we met Simone Hof van de ChristenUnie gaan kijken of we tot een mooi preventieplan kunnen komen op het gebied van intimidatie en met de portefeuillehouder veiligheid naar de uitwerking van een meldpunt straatintimidatie. Zodat we stap voor stap onze gemeente mooier kleuren.”

Voorafgaand aan de stemming over de perspectiefnota werden dinsdagavond de jaarrekening 2022 en de Bestuursrapportage 2023 met algemene stemmen aangenomen.

Lees meer over de raadsvergadering van 20 juni op www.hardenberg.raadsinformatie.nl

DOEN we NIET: Bestemmingsplan ‘Balkbrug, herontwikkeling Coevorderweg 2-4’ (realisatie 16 woonzorgappartementen en 12 reguliere appartementen)

DOEN we NIET: Bestemmingsplan ‘Balkbrug, herontwikkeling Coevorderweg 2-4’ (realisatie 16 woonzorgappartementen en 12 reguliere appartementen)

Op de locatie Coevorderweg 2-4 wil de aanvrager 16 woonzorgappartementen en 12 gewone appartementen bouwen. Dit bestemmingsplan maakt de bouw mogelijk. Op deze locatie zat eerder Paddy’s Pub. Het pand staat al jaren leeg. Het bouwplan past bij de visie Dorpshart 2020. Daarin staat dat voor deze locatie ontwikkeling van woningen mogelijk is voor zorgbehoevenden, starters of ouderen.
Het ontwerp bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Er is 1 zienswijze ontvangen. De reactie op de zienswijze staat in de notitie over de zienswijzen. De gemeenteraad kan het bestemmingsplan ongewijzigd vaststellen.

DOEN’22: Tegen

Het besluit dat voorlag was:

1. In te stemmen met de ‘Notitie over de zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan ‘Balkbrug, herontwikkeling Coevorderweg 2-4’.
2. Het bestemmingsplan ‘Balkbrug, herontwikkeling Coevorderweg 2-4’ ongewijzigd vast te stellen, een en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende verbeelding, regels en toelichting en overeenkomstig de elektronische versie (NL.IMRO.0160.0000BP00402-VG01).
3. Geen exploitatieplan vast te stellen omdat het verhaal van de kosten over de in het plan begrepen gronden anderszins is verzekerd

50PLUS1 zetelOppositieTegen
CDA9 zetelsCoalitieVoor
ChristenUnie7 zetelsCoalitieVoor
D’661 zetelOppositieVoor
Groen Links1 zetelOppositieVoor
OpKoers.nu7 zetelsCoalitieVoor
PvdA2 zetelsOppositieVoor
VVD3 zetelsCoalitieVoor
DOEN’222 zetelsOppositieTegen
Voor: 28 zetels. Tegen: 3 zetels. Afwezig: 2 zetels. Voorstel aangenomen

Motivatie

Het behoeft geen betoog dat de ontwikkeling van woningen een belangrijke taak is van deze raad, een taak die wij uiterst serieus nemen. Daarom moeten wij ook zorgvuldig kijken naar de zorgen die geuit zijn door plaatselijk belang Balkbrug.

De Plaatselijk Belang Balkbrug heeft ernstige zorgen geuit over de geplande bouw van 16 woonzorgappartementen en 12 gewone appartementen op deze locatie. Het is hun standpunt, en één die wij serieus willen nemen, dat er mogelijk betere en veiligere locaties zijn binnen Balkbrug voor de realisatie van dergelijke woningen, specifiek voor mensen met dementie.

Er is bovendien geopperd dat het huidige plan geen ruimte biedt voor ontmoeting en reuring in het dorpshart, en ook niet voor andere soorten zorg en 24-uurszorg, die zo hard nodig zijn. Dit zijn kwesties die onze aandacht verdienen.

Het is onze taak als raadsleden om ervoor te zorgen dat onze beslissingen de belangen van alle betrokken partijen zo goed mogelijk weerspiegelen. In dit geval betekent dit dat we serieus rekening moeten houden met de opmerkingen en zorgen die zijn geuit door de Plaatselijk Belang Balkbrug.

Bovendien moeten we niet vergeten dat de sterkte van onze democratie schuilt in dialoog en in het vermogen om met elkaar in gesprek te gaan, om elkaar te horen en om elkaar serieus te nemen. Het is daarom onze stellige overtuiging dat een gesprek tussen het college en de Plaatselijk Belang Balkbrug kan bijdragen aan een oplossing die mogelijk voor alle partijen acceptabel is.

Daarom stellen wij voor om de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Balkbrug, herontwikkeling Coevorderweg 2-4’ uit te stellen, zodat het college de kans krijgt om het contact met Plaatselijk Belang Balkbrug te herstellen. Dit geeft de gelegenheid om de zorgen die geuit zijn serieus te nemen en te onderzoeken of er alternatieve locaties of bouwplannen mogelijk zijn. Wij denken dat dit vervolgplannen ook zal helpen.

Wij vinden dan ook dat er een ander aspect dat onze aandacht verdient, een dieper liggend probleem wat ons betreft, dat we hier willen aansnijden.

Onze fractie heeft de afgelopen tijd met toenemende zorg opgemerkt dat burgerparticipatie, een van de fundamenten van ons democratisch bestel, soms in de verdrukking komt in onze gemeente. Te vaak horen we mensen zeggen dat ze zich niet gehoord voelen. Wij hebben het gevoel dat burgerparticipatie, ondanks alle goede intenties, soms meer een formaliteit is dan een werkelijk participatief proces. Dit is voor ons een punt van grote zorg.

Plaatselijk Belang Balkbrug is een betrokken en actieve groep die we vaak geroemd hebben om hun participatie. Het feit dat juist zij zich niet gehoord voelen is voor ons dan ook een duidelijk signaal dat er iets niet goed gaat.

Participatie moet meer zijn dan een afvinklijstje. Het is niet iets dat je doet omdat het moet, het is iets dat je doet omdat het goed is voor onze gemeente en haar bewoners. Het is een proces waarbij burgers actief betrokken worden bij het nemen van beslissingen, niet alleen om hun mening te geven, maar om daadwerkelijk deel te nemen aan het besluitvormingsproces.

Daarom roepen wij op tot een herbezinning op het proces van burgerparticipatie binnen onze gemeente. De werkgroep bestuurlijke vernieuwing is hier al goed mee bezig en wij hopen dat dit echt gaat leiden tot verbetering. We zouden moeten streven naar een cultuur waarin participatie wordt gezien als een waardevol proces, waarbij alle betrokkenen de kans krijgen om hun standpunt te delen en te beïnvloeden hoe beslissingen worden genomen.

Dit brengt ons terug bij het bestemmingsplan. We roepen dus op tot uitstel van de beslissing, niet alleen om de redenen die ik eerder heb genoemd, maar ook om te zorgen dat er een werkelijk participatief proces kan plaatsvinden, waarbij de stem van Plaatselijk Belang Balkbrug, en van de inwoners die zij vertegenwoordigen, serieus wordt genomen.

We moeten ervoor zorgen dat we deze beslissing niet overhaast nemen, maar dat we de tijd nemen die nodig is om tot een weloverwogen oordeel te komen, zodat straks hopelijk iedereen blij is. In ieder geval ook plaatselijk belang Balkbrug.

Uiteindelijk pakte het college deze handschoen niet op en konden wij helaas niet anders dan tegen stemmen.

DOEN we WEL: Vervanging AED’s

DOEN we WEL: Vervanging AED’s

Gerrit van den Berg (CDA) dient, mede namens de fracties OpKoers.nu, VVD, PvdA, DOEN’22, D66, GroenLinks en 50Plus, de volgende motie Vreemd in: Vervanging AED’s
In de motie staat:

We stellen vast dat:

 • er een nagenoeg dekkend netwerk van AED’s in onze gemeente is gerealiseerd;
 • de Stichting Hartveilig Hardenberg (SHH) hierin een belangrijke rol heeft gespeeld zoals ook blijkt uit de raadsbrief d.d. 25 april 2023;
 • uit dezelfde brief eveneens blijkt dat de vervanging van AED’s vanwege de gedeelde (financiële) verantwoordelijkheid een grote uitdaging is;
 • dit beeld wordt bevestigd door diverse Plaatselijk Belangen die dit probleem regelmatig benoemen. We hebben nagedacht over en houden rekening met:
 • het feit dat een gemeentelijk dekkend netwerk van AED’s een groot gevoel van veiligheid met zich meebrengt en zelfs van levensbelang kan zijn voor onze inwoners.

We vinden dat:

 • het niet zover mag komen dat vanwege de kosten reeds geplaatste AED’s niet vervangen kunnen worden;
 • de gedeelde financiële verantwoordelijkheid aangepast moet worden en de gemeente Hardenberg de vervanging van reeds geplaatste AED’s voor 90% zou moeten bekostigen;
 • hierdoor er nog steeds een gedeelde verantwoordelijkheid bij de Plaatselijk Belangen en vrijwilligers blijft liggen.

We dragen het college op om:

 • met de Plaatselijk Belangen in gesprek te gaan over de realisatie van een gemeentelijk dekkend netwerk van AED’s waarbij uitgangspunt moet zijn dat de vervanging van de na 1-1-2023 geplaatste AED’s voor 90% voor rekening van de gemeente komt;
 • de dekking van de extra kosten (naar schatting € 25.000,- structureel per jaar) verwerkt moet worden bij de eerstvolgende bestuursrapportage.

DOEN’22: Voor

50PLUS1 zetelOppositieVoor
CDA9 zetelsCoalitieVoor
ChristenUnie7 zetelsCoalitieVoor
D’661 zetelOppositieVoor
Groen Links1 zetelOppositieVoor
OpKoers.nu7 zetelsCoalitieVoor
PvdA2 zetelsOppositieVoor
VVD3 zetelsCoalitieVoor
DOEN’222 zetelsOppositieVoor
Voor: 29 zetels. Tegen: 0 zetels. Onthouden: 0 Afwezig: 4 zetels. Voorstel aangenomen

Motivatie

Bij DOEN’22 geloven we dat veiligheid een basisrecht is dat voor iedereen beschikbaar moet zijn. Als onderdeel van onze voortdurende inzet om de veiligheid in onze gemeente Hardenberg te waarborgen, hebben we onlangs meegewerkt aan een belangrijke motie voor de vervanging van AED’s.

We zijn ons ervan bewust dat er in onze gemeente een bijna volledig dekkend netwerk van AED’s is, dankzij de inzet van de Stichting Hartveilig Hardenberg (SHH) en vele lokale vrijwilligers. Dit netwerk is van vitaal belang, omdat het onze inwoners een groot gevoel van veiligheid geeft. Het kan letterlijk levens redden.

Maar we zijn ook ons bewust van de uitdagingen. De vervanging van AED’s is kostbaar en de verdeling van deze kosten is een uitdaging voor de Plaatselijk Belangen en de vrijwilligers die zo hard werken om onze gemeenschap veilig te houden. Daarom hebben we ons achter deze motie geschaard.

We willen niet dat de kostbare levensreddende diensten van AED’s worden bedreigd door financiële belemmeringen. Daarom vinden we dat de gemeente Hardenberg een groter aandeel in de kosten voor haar rekening moet nemen. Door 90% van de vervangingskosten van de AED’s na 1-1-2023 op ons te nemen, kunnen we de druk op de Plaatselijk Belangen en vrijwilligers verlichten.

Het is onze taak om ervoor te zorgen dat onze gemeenschap de hulpmiddelen en ondersteuning krijgt die zij nodig heeft om veilig te blijven. Daarom hebben we ervoor gekozen om deze motie te steunen en zullen we blijven werken aan maatregelen die bijdragen aan de veiligheid en welzijn van onze gemeenschap.

Bij DOEN’22 geloven we dat het niet alleen gaat om wat we doen, maar ook om hoe we het doen. We zetten ons in voor Hardenberg, voor jou. En we zullen altijd ons best doen om jouw veiligheid en welzijn te waarborgen.

DOEN we NIET: Strategiebrief energietransitie en -innovatie vast stellen

DOEN we NIET: Strategiebrief energietransitie en -innovatie vast stellen

De gemeente wil het beleid voor energie vernieuwen. Op dit moment geldt nog het Meerjarenprogramma Duurzaam Hardenberg 2020-2024. Vanaf 2024 gaat er een nieuw uitvoeringsplan in. In de strategiebrief staan de richting en kaders hiervoor.

De brief gaat over de volgende onderwerpen:
a. De energie en warmtetransitie in de gebouwde omgeving.
b. Opwek van duurzame energie (stroom en gas)
c. Energie-innovaties
d. Onze eigen gebouwen en activiteiten.
Ook ‘verkeer en vervoer’ zijn een onderdeel. 

DOEN’22: Tegen

Het besluit dat voorlag was:

1. De strategiebrief energietransitie en -innovatie vast te stellen.
2. Een raadsinformatiebijeenkomst met de netwerkbedrijven en het bedrijfsleven te beleggen over netcongestie en energieschaarste.

50PLUS1 zetelOppositieVoor
CDA9 zetelsCoalitieVoor
ChristenUnie7 zetelsCoalitieVoor
D’661 zetelOppositieVoor
Groen Links1 zetelOppositieVoor
OpKoers.nu7 zetelsCoalitieVoor
PvdA2 zetelsOppositieVoor
VVD3 zetelsCoalitieVoor
DOEN’222 zetelsOppositieTegen
Voor: 28 zetels. Tegen: 2 zetels. Afwezig: 3 zetels. Voorstel aangenomen

Motivatie

Het was ons onvoldoende duidelijk waar wij voor zouden stemmen. De bijeenkomst over netcongestie vinden wij heel belangrijk. Dat had het college al toegezegd en daar was ook geen raadsbesluit voor nodig. Het vasttellen van de energiebrief lag anders. In de energiebrief staan een heleboel goede dingen. Het is een visiedocument van het college over energie. Datzelfde college gaf als antwoord op vragen van ons aan dat als wij het document vast zouden stellen, dat wij het helemaal eens zouden zijn met de inhoud. Dat geldt ook zeker voor een groot gedeelte, maar niet met alles. Omdat we onze handen vrij willen houden om alle voorstellen één voor één te behandelen en te beoordelen, hebben we tegen gestemd. Het kan dus goed zijn dat we toekomstige deelvoorstellen n.a.v. deze brief wél positief beoordelen in de raad.

DOEN we WEL: Programma Klimaat, Water en Biodiversiteit 2023-2027′

DOEN we WEL: Programma Klimaat, Water en Biodiversiteit 2023-2027′

In het ‘Programma Klimaat, Water en Biodiversiteit 2023-2027’ staat hoe we onze leefomgeving geschikt willen maken voor veranderingen in het klimaat. Ook biodiversiteit hoort daarbij. Het programma is opgebouwd rond 3 thema’s, waar doelen en acties bij horen:
-Leefbaarheid & Bewustwording.
-Betrouwbaarheid & Gezondheid.
-Duurzame infrastructuur & Duurzame realisatie.

Daarnaast gaat het programma over het beheer van het water- en rioleringssysteem van de gemeente Hardenberg.

DOEN’22: Voor

50PLUS1 zetelOppositieVoor
CDA9 zetelsCoalitieVoor
ChristenUnie7 zetelsCoalitieVoor
D’661 zetelOppositieVoor
Groen Links1 zetelOppositieVoor
OpKoers.nu7 zetelsCoalitieVoor
PvdA2 zetelsOppositieVoor
VVD3 zetelsCoalitieVoor
DOEN’222 zetelsOppositieVoor
Voor: 31 zetels. Tegen: 0 zetels. Onthouden: 0 Afwezig: 2 zetels. Voorstel aangenomen

Motivatie

Ondanks dat we het programma heel vaag omschreven vinden, is het belangrijk dat ons riool goed wordt onderhouden. Dat we bezig zijn met het klimaat en biodiversiteit. Tegelijkertijd vinden we dat we het ook werkbaar moeten maken en dat we op elk voorstel kritisch moeten zijn. Omdat dit een programma is dat vooral uit hoofdlijnen bestaat, vinden we het belangrijk dat we elk afzonderlijk voorstel straks als raad goed kunnen beoordelen. Daarom komt elk voorstel straks langs de raad.

DOEN we WEL: Vaststelling bestemmingsplan ‘Hardenberg, Marslanden II, schoolgebouw en sportvelden’

DOEN we WEL: Vaststelling bestemmingsplan ‘Hardenberg, Marslanden II, schoolgebouw en sportvelden’

Het aantal basisschoolleerlingen in de wijk Marslanden in Hardenberg groeit. Daarom wordt er in Marslanden II een nieuw schoolgebouw gebouwd met plek voor kinderopvang. Naast de school is het plan om 2 hockeyvelden voor hockeyclub GZG te realiseren. De hockeyclub blijft groeien en heeft behoefte aan een extra veld. Hiervoor is geen ruimte op de Boshoek. De plek voor de school en hockeyvelden ligt ten noorden en oosten van Cirkel II en Marshoogte en grenst aan de Havermarsweg en de Plaggenmarsweg. Dit bestemmingsplan maakt deze ontwikkeling mogelijk.

DOEN’22: Voor

50PLUS1 zetelOppositieTegen
CDA9 zetelsCoalitieVoor
ChristenUnie7 zetelsCoalitieVoor
D’661 zetelOppositieVoor
Groen Links1 zetelOppositieVoor
OpKoers.nu7 zetelsCoalitieVoor
PvdA2 zetelsOppositieVoor
VVD3 zetelsCoalitieVoor
DOEN’222 zetelsOppositieVoor
Voor: 30 zetels. Tegen: 1 zetels. Onthouden: 0 Afwezig: 2 zetels. Voorstel aangenomen

Motivatie

De wijk Marslanden groeit. Ook hockeyvereniging GZG Hardenberg en voetbalvereniging HHC Hardenberg groeien fors. Dit plan is een win-win-situatie voor alle partijen. De bouw van een school en de gelegenheid om te sporten. Ook kunnen de verenigingen nu doorgroeien. We vinden het wel belangrijk dat er ook ruimte blijft voor groen in de wijk. Daarom dienden we samen met o.a. GroenLinks een motie in waarin we het college de opdracht geven om: De ‘n.t.b. ontwikkelruimte’ een groen/park functie te geven in samenspraak met de wijk.

DOEN we WEL: Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, Stadsfront Gramsbergen’

DOEN we WEL: Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, Stadsfront Gramsbergen’

Dit bestemmingsplan maakt de uitvoering mogelijk van onderdeel 2 en 3 van de Visie Vechtrijk Gramsbergen. Onderdeel 2 gaat over verlenging van de Vecht met aanlegsteigers en onderdeel 3 over ‘Stadsfront’. Het ontwerp bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen van 18 augustus tot en met 28 september 2022. Er zijn verschillende zienswijzen ingediend. De reactie hierop staat in de zienswijzenota. Vanwege enkele zienswijzen is het bestemmingsplan aangepast. De raad kan het bestemmingsplan nu gewijzigd vaststellen.

Overeenkomstig het voorstel van het college besluit de raad:
1. Te reageren op de zienswijzen conform de zienswijzennota.
2. Het bestemmingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, Stadsfront Gramsbergen’ met identificatienummer NL.IMRO.0160.0000BP00409-VG01 gewijzigd vast te stellen.
3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

DOEN’22: Voor

ot de orde van de dag.

50PLUS1 zetelOppositieVoor
CDA9 zetelsCoalitieVoor
ChristenUnie7 zetelsCoalitieVoor
D’661 zetelOppositieVoor
Groen Links1 zetelOppositieVoor
OpKoers.nu7 zetelsCoalitieVoor
PvdA2 zetelsOppositieVoor
VVD3 zetelsCoalitieVoor
DOEN’222 zetelsOppositieVoor
Voor: 29 zetels. Tegen: 0 zetels. Onthouden: 1 Afwezig: 3 zetels. Voorstel aangenomen

Motivatie

Het is goed dat er in alle kernen in de gemeente Hardenberg wordt gebouwd. Wij vinden dit ook een mooi plan.

DOEN we WEL: Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, Nevengeul De Haandrik-Gramsbergen

DOEN we WEL: Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, Nevengeul De Haandrik-Gramsbergen

Dit bestemmingsplan maakt de uitvoering mogelijk van onderdeel 1 van de Visie Vechtrijk Gramsbergen. Het gaat over de aanleg van een nevengeul en een inlaatconstructie bij stuw De Haandrik.

De raad werd gevraagd om het volgende te besluiten:
1. Te reageren op de zienswijzen conform de zienswijzennota.
2. Het bestemmingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, Nevengeul De Haandrik – Gramsbergen’ met identificatienummer NL.IMRO.0160.0000BP00408-VG01 gewijzigd vast te stellen.
3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

DOEN’22: Voor

ot de orde van de dag.

50PLUS1 zetelOppositieVoor
CDA9 zetelsCoalitieVoor
ChristenUnie7 zetelsCoalitieVoor
D’661 zetelOppositieVoor
Groen Links1 zetelOppositieVoor
OpKoers.nu7 zetelsCoalitieVoor
PvdA2 zetelsOppositieVoor
VVD3 zetelsCoalitieVoor
DOEN’222 zetelsOppositieVoor
Voor: 29 zetels. Tegen: 0 zetels. Onthouden: 1 zetel. Afwezig: 3 zetels. Voorstel aangenomen

DOEN we WEL: Vaststelling Bestemmingsplan Bergentheim Möllincksvaart Fase 3

DOEN we WEL: Vaststelling Bestemmingsplan Bergentheim Möllincksvaart Fase 3

De woonwijk Möllincksvaart in Bergentheim is in ontwikkeling. Fase 1 is afgerond. In fase 2 worden de laatste woningen gebouwd. De gemeente is van plan om fase 3 in delen te ontwikkelen, om zo aan te sluiten bij de lokale vraag. Dit gebeurt in goed overleg met Plaatselijk Belang Bergentheim. Dit bestemmingsplan maak de bouw van 170 woningen mogelijk, en de aanleg van infrastructuur, water en groen
Het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan hebben ter inzage gelegen. Er zijn 2 zienswijzen binnengekomen. De samenvatting en reactie staan in de notitie. 1 zienswijze ging over trillingen van de spoorlijn in de omgeving. Hierop zijn de regels en verbeelding die bij het bestemmingsplan horen aangepast. De raad kan nu het bestemmingsplan gewijzigd en het beeldkwaliteitsplan ongewijzigd vaststellen.

Overeenkomstig het voorstel van het college besluit de raad:
1. In te stemmen met de ‘Notitie over de zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan ‘Bergentheim, woongebied Möllincksvaart fase 3’.
2. Het bestemmingsplan ‘Bergentheim, woongebied Möllincksvaart fase 3’ gewijzigd vast te stellen, in die zin dat op de verbeelding een aanduiding is opgenomen m.b.t. trillingshinder en dat in de regels is opgenomen dat bij aanvragen binnen dit aanduidingsgebied voldaan moet worden aan de streefwaarden m.b.t. trillingshinder, een en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende verbeelding, regels en toelichting en overeenkomstig de elektronische versie (NL.IMRO.0160.0000BP00389-VG01).
3. Het beeldkwaliteitsplan ‘Möllincksvaart fase 3’ vast te stellen.
4. Geen exploitatieplan vast te stellen omdat het verhaal van de kosten over de in het plan begrepen gronden anderszins is verzekerd.

DOEN’22: Voor

ot de orde van de dag.

50PLUS1 zetelOppositieVoor
CDA9 zetelsCoalitieVoor
ChristenUnie7 zetelsCoalitieVoor
D’661 zetelOppositieVoor
Groen Links1 zetelOppositieVoor
OpKoers.nu7 zetelsCoalitieVoor
PvdA2 zetelsOppositieVoor
VVD3 zetelsCoalitieVoor
DOEN’222 zetelsOppositieVoor
Voor: 33 zetels. Tegen: 0 zetels. Afwezig: 0 zetels. Amendement aangenomen

Motivatie

Het is goed dat er in alle kernen in de gemeente Hardenberg wordt gebouwd. Wij vinden dit ook een mooi plan.

DOEN we WEL: Noodfonds

DOEN we WEL: Noodfonds

Dit voorstel is op initiatief van DOEN’22, 50PLUS, D66, GroenLinks en PvdA op de agenda gezet.

DOEN’22: Voor

Het amendement dag voorlag was:

Amendement – Instellen noodfonds

De raad van de gemeente Hardenberg;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 september 2022 inzake Voorstellen aanvullend budget begroting 2023;

Overwegende dat

 • De energielasten en diverse overige prijzen (o.a. voeding, brandstof) explosief zijn gestegen;
 • Inwoners, maatschappelijke, culturele en sociale instanties en (sport)verenigingen hierdoor moeite hebben om de noodzakelijke vaste lasten te betalen;
 • Genoemde instanties en verenigingen van groot belang zijn voor onze samenleving;
 • Het wenselijk is dat voorkomen moet worden dat deze instanties en verenigingen omvallen als gevolg van de gestegen energielasten;
 • Eveneens voorkomen moet worden dat huishoudens de bestaanszekerheid verliezen door de extreme inflatie en prijsstijgingen energie;
 • De gemeente Enschede onlangs een noodfonds heeft ingesteld dat als goed voorbeeld kan dienen;
 • Een dergelijk noodfonds, van waaruit renteloze leningen worden verstrekt, alleen ingezet kan worden voor zover bestaande regelingen tekort schieten.

Besluit

Aan beslispunt 2 “Ter uitvoering van de voorgestelde investeringen de volgende kredieten beschikbaar te stellen:” het volgende toe te voegen:

“- Gedurende twee jaar instellen noodfonds als gevolg van gestegen energiekosten 5.000.000,-“

Nadere toelichting.

De dekking van dit voorstel komt uit de Algemene Reserve. En gaat over tot de orde van de dag.

50PLUS1 zetelOppositieVoor
CDA9 zetelsCoalitieVoor
ChristenUnie7 zetelsCoalitieVoor
D’661 zetelOppositieVoor
Groen Links1 zetelOppositieVoor
OpKoers.nu7 zetelsCoalitieVoor
PvdA2 zetelsOppositieVoor
VVD3 zetelsCoalitieVoor
DOEN’222 zetelsOppositieVoor
Voor: 33 zetels. Tegen: 0 zetels. Afwezig: 0 zetels. Amendement aangenomen

Motivatie

DOEN’22 vroeg al eerder aandacht voor de problematiek voor verenigingen rondom de stijgende energielasten. In eerste instantie zag de gemeente hier geen noodzaak voor. Gelukkig kwamen de andere partijen later tot inkeer en is dit noodfonds er alsnog gekomen. We zijn hier heel blij mee.