DOEN’22 komt samen met VVD op voor behoud van hertenpark Heemsermars

DOEN’22 komt samen met VVD op voor behoud van hertenpark Heemsermars

Mede naar aanleiding van het hoge water in de Vecht met bijbehorende overstroming en natte voeten van de herten, heeft de situatie rond het dierenpark Heemsermars in Hardenberg niet alleen onze aandacht maar ook die van vele inwoners getrokken. De evacuatie van de herten en andere dieren uit het park vanwege het hoge water in december heeft niet alleen zorg gewekt over het welzijn van deze dieren, maar ook een gevoel van verlies binnen de gemeenschap veroorzaakt. Het park, dat lange tijd een bron van vreugde en een ontmoetingsplek voor jong en oud is geweest, mist nu zijn kenmerkende bewoners. Dit heeft geleid tot een breed gedragen wens onder de buurtbewoners om het park weer te bevolken met de dieren die er ooit leefden, in het bijzonder de herten.

Als politieke partijen DOEN’22 en de VVD waarderen wij de betrokkenheid van deze inwoners van Hardenberg. Daarom stellen wij onderstaande schriftelijke vragen aan het college van B&W, met als doel de mogelijkheden te onderzoeken voor een duurzame toekomst van park Heemsermars, waarin mogelijk zowel de dieren als de gemeenschap kunnen floreren. We zouden ons ook kunnen voorstellen dat er mogelijk samengewerkt kan worden met de organisatie van de kinderboerderij in Baalder.

Hertenkamp Heemsermars

Vandaar dat we met de VVD de volgende vragen hebben gesteld:

Terugkeer van de Herten:
“Kan de gemeente Hardenberg onderzoeken of en onder welke voorwaarden de herten veilig kunnen terugkeren naar park Heemsermars, gezien de sterke betrokkenheid en wens van de buurtbewoners om deze dieren weer in hun vertrouwde omgeving te zien?”

Toekomstige veiligheid en welzijn van de dieren:
“Is het mogelijk om maatregelen te treffen die de veiligheid en het welzijn van de herten en andere dieren in park Heemsermars verbeteren, zodat ze beschermd zijn tegen hoogwater en mogelijk andere gevaren?

Ontwikkeling van het Park:
“In het licht van de eerdere voorstellen tijdens de behandeling van de perspectiefnota van 2023, horen wij graag wat de plannen van de gemeente zijn voor een mooie ontwikkeling van park Heemsermars? En als die er nog niet zijn, bent u dan bereid te onderzoeken wat er mogelijk is in dit gebied en zou u daarbij ook kunnen denken aan speelmogelijkheden voor kleine kinderen, ruimte voor sportbeoefening en/of een belevenis/pluk tuin?

Betrokkenheid van de gemeenschap bij Besluitvorming:
“Zo ja: Hoe gaat de gemeente Hardenberg inwoners betrekken bij de toekomstige planning en besluitvorming over park Heemsermars, en op welke manier kunnen hun ideeën en voorstellen het best worden ingebracht?”