DOEN we WEL: Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan “Bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Landgoed De Groote Scheere”

DOEN we WEL: Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan “Bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Landgoed De Groote Scheere”

Op 13 mei 2022 heeft ASR Levensverzekering als eigenaar van Landgoed De Groote Scheere, hierna: initiatiefnemer, een verzoek tot herziening van het bestemmingsplan ingediend, zie bijlage 1. Het verzoek houdt een actualisatie van het bestemmingsplan van het grondgebied van Landgoed De Groote Scheere in. Het is de bedoeling dat zes geldende bestemmingsplannen in één bestemmingsplan worden geactualiseerd waarin de feitelijke planologische situatie wordt vastgelegd.Verder stelt de initiatiefnemer voor om enkele kleine ontwikkelingen op te nemen in het voorliggend bestemmingsplan.De initiatiefnemer stelt voor om een buurtschuur te realiseren op het perceel Holthonerweg 18 in Holthone. Het betreft een karakteristieke schuur die opgeknapt wordt en gebruikt gaat worden voor informele bijeenkomsten die ongeveer 4x per jaar door de initiatiefnemer voor de bewoners worden gehouden.In het bestemmingsplan wordt een woonbestemming gelegd op het perceel Scheerseweg 1 in Holthone. De ligboxenstal is reeds gesloopt waardoor een woonbestemming de meest passende bestemming is. Tot slot worden de landschapselementen nader bestemd.Op 21 juni 2022 hebben wij als college ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan is op 22 juni 2022 bekendgemaakt en op 23 juni 2022 startte de ter inzagetermijn.

DOEN’22: Voor

1. In te stemmen met het zienswijzenverslag met betrekking tot de ingekomen zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan “Bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Landgoed De Groote Scheere” waarbij de zienswijze wordt overgenomen.
2. Het bestemmingsplan “Bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Landgoed De Groote Scheere”, ten opzichte van het ontwerp als volgt gewijzigd vast te stellen:I. Op de verbeelding de bestemming ‘Leiding –Gas’ ter hoogte van de N377 enkele meters te verplaatsen naar de plek waar de gasleiding fysiek ligt.II. In de regels artikel 34 toe te voegen die regelt dat de dubbelbestemmingen voorrang krijgen op de enkelbestemmingen; een en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende verbeelding, regels en toelichting met als elektronische planversie NL.IMRO.0160.0000BP00358-VG01 en als ondergrond (O_NL.IMRO.0160.0000BP00358.dgn).
3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Motivatie

DOEN’22 vindt het een mooi plan. Omdat de zienswijze ook is overgenomen hebben wij, samen met de voltallige raad, ingestemd met dit plan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *