Betrouwbare overheid
Betrouwbaarheid is het fundament van elke sterke samenleving en DOEN’22 ziet het als een fundamentele waarde voor de gemeente Hardenberg. Wij geloven dat elke inwoner recht heeft op een overheid die transparant, eerlijk en verantwoordelijk is. Een overheid waarop je kunt rekenen.

Standpunten en Voorstellen
Transparantie is essentieel:
We streven naar openheid in alles wat we doen. Alle beslissingen van de gemeente Hardenberg moeten duidelijk zijn voor haar inwoners. Geen verborgen agenda’s, geen achterkamertjespolitiek.

Afspraak is afspraak:
Als gemeente Hardenberg maken we heldere afspraken en houden ons daaraan. We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. We doen er alles aan om het vertrouwen van de inwoners te vergroten en te behouden.

Betrouwbare gemeente
Bij DOEN’22 streven we ernaar dat mensen op de overheid kunnen bouwen en dat je de gemeente kunt vertrouwen. Wij geloven in:

Voortdurende verbetering:
We accepteren nooit dat ‘goed genoeg’ voldoende is. We streven altijd naar verbetering, leren van onze fouten en zetten ons in voor continue groei en ontwikkeling.

Betrokkenheid van inwoners:
De mening van onze burgers is essentieel. We betrekken de inwoners van de gemeente Hardenberg bij het maken van beslissingen. Hun input is belangrijk voor het vormen van beleid. Participatie dus.

Verantwoording afleggen:
Elke beslissing die we nemen, elke actie die we ondernemen, we zijn bereid om uit te leggen waarom. We zijn verantwoordelijk voor ons beleid en leggen verantwoording af aan de burgers van Hardenberg.

Eerlijkheid en Integriteit:
We zetten ons in voor een bestuur dat altijd eerlijk en ethisch handelt. Corruptie en ondermijning heeft geen plaats in Hardenberg. Als we verwachten van onze inwoners dat ze zich aan de regels houden, dan moeten we dat als gemeente zeker doen.

Dienstbaarheid:
De gemeente Hardenberg is er voor haar inwoners. Onze taak is om te dienen, te helpen en te ondersteunen. We zetten ons in voor de gemeenschap en haar behoeften.

Lange termijn visie:
We plannen niet alleen voor de komende jaren, maar denken na over de toekomst van Hardenberg. We streven naar een duurzame, inclusieve en florerende gemeenschap voor de komende generaties. Dat geeft voor de lange termijn duidelijkheid over waar we met de gemeente naar toe moeten.

Financiën
Bij DOEN’22 geloven we dat een gemeente alleen gezond is als het huishoudboekje op orde is. U heeft als belastingbetaler hard gewerkt voor het geld dat we uitgeven. Dat dient zorgvuldig te worden beheerd. We streven ernaar de belasting zo laag mogelijk te houden. In een tijd waarin gemeenten steeds meer verantwoordelijkheden krijgen en de gemeentelijke financiën in alle gemeenten onder druk staan, is het van vitaal belang dat er heldere en transparante verantwoording wordt afgelegd over de besteding van uw belastinggeld.

Standpunten en Voorstellen:

Transparantie:
De uitgaven en inkomsten van de gemeente moeten transparant zijn. De begroting en het jaarverslag moeten duidelijk leesbaar zijn. Elk jaar moeten inwoners en ondernemers gemakkelijk kunnen zien waar het geld aan is besteed en welk effect dit heeft gehad.

Evenwichtige financiën:
We zijn erop gericht om niet meer geld uit te geven dan er binnenkomt. Dit is een essentieel onderdeel van een gezonde financiële huishouding.

Laag houden van woonlasten:
We streven ernaar de woonlasten (zoals de OZB en afvalstoffenheffing) zo laag mogelijk te houden. Dit helpt onze inwoners om hun kosten te beheersen en bevordert de leefbaarheid.

Toeristenbelasting:
De toeristenbelasting moet zo laag mogelijk zijn en mag alleen worden geheven als het geld daadwerkelijk wordt besteed aan het onderhouden en verbeteren van faciliteiten die ook door bezoekers worden gebruikt.

Gemeentelijke Leges:
Gemeentelijke leges moeten zo veel mogelijk gebaseerd zijn op de kostprijs. Het principe ‘de gebruiker betaalt’ is ons uitgangspunt. We vinden het onacceptabel dat kosten onnodig op onze inwoners worden afgewenteld.