DOEN’22 komt samen met VVD op voor behoud van hertenpark Heemsermars

DOEN’22 komt samen met VVD op voor behoud van hertenpark Heemsermars

Mede naar aanleiding van het hoge water in de Vecht met bijbehorende overstroming en natte voeten van de herten, heeft de situatie rond het dierenpark Heemsermars in Hardenberg niet alleen onze aandacht maar ook die van vele inwoners getrokken. De evacuatie van de herten en andere dieren uit het park vanwege het hoge water in december heeft niet alleen zorg gewekt over het welzijn van deze dieren, maar ook een gevoel van verlies binnen de gemeenschap veroorzaakt. Het park, dat lange tijd een bron van vreugde en een ontmoetingsplek voor jong en oud is geweest, mist nu zijn kenmerkende bewoners. Dit heeft geleid tot een breed gedragen wens onder de buurtbewoners om het park weer te bevolken met de dieren die er ooit leefden, in het bijzonder de herten.

Als politieke partijen DOEN’22 en de VVD waarderen wij de betrokkenheid van deze inwoners van Hardenberg. Daarom stellen wij onderstaande schriftelijke vragen aan het college van B&W, met als doel de mogelijkheden te onderzoeken voor een duurzame toekomst van park Heemsermars, waarin mogelijk zowel de dieren als de gemeenschap kunnen floreren. We zouden ons ook kunnen voorstellen dat er mogelijk samengewerkt kan worden met de organisatie van de kinderboerderij in Baalder.

Hertenkamp Heemsermars

Vandaar dat we met de VVD de volgende vragen hebben gesteld:

Terugkeer van de Herten:
“Kan de gemeente Hardenberg onderzoeken of en onder welke voorwaarden de herten veilig kunnen terugkeren naar park Heemsermars, gezien de sterke betrokkenheid en wens van de buurtbewoners om deze dieren weer in hun vertrouwde omgeving te zien?”

Toekomstige veiligheid en welzijn van de dieren:
“Is het mogelijk om maatregelen te treffen die de veiligheid en het welzijn van de herten en andere dieren in park Heemsermars verbeteren, zodat ze beschermd zijn tegen hoogwater en mogelijk andere gevaren?

Ontwikkeling van het Park:
“In het licht van de eerdere voorstellen tijdens de behandeling van de perspectiefnota van 2023, horen wij graag wat de plannen van de gemeente zijn voor een mooie ontwikkeling van park Heemsermars? En als die er nog niet zijn, bent u dan bereid te onderzoeken wat er mogelijk is in dit gebied en zou u daarbij ook kunnen denken aan speelmogelijkheden voor kleine kinderen, ruimte voor sportbeoefening en/of een belevenis/pluk tuin?

Betrokkenheid van de gemeenschap bij Besluitvorming:
“Zo ja: Hoe gaat de gemeente Hardenberg inwoners betrekken bij de toekomstige planning en besluitvorming over park Heemsermars, en op welke manier kunnen hun ideeën en voorstellen het best worden ingebracht?”

DOEN’22 in de bres voor nieuwbouw Pro Hardenberg

DOEN’22 in de bres voor nieuwbouw Pro Hardenberg

Erik Volkers heeft schriftelijke vragen gesteld over de nieuwbouw van Pro Hardenberg. Op dinsdag 10 november 2020 stelde de raad de eerste begrotingswijziging 2021 vast. Het voorstel werd met 28 stemmen voor en 3 stemmen van de VVD tegen aangenomen. Daarbij maakte de VVD wel een nadrukkelijke kanttekening. Zij vonden de nieuwbouw van Pro Hardenberg belangrijk, maar omdat de toenmalige begroting volgens hen een structureel meerjarig tekort liet zien, stemden zij tegen. Ook zij waren dus heel erg voor nieuwbouw.

Schoolgebouw voldoet niet meer

In het stuk over de begroting stond onder andere de volgende zin opgenomen:
De praktijkschool Pro Hardenberg is gehuisvest aan de Verlengde Korte Steeg. Het bestuur van de school heeft een aanvraag ingediend voor bekostiging van vervangende nieuwbouw. In onze meerjarenbegroting is geen rekening gehouden met een dergelijke investering. Het huidige schoolgebouw voldoet zowel kwalitatief als kwantitatief niet meer. Omdat de leerlingen van Pro Hardenberg een kwetsbare doelgroep vormen en juist voor deze leerlingen een goede huisvesting van belang is, stellen wij uw raad voor om in te stemmen met nieuwe huisvesting van de praktijkschool.”
Tekst loopt verder onder de foto.

Pro Hardenberg
Pro Hardenberg

Ruim 5,8 miljoen begroot voor nieuwbouw

In de bijlage die bij het voorstel was gevoegd was voor de nieuwbouw ruim 5,8 miljoen euro begroot. Inmiddels zijn we bijna 4 jaar verder en zien wij nog geen tekenen van nieuwbouw van de school. Helaas zitten de leerlingen al die jaren in een gedateerd gebouw dat absoluut niet voldoet aan de eisen voor een gebouw voor praktijkonderwijs anno 2024. Omdat de school steeds nieuwbouw in het vooruitzicht is gesteld, is er ook amper onderhoud aan het gebouw gedaan. Wij vinden dit een zorgelijke situatie, temeer omdat er steeds meer vraag is naar praktijkgeschoolde mensen. Echte Doeners! Wij hebben hierover met de toenmalige bestuurder van Pro Hardenberg eind mei 2023 contact gehad. Toen werd aangegeven dat er bestuurlijk overleg zou worden opgestart. Helaas hebben wij sindsdien niets meer vernomen. Vandaar dat Erik Volkers het college een aantal vragen heeft gesteld:

Schriftelijke vragen

-Wanneer denkt u dat de nieuwbouw voor PRO Hardenberg gerealiseerd zal worden?
-Wat is de reden dat de nieuwbouw nog niet is gerealiseerd?
-Denkt u dat nog steeds met hetzelfde budget te kunnen realiseren na de gestegen bouwkosten en de inflatie?
-Heeft u al een geschikte locatie op het oog?
-Bent u het met onze fractie eens dat het goed zou zijn dat de nieuwbouw gerealiseerd zou moeten worden in de buurt van de andere VO-scholen?
-Zou de locatie van de kringloopwinkel hiervoor ook geschikt kunnen zijn, zodat er wellicht een onderwijsboulevard ontstaat?

Pro Hardenberg
Pro Hardenberg

We hopen dat de nieuwbouw snel gerealiseerd kan worden.