Mobiliteit, infrastructuur en bereikbaarheid

Mobiliteit, infrastructuur en bereikbaarheid

De mobiliteit van onze inwoners en de bereikbaarheid van onze gemeente zijn essentiële elementen voor een bloeiend Hardenberg. Een goed ontwikkelde infrastructuur zorgt voor economische groei, versterkt sociale banden en verhoogt de leefbaarheid. Voor DOEN’22 staan deze thema’s hoog op de agenda.

Standpunten en Voorstellen
Upgraden van de N36: De transformatie van de N36 naar snelweg A36 legt de basis voor de toekomstige A-Drenthe-Twente verbinding. Dit verbetert de bereikbaarheid en stimuleert de regionale economie.

Nedersaksenlijn:
Een actieve samenwerking aangaan met relevante partners om de Nedersaksenlijn te realiseren, waardoor Hardenberg dé schakel wordt tussen Groningen, Twente en de regio Zwolle.

Budget voor Nedersaksenlijn:
Reserveer alvast 1 miljoen euro als teken van onze toewijding aan dit project en herinrichting stationsomgeving.

Extra Treinstop Bergentheim:
Hierdoor wordt de bereikbaarheid van deze kern verbeterd en wordt het openbaar vervoer aantrekkelijker voor een groter publiek.

Station Hardenberg:
De stationsomgeving vernieuwen om reizen aangenamer te maken en de uitstraling van dit belangrijke knooppunt te verbeteren.

Fietsinfrastructuur:
Investeer in veilige en efficiënte fietsroutes tussen de kernen, inclusief snelfietsverbindingen.

Digitale Connectiviteit:
Zorg voor uitstekende glasvezelverbindingen en optimale mobiele bereikbaarheid in heel Hardenberg.

Busvervoer:
Voer een sterke lobby bij de provincie voor verbeterde busverbindingen en ondersteun buurtbussen actief.

Elektrische Voertuigen:
Investeer in oplaadpunten voor elektrische voertuigen en bevorder elektrisch varen.

Fietsinfrastructuur:
Implementeer een specifiek plan voor de aanleg van snelfietsverbindingen tussen kernen.

Oplaadpunten:
Bepaal strategische locaties in de hele gemeente voor de installatie van oplaadpunten voor elektrische voertuigen.

Promotie van Elektrisch Varen:
Zet een campagne op om de voordelen van elektrisch varen te benadrukken en de overgang hierheen te versnellen.

Bekendheid en Kwaliteit:
Start initiatieven om bewustzijn en kwaliteit van onze mobiliteits- en infrastructuurprojecten te vergroten onder de inwoners.

Hoe staat het met de dorpsvisie van Slagharen?

Hoe staat het met de dorpsvisie van Slagharen?

DOEN’22 heeft vragen gesteld over de uitvoering van de dorpsvisie van Slagharen.

Entree Slagharen

Eén van de meest bekende dorpskernen binnen de gemeente Hardenberg is ongetwijfeld Slagharen. Uiteraard is dit grotendeels te danken aan het gelijknamige en drukbezochte attractiepark. Maar Slagharen heeft meer te bieden dan enkel en alleen vertier. In dit dorp, waar de inwoners met grote onderlinge samenhang en veel plezier wonen, is ook het nodige aanbod aan onderwijs, sportlocaties, winkels, horeca en godsdienstinstellingen te vinden.

Goede infrastructuur ontbreekt

Wat echter ontbreekt in dit geheel is een aansprekende en bovenal verbindende infrastructuur met bijpassend fraai straat- en dorpsbeeld. Uit de ism gemeente Hardenberg en provincie Overijssel opgestelde dorpsvisie komen duidelijk de wensen van inwoners naar voren. De Plaatselijk Belang werkgroep ‘Ruimtelijke Inrichting’ heeft deze wensen in een helder en duidelijk verbeeldend document uitgewerkt.

Een écht ‘dorpshart’ met bijbehorend plein(functie), een goede en veilige noord-zuid verbinding over de N377, verfraaiing én vergroening van de entree van het dorp én de kruising Herenstraat/Zwarte Dijk met de N377 en bovendien uitbreiding van een divers woningaanbod zijn zomaar wat speerpunten welke in het oog springen.

Veel toeristen

Wetende dat Slagharen jaarlijks ruim 1 miljoen (!) bezoekers/toeristen ontvangt vanwege voornoemd attractiepark lijkt ons het overgrote deel van de door de inwoners opgestelde wensenlijst niet overbodig. Het is bovendien in ieders belang dat Hardenberg als gemeente hierbij een mooi visite kaartje afgeeft. Dat met de hiermee gemoeide aanpassingen de verkeersveiligheid ook nog eens wordt verhoogd kan enkel en alleen maar leiden tot nog meer draagvlak en bovendien urgentie van de ingediende zienswijzen.

Vragen aan college

Het feit dat de plannen zoals ze zijn beschreven en ingediend dateren van 2021 en dat er tot op heden nog geen tekenen van verkenning, uitwerking of uitvoering zijn heeft Erik Volkers namens de fractie van DOEN’22 doen besluiten om hieromtrent de volgende vragen aan het college te stellen:

–              kan het college aangeven of zij op de hoogte is van de inhoud van de uit 2021 daterende Dorpsvisie Slagharen?

–              wil het college haar eerste grondhouding mbt de in de Dorpsvisie benoemde onderdelen met ons delen?

–              kan het college aangeven wanneer zij voornemens is om hieromtrent contact op te nemen met Plaatselijk Belang Slagharen?

–              kan het college al aangeven welke onderdelen mbt Ruimtelijke Inrichting uit deze Dorpsvisie haar bijzondere aandacht of prioriteit kent?

–              wil het college ons als gemeenteraad meenemen en met regelmaat informeren over de voortgang van bovenstaande?

Uiteraard hopen wij binnen de hiervoor gestelde termijn antwoorden te mogen ontvangen waarmee wij terug kunnen naar het Plaatselijk Belang van Slagharen. Hoogste tijd voor een fraai toekomstbeeld met een daaraan gekoppeld helder tijdspad. Het dorp, haar toeristen, haar ondernemers maar bovenal haar inwoners verdienen dit!
Wil je de fractie van DOEN’22 op iets tippen? Neem dan contact op!

Kanaal Almelo – De Haandrik: DOEN wat rechtvaardig is

Kanaal Almelo – De Haandrik: DOEN wat rechtvaardig is

Vrijdag 1 september presenteerde bemiddelaar Mona Keijzer in Beerzerveld het rapport “Wat rechtmatig is, is niet altijd ook rechtvaardig”. Het rapport over het drama van het Kanaal Almelo – De Haandrik. Daarin doet zij een aantal concrete voorstellen voor de schadeafhandeling. Ook doet zij een aantal aanbevelingen aan gemeenten. Wij vinden het rechtvaardig dat de gemeente Hardenberg, die zich tot nu toe bewust erg afzijdig heeft gehouden, de aanbevelingen overneemt. DOEN’22 vroeg al eerder naar de stand van zaken. Het antwoord van de wethouder was voor de slachtoffers in de gemeente Hardenberg onbevredigend. We hebben daarom gekeken wat het rapport aanbeveelt aan de gemeente Hardenberg.

Één contactpersoon en duidelijke taal

Op pagina 21 staat onder aanbeveling 2: Laat een efficiënte buitendienst met een bestuurlijk kopstuk en één aanspreekpunt de dossiers afhandelen.
Punt D: Na afhandeling van de schade neemt het aanspreekpunt contact op met de schademelder en zorgt indien gewenst samen met de gemeente voor nazorg.
Punt E: Alle brieven worden in begrijpelijke taal geschreven. Bij juridische teksten komt een simpele uitleg.

Nazorg voor iedereen

Op pagina 29 onder de uitwerking van aanbeveling 2 staat: Iedereen die dat wil kan nazorg krijgen van de gemeente. De afhandeling van de schade gaat verder dan alleen het uitkeren van de vergoeding en de herstelwerkzaamheden. Tijdens het proces moeten mensen belangrijke keuzes maken over hun huis en soms hun toekomst. Dat legt druk op hun welzijn. Het kan zijn dat zij nog hulp nodig hebben, ook als alles rondom de schade is afgerond. Mensen gaan daar niet zelf om vragen. Daarom adviseer ik aanspreekpunten om daar proactief in te zijn door tegen het einde van een afhandelingstraject en enkele maanden na afronding te bellen of eens binnen te lopen. Nazorg noem ik dat. Als daar behoefte aan is, organiseert het aanspreekpunt samen met gemeenten eventueel verdere nazorg.

Op pagina 13 staat dat gemeenten aangeven daarbij te willen helpen. Wij vinden dat ook rechtvaardig in het drama rondom het Kanaal Almelo de Haandrik.

Helpen en snel schakelen

Verder staat er op pagina 29:
Het aanspreekpunt van de buitendienst moet snel kunnen schakelen met de overheden. Bijvoorbeeld
door het doen van een schademelding, een vergunningsaanvraag of het regelen van inzet van sociale hulp. Daarom zorgen de provincie en de gemeenten ervoor dat er iemand is die het aanspreekpunt helpt. Die persoon heeft de taak om de formele processen binnen de overheden goed af te wikkelen.

Schade volgende keer voorkomen

Op pagina 22 staat onder aanbeveling 4: De overheid moet – binnen het redelijke – alles doen wat mogelijk is om schade door werkzaamheden in het algemeen te voorkomen.
Punt G: Werk en communiceer als één overheid. Zorg voor begrijpelijke informatie over alle werkzaamheden in dit gebied vanuit de provincie, gemeente en het waterschap samen. Geef bewoners en ondernemers inzicht wat hen te wachten staat de komende periode. Niet alleen over de ‘normale’ werkzaamheden, maar ook de herstelwerkzaamheden en grote (waterwinnings)projecten in de buurt.

Betrek alle overheden

Op pagina 33 en 34 staat:
Ik wil voorkomen dat overheden geen werkzaamheden meer durven te doen aan het kanaal of andere werken, uit angst voor schadeclaims. Uiteindelijk hebben zij een gezamenlijk belang dat het gebied niet verloedert. Daarom beveel ik aan om rondom grote projecten aanvullende afspraken te maken over de schadeafhandeling. Los van de financiële afspraken, adviseer ik nadrukkelijk dat alle overheden betrokken blijven bij de afhandeling van eventuele schade. Zodat ze weten wat er speelt en hetzelfde verhaal uitdragen. Betrek in ieder geval de gemeenten, die hulp en nazorg kunnen bieden aan hun inwoners.

Betere samenwerking van overheden

Op pagina 37 wordt geadviseerd:
De verantwoordelijkheden van het waterschap, de provincie en gemeenten zijn verspreid wanneer het gaat om bodem en water. Daarom is het noodzakelijk voor dit gebied dat de overheden gaan samenwerken. Ik raad aan dat zij de bestaande verantwoordelijkheden behouden, maar wel gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor een interbestuurlijk plan voor dit gebied. Nu overheden te maken krijgen met verzekeraars die terughoudend zijn in het verzekeren van nieuwe werkzaamheden, wordt een gezamenlijk verhaal hierover steeds belangrijker.

Betrek stichting Kant Nog Wal en gemeenten

Tot slot staat op pagina 8 en dat is heel belangrijk voor de slachtoffers van het drama van het Kanaal Almelo de Haandrik:
Overkoepelend: Aanbeveling 8 voor het versterken van de samenwerking in het gebied. Verstevig de samenwerking met het gebied. Denk serieus na over participatie. Om het vertrouwen in het gebied te herstellen moet de samenwerking met de bewoners en ondernemers sterker. Gestructureerd en structureel gesprek vergroot het vertrouwen. Maar alleen als het op een goede manier gebeurt. Wees daarom duidelijk waarover advies en reactie van bewoners en ondernemers nodig is. In mijn laatste overkoepelende aanbeveling adviseer ik per lijn hoe dat kan. Ik adviseer om de Stichting Kant Nog Wal en de gemeenten nauw in de schadeafhandeling te betrekken. Om bewoners en ondernemers te betrekken in de timing, het tempo en de intensiteit van de toekomstige werkzaamheden. En ten slotte, in de interbestuurlijke aanpak aan de hand van verschillende scenario’s met het gebied het toekomstperspectief te schetsen. Sta daarbij open voor nieuwe suggesties en interessante ideeën.

Vragen DOEN’22

Dit zijn wat ons betreft belangrijke punten voor wat betreft de gemeente. We moeten nu doen wat rechtvaardig is voor de slachtoffers in het drama van het Kanaal Almelo – De Haandrik. We hebben daarover dan ook een aantal vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders:

  1. Bent u bereid om de aanbevelingen in het rapport over te nemen?
  2. Zo ja; Sommige gemeenten hebben aangegeven daarvoor extra middelen nodig te hebben. Geldt dat voor u ook?
  3. Wat heeft u van ons als raad nodig om de aanbevelingen ook daadwerkelijk over te kúnnen nemen?
  4. Wat is uw inhoudelijke reactie op dit rapport?
  5. Kunt u deze vragen binnen 3 weken beantwoorden?

Wij hopen vurig dat het College alle aanbevelingen overneemt.

Vragen over plannen windmolens in gebied Hardenberg-Ommen

Vragen over plannen windmolens in gebied Hardenberg-Ommen

DOEN’22 heeft samen met alle partijen in de gemeenteraad van Hardenberg vragen gesteld over de windmolenplannen van de Provincie Overijssel. In het coalitieakkoord van de nieuwe coalitie van BBB, VVD, PvdA, GroenLinks en SGP staat:
“We kiezen ervoor om als provincie actief te sturen op een aantal grotere clusters van windturbines. Hierdoor zorgen we ervoor dat windturbines op de meest geschikte plekken komen en zorgen we voor duidelijkheid. We houden zelf invloed en daarmee kunnen we de beste voorwaarden krijgen, bijvoorbeeld voor lokaal eigendom.
We nemen regie op grote clusters. Op basis van de voorkeursgebieden voor grootschalige clustering van
windenergie uit het Fundament voor de nieuwe Omgevingsvisie, zien we vier geschikte gebieden voor grotere clusters: (1) Ommen/Hardenberg, (2) A1, (3) A35 inclusief gezamenlijke gebiedsaanpak ATT en (4)Zwolle-Staphorst-Dalfsen-Zwartewaterland. Gezamenlijke gebiedsaanpak van provincie Overijsselen de gemeenten Almelo, Tubbergen en Twenterand.
Deze inzet op bestaande initiatieven, nieuwe kansrijke initiatieven van minimaal vier windturbines ende vier grote clusters, is voldoende voor de doelen van opwek van duurzame energie met wind in 2030.”

Provincie walst door lopende gebiedsprocessen heen
Als DOEN’22 vinden wij dit een vreemd voornemen van de Provincie Overijssel. Fractievoorzitter Piet-Cees van der Wel zegt vandaag in de Stentor: “Of je nou voor of faliekant tegen windmolens bent, het belangrijkste is dat je als gemeente aan zet wil blijven. Invloed uitoefenen op waar windmolens komen, hoe hoog ze mogen zijn en de afstand tot huizen. De provincie walst nu dwars door de lopende gebiedsprocessen heen”. Hardenberg was op tijd met het doorlopen van gebiedsprocessen voor de RES, een voorwaarde om een vinger in de pap te houden. In tegenstelling tot andere gemeenten, die uitstel kregen van Overijssel. De gemeente heeft zijn huiswerk goed gedaan, met uitzondering van de geklapte windmolenplannen in Sibculo en Kloosterhaar. Dan voelt dit als stank voor dank.”

Vragen
Vandaar dat we het college de volgende vragen hebben gesteld:
1.Was u net zo verrast dat de Provincie Overijssel het gebied Ommen/Hardenberg als grootclustergebied aanwijst, of Is hier door de Provincie bestuurlijk ook op voorgesorteerd?
2.Wat is uw reactie op het voornemen van de Provincie Overijssel om het gebiedOmmen/Hardenberg als groot clustergebied aan te wijzen?
3.Hoe zorgen we er als gemeente Hardenberg voor dat we wel regie houden op dit proces?
4.Wat voor gevolgen heeft dit voor de andere gebiedsprocessen in onze gemeente?

Onrust in Radewijk
Dat het coalitieakkoord van de Provincie Overijssel ook voor onrust zorgt in Radewijk snappen wij heel goed. Het is sowieso schrikken als je ontdekt dat je wellicht windmolens in je achtertuin krijgt. Wij zijn, net als alle andere partijen in de gemeenteraad, door de gemeenschap in Radewijk benaderd om met hen in gesprek te gaan. Zodra wij antwoord hebben op deze vragen zijn wij van DOEN’22 dan ook voornemens om dat te doen, omdat we dan ook over de meest recente informatie beschikken.

DOEN’22 vraagt naar stand van zaken situatie kanaal Almelo de Haandrik.

DOEN’22 vraagt naar stand van zaken situatie kanaal Almelo de Haandrik.

DOEN’22 heeft het College van Burgemeester en Wethouders om een update gevraagd over de situatie rondom de omwonenden aan het kanaal Almelo de Haandrik. Op 8 februari 2022 nam de raad unaniem een motie aan die het College opriep om pro-actief informatie te verstrekken, waardoor getroffenen beter in beeld komen, te zorgen voor één aanspreekpunt voor omwonenden en een onderzoek in te stellen naar de staat van de Kanaalweg West, de bodem en het grondwater daaronder. Dit waren onze vragen:

Wat is het beeld in Hardenberg nu? Hoeveel meldingen en vergoedingen zijn er geweest en is dat naar tevredenheid van de bewoners gebeurd?
Hoe ziet u de rol van de gemeente Hardenberg en wat zouden wij kunnen doen om de slachtoffers beter te helpen?
Hoe gaat het overleg met provincie en andere gemeenten?
Na aanleiding van de unaniem aangenomen motie door de raad op 8 februari 2022: Hoe communiceert u met de inwoners en lukt het om hen allemaal in beeld te krijgen?
Is dat ene aanspreekpunt er inmiddels en hoe verloopt dat contact?
Hoe staat het met het onderzoek naar de staat van de Kanaalweg-West, de bodem en het grondwater daaronder?

De reactie van de wethouder ziet u hieronder.