Wonen
Elke inwoner van Hardenberg verdient een fijn thuis in een levendige en veilige omgeving. DOEN’22 streeft naar een flexibele, toekomstbestendige en inclusieve woningmarkt, waarin de behoeften van jong en oud centraal staan.

Voorstellen en Standpunten:
Prioriteit voor starters en jonge gezinnen:
We erkennen het belang van betaalbare woningen voor onze jongeren en gezinnen. Daarom zal DOEN’22 inzetten op de versnelde ontwikkeling van zowel huur- als koopwoningen in dit segment.

Flexibele Woonmogelijkheden:
Naast de traditionele woningen, omarmen we innovatieve woonvormen zoals tiny houses, ecodorpen en kangoeroewoningen. Hiermee bieden we diversiteit en flexibiliteit in woonmogelijkheden.

Optimale Doorstroming:
Door gericht te bouwen, bevorderen we de doorstroming in alle woonsegmenten. Dit voorkomt dat grote gezinswoningen onnodig bezet blijven door bijvoorbeeld ouderen die liever kleiner willen wonen.

Reductie Wachttijden:
In samenwerking met Vechtdal Wonen en andere stakeholders, zullen we de wachttijden voor huurwoningen verkorten door heldere prestatieafspraken en ruimte voor particuliere initiatieven.

Tijdelijke Woonoplossingen:
We faciliteren de ontwikkeling van ‘pauzewoningen’ voor inwoners die vanwege persoonlijke omstandigheden snel tijdelijke woonruimte nodig hebben.

Kwaliteitsbewaking:
Met Vechtdal Wonen en projectontwikkelaars gaan we in dialoog om te zorgen voor kwalitatieve huurwoningen. Deze woningen mogen wat royaler zijn, passend bij het karakter van Hardenberg.

Illegaal doorverhuren:
We zetten in op strikte handhaving tegen het onrechtmatig onderverhuren van sociale huurwoningen, zodat deze woningen beschikbaar komen voor degenen die er recht op hebben.

Huisvesting Arbeidsmigranten:
We faciliteren de ontwikkeling van kwalitatieve huisvesting voor arbeidsmigranten, rekening houdend met de behoeften van lokale bedrijven zoals Plukon.

Integratiebevordering:
Bij het huisvesten van migranten met een verblijfsvergunning, kiezen we voor een gedistribueerde aanpak over de kernen, wat de integratie ten goede komt.

Bestrijden Leegstand:
We stimuleren het combineren van functies zoals wonen, werken en detailhandel, om onze kernen bruisend en leefbaar te houden.

Toegankelijkheid Informatie:
DOEN’22 wil dat alle inwoners eenvoudig kunnen ontdekken welke mogelijkheden er zijn rondom het vergroten of aanpassen van hun woning. Hiervoor zetten we in op een digitaal en fysiek loket voor bouwen en wonen.

Duurzaamheid
Bij DOEN’22 geloven we in de kracht van duurzaamheid en we willen van de gemeente Hardenberg een voorloper maken op dit gebied. Duurzaamheid is geen modewoord voor ons, maar een leidraad voor actie, een basis voor het beleid dat we maken en de beslissingen die we nemen. We zijn toegewijd aan een groene toekomst waarin iedereen in de gemeente Hardenberg kan genieten van een hoge levenskwaliteit. Het levensgenot van nu mag geen hypotheek zijn op de toekomst van volgende generaties.

Duurzame Energie:
Wij zien een toekomst voor ons waarin de gemeente Hardenberg volledig draait op duurzame energie. We willen dat alle woningen, bedrijven en openbare gebouwen in onze gemeente energie-efficiënt zijn en worden aangedreven door hernieuwbare energiebronnen. We streven ernaar om de energietransitie te versnellen door lokale initiatieven te stimuleren. Draagvlak is daarbij voor ons heel erg belangrijk. Denk hierbij aan coöperatieve zonne- en windenergieprojecten. Wij geloven ook dat we toegankelijke informatie en advies moeten bieden over energiebesparing en verduurzaming.

Duurzame Mobiliteit:
We willen dat Hardenberg een gemeente wordt waar duurzame mobiliteit de norm is. We zullen investeren in veilige fiets- en wandelpaden, lobbyen voor goed openbaar vervoer en we verbeteren de infrastructuur voor elektrische voertuigen om duurzame en gezonde vormen van vervoer te stimuleren. We zullen initiatieven ondersteunen die de mobiliteitsbehoefte ondersteunen. Mensen willen goed en veilig van A naar B. Dat moeten we faciliteren. Dat hoeft lang niet altijd met de auto, al snappen wij natuurlijk heel goed dat in een plattelandsgemeente er altijd auto’s zullen zijn. Wel willen we proberen de afhankelijkheid te verminderen en streven we naar een Hardenberg waarin iedereen zich gemakkelijk, veilig en duurzaam kan verplaatsen.

Circulaire Economie:
We zien een toekomst waarin Hardenberg een circulaire economie heeft, waarin afval wordt gezien als een hulpbron en waarin producten en materialen zoveel mogelijk worden hergebruikt en gerecycled. We willen lokale bedrijven en inwoners ondersteunen om deel te nemen aan deze transitie en we zullen werken aan beleid dat de overgang naar een circulaire economie stimuleert. Uiteraard geven we als gemeente hierin het goede voorbeeld.

Natuur en Biodiversiteit:
We streven ernaar om de natuurlijke omgeving van Hardenberg te beschermen en te herstellen. We willen de biodiversiteit in onze gemeente vergroten en groene ruimtes toegankelijker maken voor iedereen. Dit betekent ook dat we streven naar landbouwpraktijken die in harmonie zijn met de natuur en het landschap. We geloven daarbij niet in jaartallen als doel op zich. Een goed functionerende landbouw en de natuur gaan hand in hand. Die kunnen niet zonder elkaar. We zullen dus te allen tijde kijken naar de juiste praktische oplossing.

Standpunten en Voorstellen

Lokale hernieuwbare energieprojecten:
Wij zijn voorstander van het ondersteunen en stimuleren van lokale, hernieuwbare energieprojecten. We willen dat de gemeente Hardenberg actief samenwerkt met lokale energiecoöperaties, bedrijven en bewoners om de productie en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, zoals zon en wind, te bevorderen.

Energie-efficiënte woningen en gebouwen:
Wij zetten ons in om de energie-efficiëntie van woningen en gebouwen in de gemeente Hardenberg te verbeteren. We willen programma’s en initiatieven ondersteunen die huiseigenaren en bedrijven, maar ook verenigingen helpen om energie te besparen en hun gebouwen te verduurzamen.

Investering in duurzaam vervoer:
Wij zijn van mening dat de gemeente Hardenberg moet investeren in veilige fiets- en wandelpaden, betrouwbaar openbaar vervoer en de infrastructuur voor elektrische voertuigen. We willen dat duurzaam vervoer toegankelijk, betaalbaar en gemakkelijk te gebruiken is voor iedereen.

Bevorderen van circulaire economie:
Wij zijn voorstander van het stimuleren van een circulaire economie in de gemeente Hardenberg. We willen dat producten en materialen zoveel mogelijk worden hergebruikt en gerecycled, en we willen bedrijven en inwoners ondersteunen die bijdragen aan deze overgang.

Bescherming van natuur en biodiversiteit:
Wij zetten ons in om de natuur en biodiversiteit in de gemeente Hardenberg te beschermen. We willen investeren in het behoud en herstel van onze groene ruimtes en we willen initiatieven ondersteunen die bijdragen aan het vergroten van de biodiversiteit.

Duurzame landbouw:
We zijn trots op onze boeren. Ook jonge boeren moeten een toekomst hebben in de gemeente Hardenberg. Daarom ondersteunen wij landbouwmethoden die duurzaam en in harmonie met de natuur zijn. We willen boeren helpen om over te schakelen naar duurzamere praktijken en we willen lokale, duurzaam geproduceerde voeding promoten.

Maatregelen:
We promoten lokaal opgewekte duurzame energie en willen dat de opbrengsten hiervan voor minstens de helft ten goede komen aan lokale gemeenschappen.
We zijn voorstander van duurzame en circulaire inkoop, liefst lokaal.
We willen obstakels voor verduurzaming vanuit de gemeente wegnemen.
We willen de mogelijkheid verbeteren voor mensen om zelf opgewekte energie terug te leveren aan het net.
We willen dat de gemeente inwoners en bedrijven ondersteunt in hun duurzaamheidsinitiatieven.
We zien zonnepanelen op daken als een belangrijk onderdeel van de energietransitie, maar zijn tegen het plaatsen van zonnepanelen op landbouwgrond.
We zijn voorstander van groen gas als een kans voor landbouwers en voor de verduurzaming van bestaande woningen.
We willen profiteren van waterstofinnovaties en willen snel laadstations voor elektrische auto’s in de gemeente realiseren.
We willen huishoudens en bedrijven actief adviseren over energiebesparing en subsidies beschikbaar stellen voor energiebesparing.
We willen de gaswinning stoppen en geen afvalwateropslag in de diepe ondergrond toestaan.
We streven ernaar om onze leefomgeving aan te passen aan extreem weer door klimaatadaptatie, met speciale focus op stedelijke gebieden.
We willen bestaande woningen verduurzamen, met bijzondere aandacht voor huiseigenaren met een klein budget en sociale woningvoorraad.
We plannen om 61.000 nieuwe bomen aan te planten voor 2035 en willen de herplantplicht aanpassen om meer bomen te planten per gekapte boom.
We willen voedselbossen en moestuinen bij scholen aanleggen om kinderen te leren over planten, biodiversiteit en natuur.
We willen agrariërs betrekken bij natuurbeheer en hen helpen een groen verdienmodel te ontwikkelen.
We streven naar een betere verbinding van groene gebieden en waterpartijen in de gemeente.

Dorpen en Steden (Kernen)
De gemeente Hardenberg, met haar rijke verscheidenheid aan kernen – van bruisende steden tot sfeervolle dorpen – vormt het hart van onze samenleving. Elke kern, groot of klein, speelt een unieke rol in de leefbaarheid en vitaliteit van Hardenberg. Om deze kernen te behouden en te versterken, zetten wij in op diverse initiatieven en strategieën.

Standpunten en Voorstellen
Ondersteuning van Plaatselijk Belangen:
Wij geloven in de kracht van lokale belangenbehartiging en zullen deze beter ondersteunen, zowel financieel als met menskracht.

Toegankelijkheid van Fonds Maatschappelijke Initiatieven:
Het voorzien van minder strikte criteria zodat meer initiatieven ondersteund kunnen worden en er meer ruimte komt voor innovatie vanuit de kernen.

Ontwikkeling van Dorpsvisies:
Actieve ondersteuning bieden aan Plaatselijk Belangen bij het opstellen van toekomstvisies en uitvoeringsplannen voor hun kernen.

Voorzieningen:
Extra inzet voor het behoud en de versterking van voorzieningen, met name in de kleinere kernen.

Openbare Ruimte:
Voldoende budget reserveren voor het onderhoud van openbare ruimtes, zodat onze kernen schoon, groen en levendig blijven.

Herbestemming van Gemeentelijke Gebouwen:
Vrijkomende gebouwen krijgen een nieuwe, maatschappelijke functie, zoals ontmoetingscentra of woon-zorgcentra.

Klimaatbestendige Kernen:
Aanpassen van onze kernen aan veranderende weersomstandigheden om overlast te voorkomen en de leefbaarheid te garanderen.

Wijkvernieuwing:
Opstellen en realiseren van wijkvernieuwingsprogramma’s voor oudere woonwijken.

Woningbouw:
Focus op betaalbare woningen voor starters en ouderen, evenredig verspreid over de gemeente. Levensloopbestendige appartementen zijn een speerpunt.

Openbaar Vervoer:
Onderzoek naar en verbetering van de OV-mogelijkheden voor een betere bereikbaarheid vanuit kleine naar grote kernen.

Behoud van Scholen:
Samenwerking en combinatie van maatschappelijke functies om scholen in kleine kernen te behouden.

Woningbouwplekken Identificeren:
In samenwerking met lokale belangengroepen, de meest geschikte locaties bepalen voor woningbouw in alle daarvoor geschikte kernen.

Buurtbus Initiatief:
Extra buurtbussen inzetten om de bereikbaarheid van kleine kernen naar grotere kernen te verbeteren.

Multifunctionele Centra:
Stimuleren van combinaties van maatschappelijke functies zoals scholen, zorgcentra en ontmoetingsplaatsen, met name in de kleinere kernen.