Huishoudelijk Reglement DOEN’22

LIDMAATSCHAP

Artikel 1.

 1. Aanmelden voor toetreding geschiedt door middel van het aanmeldingsformulier op de website.
 2. Toetreding geschiedt na een daartoe door het bestuur genomen positief besluit dat schriftelijk aan het nieuwe lid wordt meegedeeld door het secretariaat.
 3. Adreswijzigingen dienen doorgegeven te worden aan het secretariaat.
 4. Het toegetreden lid heeft stemrecht.
 5. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
 6. De leden worden geacht zich te gedragen naar de nationaal en internationaal geldende wetten, regels en gebruiken, alsmede naar de binnen de vereniging vastgestelde statuten, reglementen en besluiten.
 7. Tegen opschorting van rechten staat beroep open bij de Commissie van Beroep. De Commissie beslist binnen vier weken, met de mogelijkheid van verlenging met vier weken. Het besluit op een beroep wordt direct ter kennis gebracht van het betrokken lid en het bestuur van de vereniging.

BESTUUR

Artikel 2.

 1. Het bestuur van de vereniging wordt benoemd door de algemene ledenvergadering.
 2. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf personen.
 3. Het bestuur verdeelt onderling de taken en wijst een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan.
 4. Het bestuur maakt een rooster van aftreden, zodanig dat elk jaar twee leden aftredend zijn. Aftredende bestuursleden zijn herkiesbaar volgens de vastgestelde termijnen in de statuten.
 5. Voormalige bestuursleden zijn verkiesbaar nadat zij twee aaneengesloten jaren geen bestuursfunctie binnen de vereniging hebben vervuld.
 6. Het bestuur komt minimaal vier keer per jaar bijeen en stelt vooraf een agenda op. Van de vergadering wordt een beknopt schriftelijk verslag, inclusief een besluitenlijst gemaakt.
 7. Het bestuur kan jaarlijks een activiteitenplan opstellen en een daarbij behorende begroting.
 8. Minimaal één keer per jaar doet het bestuur verslag aan de algemene ledenvergadering over de verenigingsactiviteiten, het gevoerde beleid en de financiële stand van zaken.
 9. De algemene vergadering wijst conform de statuten een kascontrolecommissie aan, bestaande uit twee leden die geen bestuursfunctie vervullen, die verslag doet aan de algemene vergadering.
 10. Beslissingen in het bestuur worden bij meerderheid van stemmen genomen. DOEN’22  heeft een collegiaal bestuur: alle bestuursleden zijn gelijkwaardig en hebben een gelijkwaardige stem. Alleen bij het staken van de stemmen kan de voorzitter een doorslaggevende stem hebben.
 11. De penningmeester overlegt op de laatste dag van iedere maand aan de overige bestuursleden de stand van zaken van de realisatie van de begroting en een screenshot van de saldi van betaal- en spaarrekening.
 12. De penningmeester en de voorzitter voeren betalingen slechts uit na onderling akkoord.
 13. Bestuursleden, inclusief de leden van de Kas Controle Commissie, mogen bedragen declareren, zoals vastgesteld in de begroting, gefiatteerd in de ALV.
 14. Een bestuurslid dat een tegenstrijdig belang heeft bij een bestuur beslissing, neemt niet deel aan de beraadslagingen en de besluitvorming daarover.
 15. Het bestuur stelt een ontstentenis en belet regeling vast.
 16. Wanneer er bij het benoemen van nieuwe bestuurders maar één kandidaat is, wordt in de regel besloten deze kandidaat als bestuurder aan te stellen. Dit bindende karakter van de voordracht kan door de ALV worden opgeheven door een 2/3 meerderheid.
 17. Bij een keuze uit meerdere kandidaten kan het bestuur een selectie commissie samenstellen.
 18. De benoeming van nieuwe bestuursleden en andere personen die financiën voor de organisatie regelen, is pas definitief na overleggen van een (op kosten van de vereniging verkregen) Verklaring Omtrent Gedrag.

STEMMINGEN

Artikel 3.

 1. Over zaken wordt mondeling of bij handopsteken gestemd.
 2. Stemmen over personen geschiedt schriftelijk.
 3. Bij stemming over personen is verkozen degene, die de meerderheid van stemmen heeft behaald.
 4. Blanco stemmen worden als ongeldig aangemerkt.

CONTRIBUTIE

Artikel 4.

 1. De algemene ledenvergadering stelt jaarlijks de contributie vast. De contributie geldt per lid en dient per vooruitbetaling te worden voldaan binnen vier weken na verzending van een zodanige mededeling door het bestuur.
 2. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december.
 3. Bij tussentijdse toetreding is het lid te allen tijde de contributie verschuldigd. Bij beëindiging van het lidmaatschap vindt geen restitutie van betaalde contributie plaats.

SANCTIES

Artikel 5.

 1. Het bestuur kan bij overtreding van de statuten, reglementen en besluiten van de vereniging ten opzichte van desbetreffende leden maatregelen van disciplinaire aard treffen.
 2. Het lid kan hiertegen in beroep gaan bij de Commissie van Beroep. Deze Commissie, bestaande uit drie leden, brengt na onderzoek advies uit aan het bestuur.
 3. In incidentele gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.